Jämsän kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa Himoksen ja Hallin datapuiston kaavoja, kaupungin strategiaa ja vuoden 2017 talousarviota. Valtuuston kokous pidettiin poikkeuksellisesti Jokilaakson sairaalan auditorio Välkyssä. Kokous kesti noin kuusi tuntia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi seudun suurimmat vireillä olleet kaavat ilman äänestyksiä. Kaavoihin liittyvät aineistot ovat valtuuston esityslistan liitteenä nähtävillä kaupungin internetsivuilla.

Hallin datapuiston asemakaava

NxtVN Jämsä Oy on hakenut asemakaavan laatimista omistamilleen kiinteistöille sekä määräaloille kiinteistöistä. Suunnittelualue käsittää Hallin entisen varuskunnan alueen sekä Vehkaojantien kokonaisuudessaan Hallin taajaman asemakaava-alueen reunalta asti sekä varuskunta-alueen eteläpuolelta vajaan 3 hehtaarin alueen. Kaavahankkeen tavoitteena on ollut selvittää edellytykset usean vuokralaisen datakeskuspuiston perustamiseksi alueelle. Asemakaavan pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 62,5 hehtaaria, josta reilut 45 hehtaaria on varattu rakentamiseen.

Hallin datapuistoa koskeva aineisto:
http://www.jamsa.fi/kaavoitus-ja-rakentaminen/kaavoitus/asemakaavat/vireilla-olevat-asemakaavat/2858-hallin-entisen-varuskunta-alueen-asemakaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hallin datapuiston asemakaavan.

Himoksen osayleiskaava 2-4

Himoksen osayleiskaavan muutos koskee Himoksen osayleiskaava-aluetta pois lukien Patalahden pohjoispuolinen alue ja Patajoen ympäristö sekä aivan eteläisin osa (Hakaniemi). Laajennukset käsittävät voimassa olevan yleiskaavan eteläpuolisia alueita. Osayleiskaava 2-4 on ollut ensimmäisen kerran nähtävillä vuonna 2012.

Osayleiskaavaa koskeva aineisto

http://www.jamsa.fi/kaavoitus-ja-rakentaminen/kaavoitus/himosalueen-kaavat/vireilla-olevat-himosalueen-kaavat/263-himoksen-osayleiskaava-osa-alueet-2-4

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlund esitteli osayleiskaavan etenemisprosessia ja eri käsittelyvaiheita valtuustolle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Himoksen osayleiskaavan 2-4/osan 1.

Himoksen kylpylän asemakaavan muutos ja laajennus

Himos Centerin asemakaava-alueella, on haettu muutosta voimassa olevaan asemakaavaan siten, että se mahdollistaisi alueelle kylpylän, hotellin ja loma-asumisenrakentamisen. Alue on asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, huvi- ja viihdepalveluiden korttelialueeksi sekä matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kaavahankkeen keskeisin tavoite on luoda edellytykset kylpylähankkeen sekä siihen liittyvän majoituskapasiteetin toteuttamiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kylpylän alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen.

Pispalan asemakaavan muutos

Pispalantien ja Koskentien kulmauksessa kioskitoimintaa pyörittävät yrittäjät ovat hakeneet asemakaavan muutosta ja esittäneet puistoalueen muuttamista liiketontiksi. Yrittäjät omistavat osan alueesta ja vuokraavat osan kaupungilta. Yrittäjillä on tarkoitus uusia alueella sijaitseva kioskirakennus. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa osittain puistoa ja osittain pientalorakentamiseen varatulla alueella.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pispalan asemakaavan muutoksen.

Jämsäläinen hyvinvointitarina – laaja hyvinvointikertomus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä, vaikka yksittäinen kuntalainen on omalta osaltaan vastuussa omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Kunnan hyvinvointitehtävä on määritelty perustuslaissa, kuntalaissa kuin terveydenhuoltolaissa. Työvälineenä tässä työssä on lakisääteinen hyvinvointikertomus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2017 - 2020 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti äänin 31-11 (1 poissa).

Luottamushenkilö Jani Wickholmin eroanomus

Valtuusto hyväksyi Jani Wickholmin eron luottamustehtävästä 1.1.2017 lukien. Kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Wickholmin tilalle tulee varavaltuutettu Ari Valkeinen (PS).

Valtuustoaloitteet

Valtuuston käsiteltävänä olivat seuraavat aloitteet

- Kiinteistönhuollon kokonaisulkoistus
- Iltakirppiksen järjestäjien lupahakemus joulutoritapahtumaan
- Verkkoyhteyksien parantaminen ja koordinoiminen pitkäjänteisesti Jämsän seudulla
- Aitoa kumppanuutta - vai molemminpuolista kustannusten vääntämistä ja suoritteiden setvimistä

Kaupunginvaltuusto totesi edellä mainittujen valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi ja aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Jämsän kaupungin strategia 2025

Kaikissa kunnissa on oltava kuntastrategia. Kuntastrategia on kunnan johtamisen keskeisin työväline. Strategian lakisääteisyys lisää kunnan toiminnan ennakoitavuutta ja parantaa laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Jämsän kaupungin strategian arvoja ovat yhteistyökykyisyys, palveluhenkisyys ja avoimuus. Kaupungin visiona on olla kasvavien ja kehittyvien mahdollisuuksien kaupunki. Vision saavuttamiseksi strategisiksi kulmakiviksi on valittu elinvoima, sujuva arki ja verkostot.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn strategiaesityksen.

Taloussuunnitelma 2017 – 2019 ja talousarvio vuodelle 2017
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2020.

Valtuutettu Arja Paakkanen (vas.) esitti ja Tapio Hakanen (vas.) kannatti, että talousarviossa Jokivarren puukoulua koskevaan kohtaan listään puukoulun tavoitteeksi olla kansalaisten talo, asukkaiden, järjestöjen kokous- ja tapahtumien tila. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tulevan kirjaston sijoituspaikaksi kaavailtu Seppolan koulun tontti sai aikaan runsasta keskustelua. Valtuutettu Eila Sahala (ps) esitti ja Piritta Rantanen (sd), Voitto Suosaari (kesk,) sekä Uusi Jämsän valtuustoryhmä kannattivat, että talousarviossa kirjaston sijaintipaikaksi linjattaisiin Jämsänjoen rannan sataman alue. Talousarvioon kirjaston tulevaa sijaintipaikkaa koskevaan tekstiin ei tehdä muutosta. Äänestys 29 – 13, 1 poissa.

Valtuutettu Leena Pärnäjärvi (kesk.) esitti ja Seija El Sayed (uj) kannatti, että liikenneväylien, puistojen ja Himoksen reitistöihin varattua määrärahaa lisättäisiin yhteensä 280 000 euroa. Tehtävä muutos olisi noudattanut teknisen lautakunnan esitystä em. investointien osalta. Äänin 22 – 20, 1 poissa, valtuusto päätti säilyttää investoinnit talousarviossa esitetyn mukaisena.

Pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämiseen talousarvioon tehtiin 800 000 euron lisäys. Toimintakate säilyy entisen suuruisena Kelan maksujen pienentyessä. Pekka Katajan (ps) esitystä kannattivat Pertti Takanen (sdp) ja Hakanen (vas.). Äänestys 25 -13, 3 poissa.

Kaupunginvaltuuston esityslista .

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn