Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Uusi kuntalaki (10.4.2015/410) 12 luku 108 § tulee sovellettavaksi 1.6.2017 lukien.

Kuntalain mukaiset ilmoitukset saatetaan tiedoksi pääasiassa julkaisemalla ne kunnan nettisivuilla.
Muun lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset saatetaan tiedoksi virallisella ilmoitustaululla/infonäytöllä ja tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Jämsän kaupungin virallinen ilmoitustaulu
Hallintopalvelut
Keskuskatu 8, 42100 Jämsä
Ilmoitustaulunhoitaja, toimistosihteeri Merja Väisänen
Puh. 040 357 8431

Kuulutusten julkaiseminen sanomalehdessä

Jämsän kaupungin kunnalliset kuulutukset julkaistaan ilmoitustaululla ja Jämsän Seudussa. Kiireellisissä tilanteissa ja poikkeustapauksissa voidaan käyttää Vekkaria.

Kunnalliset kuulutukset julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.

Maankäyttölain ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulainsäädännön ja kiinteistönmuodostamislain edellyttämät ilmoitukset/kuulutukset julkaistaan kuitenkin seuraavasti:
- maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §, 12 §, 19 §, 27 §, 32 §, 43 § ja 93 §,
- kiinteistönmuodostamislain 169 § ja 260 §
edellyttämät kuulutukset julkaistaan ilmoitustaulun lisäksi kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä. Muut mainittujen lainsäädäntöjen edellyttämät kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan yksinomaan ilmoitustaululla. Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset julkaistaan siten kuin ympäristönsuojelulaissa ja muissa asiaa koskevissa säädöksissä määrätään.

Viran- ja toimenhakuilmoituksen julkaisemisesta ja ilmoittamisen laajuudesta päättää se toimielin tai viranhaltija, joka päättää ao. tehtävän täyttämisestä. Poikkeuksena kaupunginvaltuuston valitsema viranhaltija, jonka osalta asian päättää kaupunginhallitus.

Katso Kuulutukset

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn