Tontit

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Jämsän kaupungissa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom).

Rakennusjärjestys voimassa 1.1.2009 lukien (pdf)

Rakennusvalvontataksa

Jämsän kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksuperusteet on ympäristölautakunta hyväksynyt 11.5.2017 § 25 ja maksut ovat voimassa 1.7.2017 alkaen. Rakennusvalvontamaksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn