Paununkoulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 24.4.2017 pyytänyt (OKM/13/010/2017) lausuntoa Hallituksen esitysluonnoksesta Edus­kun­nal­le laiksi perusopetuksen väliaikaisesta muuttamisesta se­kä siihen liittyvistä valtioneuvoston asetuksista. Lausunto on pyy­det­ty toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 5.6.2017. Jämsän sivistyslautakunta päätti lausunnosta kokouksessaan 30.5.2017.

Lain on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.8.2018. Laki oli­si voimassa määräajan aina vuoden 2023 loppuun asti. Tällöin vii­den­nel­lä tai kuudennella vuosiluokalla kokeilun alaisessa ope­tuk­ses­sa aloittaneiden oppilaiden oppivelvollisuus on pääsääntöisesti päät­ty­nyt. Kokeiluun osallistuminen on esityksen mukaan oppilaalle va­paa­eh­tois­ta. Mahdollisuutta osallistua kokeiluun tarjotaan enintään 2 200 op­pi­laal­le. Kokeilulupa myönnetään opetuksen järjestäjän ha­ke­muk­ses­ta. Kokeiluun valittavat opetuksen järjestäjät valitaan alueellisesti ja kie­li­ryh­mit­täin mahdollisimman edustavasti. Kokeiluluvan myöntää Ope­tus­hal­li­tus.

Hallituksen esityksellä on tarkoitus mahdollistaa alueelliset kokeilut kie­li­va­li­koi­man laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kan­sal­lis­kie­len opiskelua. Kokeilun tarkoituksena on seurata monesta eri näkökulmasta kokeilun vai­ku­tuk­sia kielivalintoihin ja tarjontaan kokeiluun osallistuvilla alueilla se­kä kokeiluun osallistumisen vaikutuksia oppilaiden perusopetuksen jäl­kei­siin opintopolkuihin.

Jämsän kaupunki suhtautuu myönteisesti luon­nok­seen hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi perusopetuslain vä­li­ai­kai­ses­ta muuttamisesta. Jämsän kaupunginvaltuusto on tehnyt ko­kouk­ses­saan 13.2.2017 § 17 myönteisen päätöksen kokeiluun osal­lis­tu­mi­seen hakeutumisesta. Jämsässä kokeiluun osallistuisivat kuudennen vuosiluokan oppilaat. Kokeilukunnissa lakimuutoksen myötä kielivalikoimaa voidaan laajentaa ja samalla myös lisätä oppilaiden valinnanvapautta. Kokeilun tarkoitus on nimensä mukaisesti kokeilla ja siinä mielessä kartoittaa ja arvioida koulutusjärjestelmää ja sen sisältöjä tällaisten valintojen tekijän kohtaamilla tilanteilla.

Jämsän kaupungin lausunnossa todetaan, että lakiluonnoksessa on useita täsmennystä vaativia kohtia ja tulkinnanvaraisuuksia sekä perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen osalla. Mikäli lakiluonnokseen ei voida tehdä kaikkia tarvittavia muutoksia, niin asiat tulee huomioida valtakunnallisen kokeilun määräyksissä. Yksiselitteisyyden vaatimus korostuu, koska kokeiluun liittyy oppilaan oikeusturva- ja koulutuksen järjestäjän vastuukysymyksiä, jotka voivat nousta esiin vuosienkin päästä. Lakiluonnoksen mukaan koulutuksen järjestäjälle tulisi vastuu oikean ja riittävän tiedon antamisessa oppilaille ja huoltajille kokeilun vaikutuksista.

Lausunnossaan sivistyslautakunta toteaa mm. Jämsän kaupungin pitävän myönteisenä asiana opetuksen järjestäjälle annettavaa mahdollisuutta määritellä oppilaiden valittavana olevat kielet. Linjaus tukee paikallisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioon ottamisen. Lakimuutoksen tarkoitus on mm. laajentaa opetuksen järjestäjien kielivalikoimaa ja sitä kautta tukea kielten opiskelun monipuolistumista. Lakiluonnos ei kuitenkaan ota kantaa siihen, millainen kielivalikoiman tulee määrällisesti olla. Jämsän kaupunki katsoo, että valinta esimerkiksi kahden kielen välillä ei toteuta riittävällä tavalla oppilaan valinnanmahdollisuutta eikä myöskään tue kielten opiskelun monipuolistumista. Lakiluonnoksessa tulisikin ottaa huomioon kokeilun tavoite.

Lakiehdotuksen mukaan oppilas, jonka perusopetuksen oppimäärään ei kokeilun vuoksi ole kuulunut toista kotimaista kieltä, tulee anomuksesta vapauttaa lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa toisen kielen opetuksesta. Jämsän kaupunki katsoo, että tarvitaan selkeyttä siihen, vaatiiko vapautus muutosta lukiolakiin. Lausunnon mukaan lakiehdotukseen tulee kirjata selkeämmin ja velvoittavammin riittävien resurssien turvaaminen kokeiluun osallistuneille heidän suorittaessaan korkeakouluopintoja, jotta opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa korkeakoulututkintoon sisältyvä riittävä kielitaito ja kelpoisuus hakea valtion virkoihin.

Jämsän kaupunki katsoo, että valtion tulisi kattaa koulutuksen järjestäjille kokeilusta koituneet kustannukset kokonaisuudessaan. Näin toimien kokeilun perusta ja kiinnostus kokeiluun saataisiin varmennettua.

Lisätietoja
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 0400 542 062

Julkaistu: 30.05.2017

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn