Tiedotamme kompostoivia kiinteistöjä ja uusia kompostoijia kompostointi-ilmoituksen tekemisestä

Uusi jätelaki ja -asetus edellyttävät, että kaikkien biojätettä kompostoivien kiinteistöjen, mukaan lukien vapaa-ajan kiinteistöt, siirtolapuutarhat ja pienvenesatamat täytyy tehdä kompostointi-ilmoitus. Puutarhajätteestä ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Jätteen haltijan on ilmoitettava biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä kiinteistöllä eli kompostoinnista Jämsän kaupungin jätehuollolle. Ilmoitusvelvollisuus on kiinteistökohtainen. Kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta on aina ilmoitettava Jämsän kaupungin jätehuollolle kahden kuukauden kuluessa. Tiedot kompostoinnin jatkumisesta päivitetään viiden vuoden välein.

Pyydämme jätteen haltijaa tekemään kompostointi-ilmoituksen Jämsän kaupungin jätehuollolle sähköisellä tai kirjallisella lomakkeella. Toivomme saavamme kompostointi-ilmoitukset ensisijaisesti sähköisen kompostointi-ilmoitus lomakkeen välityksellä. Lomake löytyy Jämsän kaupungin verkkosivuilta osoitteesta;Kompostointi-ilmoitus

Kirjallinen kompostointi-ilmoitus lomake löytyy Jämsän kaupungin verkkosivuilta jätehuollon lomakkeista. Kompostointi-ilmoitus lomaketta voi pyytää myös jätehuollon asiakaspalvelusta, jolloin toimitamme lomakkeen joko sähköpostitse tai postitse. Kompostointi-ilmoituksen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen jatehuolto@jamsa.fi tai postitse Jämsän kaupunki, Jätehuolto, Seppolantie 5, 42100 Jämsä.[ML1]

Biojäteastia ja jätekimpat

Kiinteistöt, joilla on sopimus biojäteastian tyhjennyksestä urakoitsijan kanssa, ei tarvitse tehdä kompostointi-ilmoitusta. Jos kiinteistöllä on yhteinen biojäteastia yhden tai useamman kiinteistön kanssa, pyydämme valitsemaan jätekimpalle yhteyshenkilön, joka täyttää jätekimppa lomakkeen ja palauttaa sen Jämsän kaupungin jätehuollolle.

Jätekimppa lomake löytyy Jämsän kaupungin verkkosivuilta jätehuollon lomakkeista. Jätekimppa lomaketta voi pyytää myös jätehuollon asiakaspalvelusta, jolloin toimitamme lomakkeen joko sähköpostitse tai postitse. Jätekimppa lomakkeen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen jatehuolto@jamsa.fi tai postitse Jämsän kaupunki, Jätehuolto, Seppolantie 5, 42100 Jämsä.[ML2]

Kompostointia koskevat määräykset

Ympärivuotiseen kompostointiin tarvitsee lämpöeristetyn kompostorin. Vain kesäaikana tehtävään kompostointiin ei tarvita lämpöeristettyä kompostoria, mutta sen tulee olla haittaeläimiltä suojattu, eivätkä suotonesteet saa valua suoraan maahan. Myös bokashi-kompostointi vaatii jälkikompostoinnin jyrsijäsuojatussa kompostorissa.

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntynyttä biojätettä sekä kuivakäymäläjätettä. Lannan ja lietteiden kompostointi on taajamassa kielletty. Elintarvikejätteen ja kuivakäymäläjätteen kompostointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa haittaeläimiltä suojatussa kannellisessa kompostisäiliössä eli kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty.

Kompostointi on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu eläin- tai hajuhaittoja, roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Kompostiin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia. Kompostoituneiden elintarvikejätteiden tulee olla selvästi kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä.

Kompostoria tai kompostikehikkoa (puutarhajätettä varten) ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta viittä (5) metriä lähemmäksi naapurin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta rakennusluvassa jätehuollolle varatulle alueelle.

Jätehuoltomääräykset eivät koske kompostointia, johon on tapauskohtaisesti saatu ympäristösuojeluviranomaisen hyväksyntä, esimerkiksi ympäristölupa tai koeluonteinen toiminta.

 

Lisätietoja: Tiina Haapalahti p. 040 182 0446 tai Jonna Yli-Karjanmaa p. 040 828 3856 tai jatehuolto@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös