Tiedote taloyhtiöille

Uuden jätelain tavoitteena on asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen kierrätyksen merkittävä nosto. Se velvoittaa tehokkaaseen erilliskeräykseen ja jätteiden kierrättämiseen. Uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräyksen velvoitteita.

Uuden jätelain tavoitteena on asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen kierrätyksen merkittävä nosto. Se velvoittaa tehokkaaseen erilliskeräykseen ja jätteiden kierrättämiseen. Uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräyksen velvoitteita.

Erilliskeräys lisääntyy

Asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräystä lisätään vaiheittain. Biojätteiden keräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä alkaa viimeistään 1.7.2022.  Jämsässä biojätteen erilliskeräys on jo voimassa kaikilla kiinteistöillä.

Pakkausjätteiden kerääminen kiinteistöiltä alkaa heinäkuussa 2023 yhteistyössä pakkaustuottajien kanssa. Taloyhtiöiltä se ei vaadi toimenpiteitä.

Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuollon palveluja suoraan kiinteistöille. Pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu sekä erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on vähintään viisi asuinhuoneistoa.

Biojätteen kerääminen laajenee viimeistään heinäkuussa 2024 kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla, josta tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Tekstiilijätteen keräys alkaa Suomessa jo vuonna 2023.  Keräys toteutetaan kaupungin ylläpitämillä alueellisilla keräyspisteillä. Tekstiilijätteen erilliskeräyksen tarkoituksena on vähentää kierrätykseen kelpaamattoman tekstiilijätteen päätymistä poltettavan jätteen sekaan. Osa poistotekstiileistä käsitellään kierrätyskuiduksi, jota käytetään uusien tuotteiden raaka-aineena. Osa menee uudelleen käytettäväksi ja se osa, jota ei pystytä käsittelemään, hyödynnetään energiana.

Lajitteluunkin lisää velvoitteita

Suurimmat muutokset koskevat vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä kaikissa taajamissa. Näille kiinteistöille tulee velvoite kerätä erikseen pakkausjätettä ja biojätettä. Erilliskerättävät lajit ovat pienmetalli, lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset.

Jämsässä määritelmän täyttäviä alueita on seitsemän; Jämsän, Kaipolan, Jämsänkosken, Haaviston, Koskenpään, Länkipohjan ja Hallin taajamat. Lisäksi Jämsän puolelle osuu pieni osa Mäntän taajamasta.

Jämsän jätehuoltomääräyksissä on jo viiden huoneiston kiinteistöillä velvollisuus kerätä erikseen muut jätelajit paitsi muovipakkaukset, joten muutos ei ole taloyhtiöille suuri. Tällä hetkellä Jämsässä on käytössä isossa osassa kaupunkia kiinteistönhaltijan järjestämä eli sopimusperusteinen jätteenkuljetuksen järjestelmä.

Pakkausjätteiden kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi 1.7.2023. Biojätteessä muutos tapahtuu aikaisintaan 1.7.2023 ja viimeistään 1.7.2024.

Kilpailutukseen valmistaudutaan

Kunnan järjestämässä jätteen kuljetuksessa kunta kilpailuttaa vastuulleen kuuluvan jätteen keräyksen ja kuljetuksen kiinteistöltä käsittelypaikkaan sekä hyväksyy jätemaksutaksan. Poltettava jäte jää kiinteistönhaltijan järjestämisvastuulle.

Kunnan järjestämää kilpailutusta varten tarvitaan paljon taustatyötä ennen kuin jätteenkuljetusurakkaa päästään suunnittelemaan. Tietoa tarvitaan erikokoisten asuinkiinteistöjen nykyisistä järjestelmistä.

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021 ja siihen liittyvä asetus 1.12.2021.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646

Lisätietoja:
ympäristöinsinööri
Jonna Yli-Karjanmaa
p. 040 828 3856, sähköposti: jonna.yli-karjanmaa@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa