Vammaisten palvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

 Vammaisten palvelut hyvinvointialueen verkkosivuilla

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa hänelle riittäviä ja sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.

Osa palveluista ja tukitoimista on erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä ja osa on määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia.

Erityinen järjestämisvelvollisuus koskee seuraavia palveluita:

  • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
  • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kiinteästi kuuluvat välineet ja laitteet
  • palveluasuminen
  • henkilökohtainen apu
  • päivätoiminta

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat seuraavat:

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • ylimääräiset vaatetuskustannukset
  • erityisravinto
  • sopeutumisvalmennus

Palvelutarpeen selvittäminen

Vammaispalvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö tai hänen laillinen edustajansa, omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä vammaispalveluihin palvelujen saamiseksi.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on kunnan sosiaaliviranomaisten ja asiakkaan kanssa yhdessä laadittu suunnitelma, johon kirjataan ne avun, tuen, palvelujen ja kuntoutuksen muodot, joita asiakas tai perhe tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Palvelusuunnitelman laadinta käynnistyy varmimmin niin, että asiakas ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään tai palveluohjaajaan ja pyytää palvelusuunnitelman tekemistä. Palvelusuunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan.

Katso:Vammaisten palvelut ja tukitoimet sekä niiden hakeminen.

Jaa sosiaalisessa mediassa