Palveluihin hakeutuminen

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

 Keski-Suomen hyvinvointialueen sivustolla Ikääntyneiden palvelut tietoa palveluihin hakeutumisesta

Palveluohjauksella ja kuntouttavalla sekä ennaltaehkäisevällä työotteella on tavoitteena parantaa vanhusten edellytyksiä asua omassa kodissaan ja siirtää esimerkiksi laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta. Ei-kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, mikäli henkilö on vähintään 75-vuotias tai saa Kelan eläkettä saavan ylintä hoitotukea. Kunnan sosiaaliviranomaiseen voi ottaa yhteyttä vanhus itse, hänen laillinen edustajansa/omaisensa, muu henkilö tai viranomainen.

Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Palveluneuvoja puh. 050 570 0446
JT.hyvinvointitori@pihlajalinna.fi

Laitoksesta kotiutuessa asiakkaan tukena ovat hoitokoordinaattorit. Hoitokoordinaattorit tavoittaa puhelinnumeroista 040 568 2495

Kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden palveluohjauksesta vastaa

Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytetään apuna RAI-toimintakykymittaria. Kotihoidon palveluja haettaessa asiakkaan tulee palauttaa kotihoidon tuloselvitys ja tehostettuun asumispalveluun haettaessa tehostetun asumispalvelun tuloselvitys. Palveluasuntoihin ja vanhusten vuokra-asuntoihin hakeutumisesta löydät lisätietoa asunnon hakeminen -sivulta.

Lomakkeet

SAP- työryhmä (selvitä, arvioi, palveluohjaa)

SAP-työrymän tehtävänä on löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen hoitopaikka vanhustentaloista, palveluasunnoista, tehostetuista asumisyksiköstä, vanhainkodista tai terveyskeskuksen vuodeosastolta. Sijoitusratkaisut tehdään kiireellisyys huomioiden ja akuutit kriisitilanteet hoidetaan välittömästi. Palveluohjaaja pitää yllä ajantasaista tietoa palvelun tarvitsijoista, hoitopaikoista ja sijoitusmahdollisuuksista. Palveluohjaajan tehtävänä on selvittää ensisijaisesti avohoidon ja kolmannen sektorin mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä. SAP-työryhmän tavoitteena on parantaa hoidon ja palvelujen saatavuutta, sekä varmistaa olemassa olevien vanhusten palveluiden tarkoituksen mukaista käyttöä

SAP- työryhmän kokoonpano

Vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen
Asiakasohjaaja Hanna-Leena Santaniemi
Palvelupäällikkö vanhuspalvelut Elina Koivumäki
Asiakasohjaaja Pirkko Peltomaa
Omaishoidon asiakasohjaaja Armi Raninen
Geriatrian erikoislääkäri Tiina Parkkinen

Sijoituskriteerit

Jämsän kaupungissa on käytössä palveluohjauskriteerit (palveluiden piiriin pääsylle ja palveluiden piiristä poisohjaamiselle) kotihoidossa, asumispalveluissa, päiväkeskustoiminnassa ja laitoshoidossa. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään RAI-mittaristoa (palvelun tarvetta arvioidaan käyttäen apuna kotihoito-RAI:n MAPLe 1-5 asteikkoa) ja selvityksiä asiakkaan toimintakyvystä, terveydentilasta, muistista (Mini-Mental, Cerad-testi) sekä sosiaalisesta tilanteest

Vanhuspalveluiden myöntämisen kriteerit

Kriteerit 1.1.2022 (pdf)

Iäkkään henkilön palveluntarpeesta ilmoittaminen

Ilmoitus palveluntarpeesta tehdään, kun on huoli iäkkäästä henkilöstä, joka ei pysty itse hakemaan tarvitsemaansa apua. Ilmoituksen voi tehdä joko viranomainen tai yksityishenkilö eli kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut.

Iäkkään henkilön hyvinvoinnista on syytä huolestua esim. silloin kun

  • hän ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääkehuollosta tai hygienianhoidosta
  • hän ei selviydy enää itsenäisesti asioiden hoidosta
  • hän ei osaa tai pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin
  • häntä kohdellaan kaltoin
  • hän käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä
  • hän vaarantaa oman turvallisuutensa tai terveytensä
  • hänellä on ilmeinen tarve apuvälineille
  • hänen asumisolosuhteensa ovat puutteelliset tai epätarkoituksenmukaiset

Ilmoituksen palveluntarpeesta voi tehdä lomakkeella tai puhelimitse virka-aikana numeroon
Jämsä: 040 507 9572, 040 615 9560
Kuhmoinen: 040 617 6336

Palveluntarpeesta ilmoittaminen

Jaa sosiaalisessa mediassa