Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.8.2017 kirjaston käyttösäännöt otettavaksi käyttöön 1.9.2017. Kirjastojen käyttösäännöt tulee päivittää vastaamaan vuoden alusta voimaan tullutta uudistettua kirjastolakia.  Valmistelua ohjaamaan on tul­lut Kuntaliiton yleiskirje 7/2017/21.2.2017. 

Keski-kirjastot-kimppaan kuuluvat nykyisin kaikki Keski-Suomen 23 yleis­tä kirjastolaitosta. Kimpassa on ollut yhdessä laaditut kirjaston käyt­tö­sään­nöt vuodesta 2013 alkaen. Säännöt hyväksytään jo­kai­ses­sa kunnassa omien käytäntöjen mukaisesti. Jämsän hal­lin­to­sään­nön 26 §:n mukaan lautakunnat päättävät toimialan käyttö- ja jär­jes­tys­sään­nöis­tä.

Uusissa säännöissä on tarkennettu menettelyä kir­jas­ton käyttöoikeuden ra­joit­ta­mi­ses­ta.  Käyttökiellon määrääminen asiak­kaal­le on mah­dol­lis­ta hallintopäätöksenä ja enintään 30 vrk:n mää­rä­ajak­si kir­jas­to­koh­tai­ses­ti. Käyttökielto voi seurata toistuvasta häi­rit­se­väs­tä käyt­täy­ty­mi­ses­tä kuten muiden asiakkaiden häirinnästä tai omaisuuden va­hin­goit­ta­mi­ses­ta.  Aiemmin ei säännöissä ole ollut vaa­ti­mus­ta hal­lin­to­pää­tök­ses­tä eikä käyttökiellon mak­si­mi­pi­tuu­des­ta. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.4.2017 § 90 si­vis­tys­lau­ta­kun­nan esit­tä­män lisäyksen toimialan johtosääntöön. Käyt­tö­kiel­lon mää­rää­mi­nen lisättiin kirjastopalvelupäällikön ratkaisuval­taan. Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle määräyksen lisäämistä hallintosääntöön, josta se on epähuomiossa valmisteluvaiheessa jäänyt pois.

Lisätietoja:
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen
p. 040 832 1123

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn