Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.8.2017 Yrittäjäkasvatuksen mallin otettavaksi käyttöön varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa lukuvuodesta 2017 – 2018 alkaen.

Yrittäjyyskasvatus on kytketty uusien opetussuunnitelmien yhteyteen ja toteutuu varhaiskasvatuksessa esimerkiksi omatoimisuuden, vastuuntunnon ja sosiaalisten taitojen kehittymisenä. Tärkeää on positiivisen yritteliäisyyden kehittäminen ja ymmärrys asioiden loppuun viemisen tärkeydestä. Tavoitteet voidaan saavuttaa tutustumalla vanhempien työhön ja tekemällä vaikkapa yhteisiä marjaretkiä. Kannustus vastuullisuuteen ja rohkeuteen on olennainen osa esikoululaisten yrittäjyyskasvatuksessa.

Perusopetuksessa laaja-alaisen osaamisen yksi oppimistavoitteista on työelämätaidot ja yrittäjyys. Opetuksessa se merkitsee mm. sitä, että asenne työtä ja työelämään kohtaan kehittyy myönteiseksi, oppilas saa kokemusta työelämästä ja alkaa miettiä jatko-opintoja ammatillisen kiinnostuksen pohjalta.

Lukiossa uuden opetussuunnitelman yhtenä aihekokonaisuutena on aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tahtoa ja taitoa toimia aktiivisena kansalaisena ja lisätä heidän työelämän ja yrittäjyyden tuntemustaan.

Jämsän sivistyslautakunta on 12.4.2016/§ 38 päättänyt, että si­vis­tys­toi­mi­ala osallistuu YES -yrittäjyyskasvatuksen maakunnalliseen oh­jel­maan 2016 - 2017. YES on yrittäjyyskasvatuksen asian­tun­ti­ja­ver­kos­to, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista kouluttamalla opet­ta­jia, kehittämällä koulutusta, rakentamalla kou­lu-yri­tys­yh­teis­työ­tä ja tarjoamalla materiaaleja opetukseen. Ohjelman myötä on laadittu Yrittäjyyskasvatuksen Jämsän malli.

Paikallisten opetussuunnitelmien laadinnan ja käyttöönoton yh­tey­des­sä on vahvistunut käsitys yrittäjyyskasvatuksen tärkeästä roolista ja tarpeesta sisällyttää yrittäjyyskasvatus entistä vahvemmin kau­pun­gin yleissivistävään koulutukseen. Sillä on selkeä kytkös myös kaupungin strategian tavoitteisiin – elinvoima, verkostot ja sujuva arki, toteaa opetusjohtaja Sami Lahti.

Yrittäjyyskasvatuksen Jäm­sän mallin valmistuminen on yksi varhaiskasvatuksen, pe­rus­ope­tuk­sen ja lukiokoulutuksen talousarviotavoitteista vuodelle 2017.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Sami Lahti
p. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn