Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunnan kokouksessaan 11.10.2017 yksimielisesti hyväksymä talousarvioesitys on toimintakatteella mitaten noin 30 000 eu­roa yli vuoden 2017 toimintakatteen. Toi­min­ta­ka­te on tällä hetkellä noin  -36 362 000 eu­roa.  Asukasmäärän väheneminen nostaa kuitenkin toimintakate e/asukas vuoteen 2017 verrattuna vaikka talousarvioesitys on liki vuoden 2017 tasolla. Syntyvien ikäluokkien pieneneminen näkyy kasvatuksen ja opetuksen palvelutarve-ennusteissa.

Toimintatuotot koko toimialalta ovat talousarvioesityksessä yhteensä noin 2 460 000 euroa. Tuottoarvio on noin 140 000 euroa alle vuoden 2017 talousarvion. Suurimpana tekijänä on arvioitu vähenemä hoitopäivämaksuissa, yhteensä 178 000 euroa johtuen valtion suunnittelemasta asiakasmaksujen muutoksesta. Liikuntatoimessa toimintatuotot puolestaan kasvavat arviolta 85 000 euroa. Uudelleen avattavan uimahallin osuus tuottojen kasvusta on merkittävä, noin 71 000 euroa.

Menopuolella henkilöstökuluiksi on arvioitu vuodelle 2018 kokonaisuudessaan 21 746 000 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna vähennystä on noin 167 000 euroa. Vähenemän taustalla on pääosin se, että valmistavaan opetukseen ei esitetä varattavaksi määrärahaa vuodelle 2018. Talousarvioesityksessä varaudutaan oppilashuoltohenkilöstön lisäykseen. Taustalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos ammatillisen koulutuksenr reformiin liittyen.

Kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta talousarvioesitykseen liit­tyy joukko valmistelutoimia koskien vuotta 2018. Näillä val­mis­te­lu­toi­mil­la tähdätään sekä rakenteellisiin muutoksiin että pal­ve­lu­tar­jon­nan supistamiseen. Myös palvelutasoon toimenpiteillä voi olla vaikutusta.  Taustalla on valtuustoseminaarissa 4.10. esiin nostettu mahdollisuus ja tarve hyödyntää henkilöstön luontaista poistumaa. Koko kaupungin tasolla viiden seuraavan vuoden aikana arvioidaan eläkelöityvän noin 200 viran- ja toimenhaltijaa, joista 78 sivistystoimialla. Talousarvioesitysvuoden 2018 ja vuosien 2019-2020 aikana sivistystoimialalla arvioidaan eläkelöityvän 26 viran- tai toimenhaltijaa.

Sivistyslautakunnan talousarvioesityksen mukaan yksityisiltä palvelutuottajilta ostettavien varhaiskasvatuspalvelujen määrä tulee tarkasteltavaksi. Palvelutarpeen pienemiseen myöhempinä vuosina on myös varauduttu siten, että yksi kaupungin päiväkodeista toimii vuokratiloissa.   

Sivistyslautakunta päätti esittää, että perusopetuksen oppilasennusteen perusteella valmistellaan vuo­den 2018 aikana kouluverkkoselvitys, jossa tarkastellaan op­pi­las­vä­henemän vaikutusta kustannuksiin nykyrakenteessa ja vaih­to­eh­toi­sia ratkaisumalleja asiassa. Samalla tarkastellaan vaihtoehtoiset mahdollisuudet vaikuttaa kustannuskehitykseen ja mitkä vaikutukset ovat opetuksen laatuun, määrään ja talouteen. Talousarvioesityksen mukaan nykyisellä palvelurakenteella luontaista poistumaa ei pystytä hyödyntämään perusopetuksessa ilman puuttumista ryhmäkokoihin.  

Lukiossa esitetään arvioitavaksi opetustarjonnan laa­juus lv. 2018 - 2019 alkaen. Opetustarjonnan painopiste suun­na­taan niihin aineisiin, jotka vahvistavat opiskelijoiden mahdollisuuksia me­nes­tyä ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opintoihin pääsyssä. Kes­ki­mää­räis­tä ryhmäkokoa pyritään nostamaan.  

Vuoden 2018 aikana esitetään tehtäväksi myös kirjastoverkkoselvitys, jos­sa tarkastellaan nykyrakennetta ja sen kustannusvaikutuksia sekä vaih­to­eh­toi­sia ratkaisumalleja asiassa, esim. digitalisaation ja oma­toi­mi­kir­jas­to­mah­dol­li­suu­den hyödyntäminen. 

Sivistyslautakunta käsittelee taksoja ja maksuja marras-joulukuussa ja niiden valmistelu on parhaillaan käynnissä.  Investointiesitykset 2018-2021 on käsitelty elokuussa. 

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 13.11.2017 ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 27.11.2017.

Sivistyslautakunta kiitti kaikkia toimialan talousarviovalmisteluun osallistuneita vastuullisesta valmistelutyöstä.

sivistys

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn