Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Haaralan entisellä kaatopaikka-alueella on suoritettu maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syksyllä 2017. Työ on kuulunut Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen pilaantuneiden maiden selvitystyöhön.

Kenttä- ja laboratorioanalyysien perusteella Haaralan alueella todettiin useissa tutkimuspisteissä epäorgaanisia (As, Cu, Pb, Zn, Sb, Hg, Cd, Ni) ja orgaanisia (öljyhiilivetyjen raskaat jakeet, bentso(a)pyreeni) haitta-aineita Vna:n 214/2007 mukaisten kynnysarvojen ylittävinä pitoisuuksina. Myös alempien ja ylempien ohjearvojen ylityksiä todettiin laajalti tutkimusalueella. Yhdessä tutkimuspisteessä ylittyi myös ohjeellinen vaarallisen jätteen raja-arvo kuparin ja sinkin osalta. Tutkimusten perusteella kohteessa on selvästi todettavissa alueella sijainneen kaatopaikan vaikutus maaperään. 

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävää jätetäyttöä todettiin etenkin tutkimusalueen etelä- ja lounaisosassa. Jätetäyttökerroksessa todettiin selvästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja jätekerroksen havaittiin ulottuvan paikoin lähes pohjavedenpintaan asti. Tämän vuoksi lisätutkimukset ja pohjavesinäytteiden otto uusista asennettavista havaintoputkista arvioidaan tarpeelliseksi, jotta voitaisiin luotettavasti arvioida alueella olevien haitta-aineiden levinneisyyttä sekä mahdollista kulkeutumista pohjaveteen.

Haaralan entisen kaatopaikan alueella esitetään tehtäväksi lisätutkimuksia kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien alueiden rajaamiseksi ja pohjavesinäytteiden ottamiseksi välittömästi jätetäytön läheisyydestä asennettavista havaintoputkista, jotta kunnostustarpeen arviointi voidaan luotettavasti toteuttaa. Ennen lisätutkimusten toteutusta laaditaan lisätutkimussuunnitelma. Lisätutkimuksen jälkeen laaditaan tarkempi lisätutkimusraportti, joka sisältää valtioneuvoston asetuksen mukaisen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin.

Lisätietoja:
ympäristöpäällikkö Piia Koski, p. 0400 243 351
tekninen johtaja Tarja Kuisma, p. 040 583 8699

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn