Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin mm. Sosiaali- ja terveysministeriölle annettavasta lausunnosta hallituksen esitysluonnokseen valinnanvapaudesta sekä useammasta kaupungin asemakaavasta.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta Sosiaali- ja terveysministeriölle / Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 3.11.2017 valinnanvapauslain lausunnolle. Ministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokatusta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. Lausuntoaika on viikot 44/2017 - 50/2017

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaisen lausunnon esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kuntapaikat oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2018

Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt kuntia/kaupunkeja ilmoittamaan ELY-keskukselle 15.12.2017 mennessä vuodelle 2018 tarjottavien kiintiöpakolaisille ja/tai oleskeluluvan saaneille turva-paikanhakijoille tarjottavien kuntapaikkojen määrän.

Kaupungin varaamia kuntapaikkoja on 25 ja paikat täyttyivät helmikuussa 2017. Yhteensä turvapaikanhakuprosessin läpikäyneitä Auvilan vastaanottokeskuksesta kuntaan muuttaneita on ollut 67 henkilöä, joista tällä hetkellä kaupungissa asuu edelleen 45 henkilöä.

Vastaanottokeskuksessa Auvilassa on viimeisimmän tiedon mukaan vielä noin 150 turvapaikanhakijaa. Odotettavissa on, että Jämsään jää todennäköisesti vielä lisää henkilöitä asumaan, sikäli kuin tehdään myönteisiä oleskelulupapäätöksiä.

Mikäli kuntapaikkamäärää nykyisestä muutettaisiin suuremmaksi, niin se edellyttää uutta valtuustotason päätöstä.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen, että Jämsän kaupungin varaama 25 kuntapaikkaa on riittävä ja linjaus on kaupunginvaltuuston 25.04.2016 (§ 28) päätöksen mukainen.

Valtateiden risteysalueen asemakaavan muutos (Jämsänportin jakeluasema)

O.K. Auto Oy on hakenut 12.10.2016 päivätyllä hakemuksella asemakaavan muutosta omistamalleen kiinteistölle 182-9-936-1, joka sijaitsee valtateiden 9 ja 24 risteyksen luoteispuolella Rusulankadun varressa.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen sekä päättää että kaavamuutoksen myötä tontin (182-9-936-1) aiempi käyttötarkoituksen KL (Liikerakennusten korttelialue) mukainen rakentamisvelvoite katsotaan päättyneeksi.

Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus, osa-alueet 2-4, osa 2

Himoksen osa-alueiden 2-4 osayleiskaavaehdotus III on ollut nähtävillä 8.4.-9.5.2016. Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen järjestettiin vielä erilliskuuleminen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanssa, tapaamisia järjestettiin yhteensä 5 kpl. Osayleiskaavasta pidettiin viranomaisten työneuvottelu 11.10.2017, neuvotteluun osallistuivat edustajat Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Jämsän kaupungilta sekä kaavaa laativan konsulttiyrityksen Ramboll Finland Oy:n edustajat.

Osayleiskaavan osa 2 suunnittelualue käsittää Länsi-Himoksen rinnealuetta ja sen ympäristöä, osaa Keski-Himoksesta ja sen yläpuolella sijaitsevaa lakialuetta ns. Ylä-Himoksen aluetta sekä Pohjois-Himoksen rinnealuetta ja sen itäpuolista aluetta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 § mukaan kaavaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan.

Kaupunginhallitus päätti asettaa Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus, osa-alueet 2-4, osa 2 kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville

Tarja Uusipaaston vastaesitys: Eriytetään Hiihtokeskus Himoshuippu Oy;n omistamat ja/tai hallitsemat alueet (yht 120 ha, josta osa sisältyy jo hyväksyttyyn Himoksen osayleiskaavaan, osa 1 pois Himoksen osayleiskaavasta, osa-alueet 2-4 osa 2.

Kättennostoäänestys 7-2.
Kaupunginjohtajan päätösehdotusta kannattivat Ahola, Haaparanta, Laitinen, Kankainen, Kyrö, Poti, Koskinen. Tarja Uusipaaston esitystä kannattivat Seija El Sayed ja Tarja Uusipaasto.

Tarja Uusipaasto jätti eriävän mielipiteen.

Ylä-Himoksen asemakaava

Kaavaehdotus koskee läntistä osaa Ylä-Himoksen kaava-alueesta. Kaavaehdotuksen pinta-ala on noin 48,5 hehtaaria ja rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 58 410 k-m2. RA-tontteja alueella on 224 kpl ja RM-tontteja 6 kpl.

Kaupunginhallitus päätti asettaa Ylä-Himoksen asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville.

Manulan eteläosan asemakaavan muutos

Manulan yritysalueen eteläosan tontit on asetettu rakennuskieltoon kaupunginhallituksen 9.3.2015 § 92 tekemällä päätöksellä.

Keski-Suomen 4.vaihemaakuntakaavassa on osoitettu kaupallinen vyöhyke "Jämsän risteys" (km-1). Vyöhykkeen vähittäiskaupan enimmäismitoitus on 40 000 k-m2. Voimassa olevissa asemakaavoissa em. vyöhykkeillä sallima liikerakentaminen ylittää maakuntakaavan enimmäismitoituksen. Asettamalla osa tonteista rakennuskieltoon saatiin liikerakentamiseen käytettävissä oleva rakennusoikeus alle maakuntakaavan sallivan 40 000 k-m2.
Manulan yritysalueen eteläosaan on suunnitteilla rakennushankkeita, muuttamalla käyttötarkoitusmerkintä rakennuskiellossa olevilla tonteilla teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi saadaan ne vapautettua rakennuskiellosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta ja sitä voi pidentää kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto alueella ei ole enää voimassa, joten siitä on tehtävä uusi päätös. Rakennuskielto poistetaan kaavan tultua lainvoimaiseksi.

Kaupunginhallitus päätti asettaa Manulan eteläosan kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville sekä määrää alueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

1.kaupunginosan osan korttelin 24 asemakaavan muutos (ent. Seppolan koulun tontti)

Entisen Seppolan koulun tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Seppolan taajaman keskustassa ja tontin tehokas hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeä asia. Kaavahankkeen ensisijainen tavoite on varata sijoituspaikka uudelle pääkirjastolle. Tavoitteena on tutkia mahdollisuutta sijoittaa alueelle asuin-, liike- ja toimistotiloja.

Kaavaluonnoksen pohjalta tehtyjä havainnekuvia sekä -video löytyvät osoitteesta http://arcg.is/2sCgXUH

Kaupunginhallitus päätti asettaa 1. kaupunginosan osan korttelin 24 asemakaavan muutoksen (ent. Seppolan koulun tontti) julkisesti nähtäville.

Valtuustoaloite 13.2.2017 / Piritta Rantanen (+ 32 allekirjoittajaa):
Loma-asunto- ja yritystonttien myynti kiinteistövälittäjille.

”Jämsän kaupungissa on useita taajamia, joissa on myymättömiä kaupungin omistamia tontteja. Esimerkiksi Himoksessa olevat valmiit Himoslehtelän tontit ovat olleet myynnissä jo useamman vuoden ajan. Myllymäen II teollisuusalue valmistui jo aikoja sitten ja odottaa vain rakentumista. Työpaikat ja vapaa-aika ovat avainsanoja Jämsän pärjäämisessä tulevaisuudessa. Meidän on vauhditettava tonttikauppaa.

Esitämme, että ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetaan valmiiden loma-asuntojen ja yritystonttien myynti kiinteistövälittäjälle. Näin niille saadaan parempi näkyväisyys ja yksilöidymmin nettiin myyntiin mm. etuovi.com sivustolle. Tarvittaessa muitakin kaupungin omistamista tonteista voidaan lisätä myöhemmin myyntiin kiinteistönvälittäjille.”

Vastauksessa todetaan mm., että kaupungin asuin- ja loma-asuntotontit ovat olleet viime keväästä lähtien etuovi.com palvelussa. Palvelu mahdollistaa asunto- ja loma-asuntotonttien markkinoinnin, joten markkinointinäkyvyys on samanlainen kuin kiinteistövälityksessä olevilla tonteilla. Vastaava palvelua ei ole yritystonteille, koska kunnat tunnetaan pääasiallisesti yritystonttien luovuttajina. Yritystonttien siirto kiinteistövälittäjälle lisäisi kaupungin kustannuksia, mutta ei vähentäisi työmäärää.

Oikeansuuntainen toimenpide olisi markkinoida Jämsää houkuttelevana asuinpaikkakuntana ja vauhdittaa uusien työpaikkojen syntymistä alueelle ja siten pyrkiä kääntämään asukasmäärän väheneminen muuttovoitoksi ja sitä kautta lisäämään tonttien kysyntää.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Asumisen ohjaajan toimen (vakanssi 334305) täyttölupaesitys Kuhmoisten asuntolaan

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan asumisen ohjaajan toimelle.

Jämsän Veden nimikemuutokset

Kaupunginhallitus hyväksyi vesilaitoshoitaja nimikkeen muuttamisen vesihuoltolaitoksen hoitajaksi.

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 27.11.2017

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.11.2017 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Kaupunginhallitus merkitsi valtuuston kokouksessa talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdyn ponsiesityksen tietoonsa. Jämsän kaupungin edustajat vaikuttavat eri sidosryhmissä siten, että ponsiesityksessä kuvattu tavoite toteutuu.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tiedoksi merkittävät asiat

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi:
- Kaupunginhallituksen ja johtoryhmän vierailu Keuruulle 7.12.2017 ja Orivedelle 5.2.2018
- Jämsän kaupungin lausunto Jyväskylän koulutuskuntayhtymän talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2010.
- Kaupunginjohtajan marraskuu 2017 kuukausiraportti
- Taloustoimikuntaan nimetään Kankaisen varalle Arja Paakkanen
- Maakuntajohtaja on kutsuttu helmikuussa Jämsään

Hallituksen esityslista

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi 12.12.2017 klo 9 alkaen.

Lisätietoja:

hallituksen varapuheenjohtaja Seija El Sayed p. 040 730 2405
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn