Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Perusopetuslain 22 § mukaan oppilaan arvioinnilla pyritään oh­jaa­maan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edel­ly­tyk­siä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyt­täy­ty­mis­tä tulee arvioida monipuolisesti.

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteiden mukaan pe­rus­ope­tuk­ses­sa käytettävät todistukset ovat lukuvuositodistus, vä­li­to­dis­tus, erotodistus ja päättötodistus. Opetuksen järjestäjä päät­tää todistusten ulkoasusta.

Lu­ku­vuon­na 2016-2017 vuosiluokalla kuusi (6.) on opetettu poik­keuk­sel­li­ses­ti kaikissa Suomen kouluissa ympäristöopin asemasta biologiaa ja maantietoa sekä fy­siik­kaa ja kemiaa. Lukuvuodesta 2017 alkaen 6. vuosiluokalla ope­te­taan ympäristöoppia. (ympäristöoppi tulee todistuspohjiin näkyviin biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian tilalle).

Jämsän sivistyslautakunta on 30.11.2016/§ 118 päättänyt ar­vioin­ti­käy­tän­teis­tä ja vuosiluokkien 1-6 todistuspohjista. Hyväksytty kuu­den­nen (6.) vuosiluokan todistuspohja noudattaa lukuvuoden 2016-2017 poikkeusjärjestelyä ympäristöopin osalta.

Vuosiluokan seitsemän (7.) välitodistukseen ja lu­ku­vuo­si­to­dis­tuk­seen merkitään numeroarvosanat kaikista opiskelluista oppiaineista lu­kuun ­ot­ta­mat­ta käsityö -oppiainetta, josta annetaan arvosana vain lu­ku­vuo­si­to­dis­tuk­seen. Vastaava käytänne on myös vuosiluokilla 1-6.

Käyttäytymisen arvosana merkitään sekä välitodistukseen että lu­ku­vuo­si­to­dis­tuk­seen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sa­nal­li­nen arvio, arvio annetaan aina todistuksen liitteenä.

Uudet todistuspohjat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Sami Lahti
p. 040 751 4731

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn