Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa hyväksyttiin ohjeita ja sopimuksia.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.7. - 30.9.2017

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta ajalla 1.7. - 30.9.2017 suoritettiin loka-marraskuussa 2017. Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut ohjausryhmän antamien selvitysten perusteella Jämsän Terveys Oy:n toiminnan 1.7. - 30.9.2016 olleen palvelusopimuksen mukaista lukuun ottamatta kolmea lievää poikkeamaa, johon odotetaan tuottajan vastausta sekä puuttuvaa toiminnanohjausjärjestelmää. Sosiaali – ja terveyslautakunta oli lähettänyt kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sen edellyttämän valvonta-aineiston.

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedokseen Jämsän Terveys Oy:n valvonta-aineiston ajalta 1.7.-30.9.2017.

Jämsän kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsän kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja antaa ohjeen tiedoksi myös konserniyhtiöille.

Yhteistyö- ja aluevaraussopimus / FinnMETKO2022

FinnMETKO -työkonealan näyttelyjä on järjestetty Myllymäessä jäähallin ja metsäoppilaitoksen maastossa aina kahden vuoden välein useita kertoja. Jokaista näyttelyä varten hyväksytyssä yhteistyö- ja aluevaraussopimuksessa on sovittu molemminpuolisesta myötävaikuttamisesta näyttelyn onnistumiseen ja yksityiskohtaisesti mm. kaupungin omistamien maa-alueiden käyttämisestä näyttelyssä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsän kaupungin ja FinnMETKO Oy:n välisen yhteistyö- ja aluevaraussopimuksen vuodelle 2022.

Talouden toteutuminen tammi-syyskuu 2017 / Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta on hyväksynyt talouden ja toiminnallisten tavoitteiden arvioinnin 1 - 9 / 2017.
ja  esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavilla tulosalueilla toimintakulujen ylityslupaa ja / tai toimintatulojen alituslupaa:

Lukiokoulutus: ylitys toimintakuluissa 33 000 euroa
Elämänlaatupalvelut: alitus toimintatuotoissa  23 000 euroa, ylitys toimintakuluissa 2 000 euroa
Nämä ylitykset toimintakuluissa ja alitukset toimintatuotoissa arvioidaan voitavan kattaa toimialan sisällä perusopetuksen tulosalueelta.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sivistyslautakunnan esittämät lukiokoulutuksen ja elämänlaatupalveluiden tulosalueiden määrärahaylitykset ja -alitukset.

Talousarvion 2018 toimeenpano-ohjeet

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevat ohjeet noudatettaviksi vuoden 2018 talousarvion toimeenpanossa sekä talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa.

Tarja Uusipaasto ehdotti, että ensimmäisen kvartaalin tiedot olisivat pohjana talousarviolle ja elokuussa laadittaisiin puolivuotisraportti. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä kohta 4. olevat sisäiset toimitilavuokrat lisätään maanvuokran osalta käyttösuunnitelmiin vain sosiaali- ja terveystoimen osalta, koska tekninen toimi ei ole toimittanut muiden hallintokuntien osalta maanvuokria kiinteistökohtaisesti. Muiden toimialojen osalta muutos tehdään talousarvion muutoksen yhteydessä. Erällä ei ole tulosvaikutusta.

Lautakuntien on hyväksyttävä alaisensa toiminnan talousarvion käyttösuunnitelmat tulosyksikkötasolla 31.1.2018 mennessä.

Yleishallinnon talousarvio 2018 / käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion tulosaluetasolla. Toimielimet hyväksyvät talousarvion tarkemman käyttösuunnitelman tulosyksikkötasolla.

Kaupunginhallitus hyväksyi tulosyksikkötasolla yleishallinnon toimialan talousarvion 2018 käyttösuunnitelman.

Eettiset ohjeet / työryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus totesi, että työryhmässä ovat vakinaisina jäseninä kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja työhyvinvointikoordinaattori. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöedustajiksi Merja Lahtisen ja Jorma Potin.

Valtuustoaloite 10.4.2017 / Kaupungin omistamien palveluasuntojen pihojen päällystäminen / Sanna Rajala (+ 15 allekirj.)

Aloite: ”Palveluasunnoissa asuu ikäihmisiä ja osalla heistä on liikuntarajoite tai siis he joutuvat käyttämään apuvälineistä liikkumisen avuksi. Liikuntarajoitteiselle tai ikäihmiselle on erittäin tärkeää päivittäinen liikkuminen. Tästä syystä olisi tärkeää, että piha-alueet tai tiet olisivat sellaisessa kunnossa jotta niillä olisi helppo kulkea esimerkiksi rollaattorin avulla.

Jämsän kaupungin tulisi selvittää omistamisensa palveluasuntojen pihojen tila. Mikäli ne ovat hiekalla tms. tulee ne pinnoittaa esim. asfaltilla ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi.”

Jämsänkoskella sijaitsevan Linnakartanon ja Länkipohjan palvelutalon pihojen kunnostuksen suunnittelu on aloitettu vuoden 2017 puolella valmistavilla töillä mm. tekemällä piha-alueilla tarvittavat mittaustyöt ja niiden pojalta maastomallinnukset. Jämsän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion, jossa on varattu määrärahat kyseisten pihojen kunnostuksen suunnitteluun. Taloustilanne ei mahdollista pihojen rakentamista vielä vuoden 2018 aikana. Arvioitu kokonaiskustannus tulee olemaan yhteensä noin 70 000 – 100 000 euroa. Kustannustaso tulee riippumaan pohjustustöiden- ja rakentamistarpeen laajuudesta. Määrärahat esitetään sisällytettäväksi vuoden 2019 talousarvioon.

Kaupunginhallitus antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Saatavien poistot 2017

Kaupunginhallitus päätti poistaa saatavista 134.297,60 euroa, josta summasta poistetaan perinnästä 28.350,68 euroa liitteen mukaisesti. Yksityisoikeudellisten saatavien perintää jatketaan jälkiperintänä tai ulosottona.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi
- tilinpäätösennusteen
- Keski-Suomen Yrittäjäjuhlan 20.1.2018
- Jäteasioista on iltakoulu tammi-helmikuussa 2018
- selvityksen Jämsän Terveyden tulevaisuuden suunnitelmista

Työohjelma I/2018
Kaupunginvaltuuston §81 27.11.2017 hyväksymässä talousarviossa on esitetty kiinteät rakenteet ja laitteet-määräraha, joka on jaettuhankkeisiin. Määrärahat kohdennetaan tarkemmin teknisen lautakunnan kaupunginhallitukselle kolme kertaa vuodessa tekemän kunnallistekniikan käyttösuunnitelman mukaisesti, samassa yhteydessä tarkennetaan puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen suunnitelma.

Kaupunginhallitus hyväksyi työohjelman I/2018 ja antaa työohjelmassa esitetyille hankkeille aloitusluvan.

Jämsän Terveys Oy:n ja Jämsän kaupungin välisen palvelusopimuksen tulkinta erikoissairaanhoidon tasausmaksuista

Jämsän kaupunki kilpailutti vuodenvaihteessa 2014-2015 laajasti sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Jämsän kaupunki hyväksyi ulkoistamista koskevat sopimukset (osakassopimus ja palvelusopimus liitteineen). Sopimukset allekirjoitettiin Pihlajalinnan Terveys Oy:n kanssa. Sittemmin sopimusta laajennettiin ja käyttöönottoa aikaistettiin. Vuoden 2016 alusta kokonaisvastuu jo aiemmin ulkoistetun palvelutuotannon (Jokilaakson Terveys Oy) ja ulkoa ostettavan erikoissairaanhoidon palvelujen tuotannosta ja järjestämisestä. siirtyi Jämsän Terveys Oy:lle.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei ole suostunut suoralaskutukseen yhtiöltä, joten ennakkolaskut sairaanhoitopiiriltä tulevat ensin kaupungille ja sitten kaupunki laskuttaa ne Jämsän Terveys Oy:ltä. Tehtyyn palvelusopimukseen ei ole kirjattu selvää menettelytapaa, miten toimitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tulevien ns. tasauslaskujen suhteen.

Kaupunginhallitus päätti siirtää asiakohdan käsittelyn seuraavan kokoukseen.

#himosjamsa –yritysryhmähanke

Jämsän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.11.2017 hyväksynyt talousarvion, joka sisältää 60.000 euron rahoituksen #himos- jamsa hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa digitaalinen, mobiiliskaalautuva www.sivusto ja verkkokauppa #himosjamsa-brändiä vahvistavalle alueelliselle yhteismarkkinoinnille.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä #himosjamsa –osahankkeen toteutuksen. Rahoitus hankkeelle, 60.000 euroa on varattu kaupunginhallituksen projekteissa vuoden 2018 talousarviossa.
Tarja Uusipaasto jäävi.

Hallintojohtaja Annaliisa Lehtisen irtisanoutuminen

Kaupunginhallitus hyväksyi Annaliisa Lehtisen irtisanoutumisen.

Esityslista

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p.050 545 1123
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn