Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.12.2017 sanoa irti Taide- ja toimintapaja Lilliporin ja päiväkoti Tikankontin kanssa tehdyt ostopalvelusopimukset 1.8.2018 alkaen.

Lautakunnan jäsen Eero Koskela esitti, ettei päiväkoti Tikankontin kanssa tehtyä sopimusta irtisanottaisi. Esitys raukesi kannattamattoman. Eero Koskela jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Palvelujen käyttäjät ja suuri yleisö ovat vedonneet voimakkaasti ostopalvelusopimusten säilyttämisen puolesta.

Sivistyslautakunnan päätös perustuu kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja tämän johdosta kaupunginhallituksen 20.11.2017 antamiin ohjeisiin toiminnan supistamisesta ja muutostarpeesta väestöke­hi­tyk­sen johdosta. Kaupungissa tavoitellaan vaikutuksiltaan   4 milj. € rakenneratkaisuja.

Ikäluokkien pie­nen­ty­mi­ses­tä johtuen varhaiskasvatukseen tulevien las­ten absoluuttinen ko­ko­nais­mää­rän arvioidaan laskevan niin, että vuo­den 2018 syksyllä lapsia olisi var­hais­kas­va­tuk­ses­sa noin 674, jois­ta esioppilaita on 202.  Maa­lis­kuus­sa 2018 olevan hakuajan jäl­keen voidaan arvioida tarkemmin var­hais­kas­va­tuk­seen tulevien las­ten määrää toimintakauden alussa 1.8.2018 alkaen. Kaikki paikat ei­vät kuitenkaan täyty heti elokuussa, sil­lä varhaiskasvatukseen tulee uu­sia lapsia koko toimintavuoden ajan. Kaupungin varhaiskasvatus pystyy tehdyn arvion mukaan sijoittamaan omiin toimipisteisiinsä kaikki varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset.

Palvelutarpeen arvioinnissa on huomioitu lasten suhteellisen osuuden kasvua johtuen varhaiskasvatusmaksujen alenemisesta. Myös syntyvien määrää on arvioitu suuremmaksi kuin mikä tilanne v. 2017 näyttää olevan. Varhaiskasvatuspaikkojen määrässä on puolestaan huomioitu jo aiemmin vuoden 2018 talousarvioon sisältyneet paikkojen vähentymiset kaupungin oman tuotannon osalta.

Ostopalvelusopimusten arvo on vuotuisasti noin  418 000 euroa, josta 5 kuu­kau­den osuus (elokuu-joulukuu) on 174 000 euroa. Kustannus on laskettu vuonna 2017 voimassa olevien paikkahintojen mukaan.  Ostettavia paikkoja on ollut yhteensä 42. Lautakunnalle käsittelyyn tuoduissa esityksissä todettiin hankitun palvelun itsessään  olleen laadultaan ja vaikuttavuudeltaan hyvää sekä yhteistoiminnan sujuneen palvelutuottajien kanssa hyvin.

Sopimusten irtisanominen turvaa kaupungin palveluksessa olevien palvelusuhteet eikä tarvetta taloudellistuotannollisin toimenpiteisiin ole.


Lisätietoja:
vs. varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn