Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.3.2017. Lakiin tulee muutoksia 1.1.2018 alkaen.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.12.2017 hyväksyä uudet var­hais­kas­va­tuk­sen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen, mikäli Tasavallan Pre­si­dent­ti vahvistaa lain ja määräykset tulemaan voimaan1.1.2018 al­kaen.

Keskeiset muutokset koskevat tulorajoja ja maksuprosentteja sekä sisarusalennusta, joka oli aiemmin 90% ja nyt 50%.

Uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain johdosta perheen nuo­rim­man lapsen mak­su voi olla1.1.2018 alkaen kokoaikaisesta var­hais­kas­va­tuk­ses­ta enimmillään 290 euroa kuukaudessa ja sa­man perheen ikä­jär­jes­tyk­ses­sä toiseksi nuorimman var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevan lapsen korkein pe­rit­tä­vä maksu on 50% nuorimman lap­sen kokoaikaisen  varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enim­mil­lään 145,00 euroa kuukaudessa.

Kustakin seuraavasta var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevasta lapsesta mää­rät­tä­vä maksu on 20 % nuo­rim­man lapsen kokoaikaisen var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­mak­sus­ta eli enimmillään 58 euroa. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa kes­ki­mää­rin enemmän kuin 20 tun­tia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, tu­lee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu var­hais­kas­va­tus­ai­kaan. Yli 20 tuntia ja alle 35 tuntia vii­kos­sa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 75% ko­ko­ai­kai­sen varhaiskasvatuksen maksusta.


Lisätietoja:
vs. varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn