Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.12.2017 esittää kaupunginhallitukselle, että kau­pun­gin­hal­li­tus käynnistää Paunun koulun ja Vitikkalan koulun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sin. Samalla tulee valmisteltavaksi uuden yhtenäiskoulun pe­rus­ta­mi­nen 1.8.2018 alkaen.

Sivistyslautakunta totesi, että valmisteluprosessi ydin­kes­kus­tan yhtenäiskoulusta on suoritettu hyväksyttävällä tavalla ja hy­väk­syy valmisteluprosessin loppuun saatetuksi.

Perusopetuksessa on laadittu yhdessä opetusjohtajan ja rehtoreiden kans­sa luonnos Jämsän perusopetuksen koulujen tulevaisuuden yh­te­näis­kou­lu­rat­kai­suis­ta ja johtamismallista. Taustalla on tu­le­vai­suu­den koulu -pohdinnat, jotka perustuvat yhtäältä uuteen ope­tus­suun­ni­tel­maan ja toisaalta yhteiskunnan muutoksiin ja pe­rus­ope­tuk­sen mahdollisuuksiin vastata niihin.

Jämsän kaupunginvaltuuston13.12.2016/ § 85 hyväksymään ta­lous­ar­vioon vuodelle 2017 on kirjattu tavoitteeksi muo­dos­taa Kuoreveden yhtenäiskoulun lisäksi kaksi yhtenäiskoulua, jois­ta toinen ydinkeskustaan ja toinen Jämsänkosken taajamaan. Järjestelyt toteutettaisiin vaiheittain vuodesta 2017 alkaen. Alkuvuodesta 2017 henkilöstön edustajien kanssa käytyjen lähetekeskustelujen perusteella lautakunnalle esitettiin mahdollisen ydinkeskustan yhtenäiskoulun aloittamisajankohdaksi 1.8.2018 alkaen. Näin saataisiin kaivattua lisäaikaa valmistelutyölle. Tämä tuli sivistyslautakunnan päätökseksi maaliskuussa 2017.

Valmistelua on viety eteenpäin opetusjohtajan nimeämässä työryhmässä, jonka puheenjohtajana on toiminut perusopetuksen rehtori Tuija Huikuri. Työryhmässä on ollut edustaja kummankin koulun opettajakunnista, koulunkäynnin ohjaajien edustaja, koulusihteeri, pääluottamusmies (JUKO) sekä vanhempainyhdistysten edustaja sekä koulujen rehtorit.  

Vuoden 2017 aikana on kuultu henkilöstöä, huoltajia ja suoritettu oppilasvaikutusten arviointi. Myös henkilöstökysely Paunun ja Vitikkalan koulujen henkilökunnille asiasta on suoritettu. Saadut palautteet on käsitelty työryhmässä ja henkilökuntakokouksissa.

Jäm­sän keskusta-alueelle perustettava yhtenäiskoulu muodostuisi Vi­tik­ka­lan koulusta sekä Paunun koulusta. Luonnoksessa ehdotetaan, että Vitikkalan ja Paunun kouluista muo­dos­tet­ta­vas­sa yhtenäiskoulussa on jatkossa yksi rehtorin virka se­kä kaksi apulaisrehtorin virkaa.

Välisessä yhteistoimintamenettelyssä 13.12.2017 on todettu yhteisesti, että valmistelussa on toimittu yhteistoimintalain säädösten mukaan.

Jämsän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.11.2017 edel­lyt­tä­nyt, että Vitikkalan ja Pau­nun yhtenäiskoulu toteutetaan 1.8.2018 al­kaen ja Jäm­sän­kos­ken yhtenäiskoulu 1.8.2019 alkaen.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 15.1.2017.
Päätösvalta koulujen lakkauttamisissa ja perustamisissa on kaupunginvaltuustolla.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Sami Lahti
p. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn