Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Vuoden ensimmäisessä kaupunginhallituksen kokouksessa linjattiin ohjeistus Himoksen kylpyläsopimuksesta käytäviin jatkoneuvotteluihin ja päätettiin yhtenäiskoulun perustamisesta. Ennen kokousta kaupunginhallitukselle sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille pidettiin iltakoulu Himoksen kylpylähankkeesta.

Himoksen kylpyläsopimus

Himoksen alueelle on kehittymässä hotelli- ja kylpyläkeskus, jossa Holiday Club Resort toimisi operaattorina kylpylän ja hotellin osalta ja Lemminkäinen alueen rakentajana. Tobermore Oy olisi osakkaana kylpyläyhtiössä ja erillisenä toimijana alueella. Jämsän kaupunki olisi väliaikaisesti osakkaana kiinteistöyhtiössä, jonka tiloissa kylpylä toimisi. Himoksen kylpylähankkeen eteneminen edellyttää Jämsän kaupungin ja keskeisten toimijoiden välillä vuonna 2015 allekirjoitetun aiesopimuksen päivittämistä ja uusimista.

Kaupunginhallitus keskusteli neuvottelutilanteesta ja päätti tarkemmista ohjeistuksesta jatkoneuvotteluihin.

Ehdotuksen tarkempi sisältö
- Kaupunki voi tehdä maksimissaan 19,0 %:n osakesijoituksen kylpyläkiinteistöyhtiöön, osakkeet ovat samanarvoisia kaikille kiinteistöyhtiön osakkaille.
- Osakeosuudet maksetaan investoinnin etenemisen tahdissa osakeomistusten suhteessa.
- Maanhankinta tehdään AKA arvion mukaan.
- Maanvuokra kylpylästä ja parkkipaikoista kaupungin omistusosuuden osalta on oltava AKA-arvion mukainen.
- Kiinteistökaupat tehdään tasapuolisin periaattein, markkinaehtoisuuden varmistamiseksi.
- Kaupunki saa antamalleen lainalle markkinaehtoisen koron ja takauksen, joko on sama kuin kylpyläyhtiön saama rahalaitosrahoitus. Laina-aika on 15 vuotta.
- Kiinteistöyhtiön yhtiösopimukseen kirjataan tuottotavoite.
- Osakassopimus yksinkertaistetaan toimivaksi ja niin selkeäksi kuin mahdollista.
- Kylpyläkiinteistöyhtiö rakentaa kylpylän ja parkkipaikat.
- Kaupungin sijoitus on tarkoitettu väliaikaiseksi, joten kylpyläkiinteistöyhtiön osakassopimuksessa asia on huomioitava.
- Hankkeen euromääräiset kokonaiskustannukset on oltava tiedossa lopullista päätöstä tehtäessä. Kaupungille ei saa tulla lisäsijoitusvelvoitetta.
- Kylpyläkiinteistöyhtiön layout ja piirustukset sekä ennakolliset talouslaskelmat pitää myös olla nähtävillä.-Kaupungin kokonaissijoitus hankkeeseen on 4.450.000 euroa, josta purkuojan ja Säyryläntien ylitys ovat 450.000 euroa.

Kaupunginhallituksen päätös koskee asian valmistelua ja on tarkoitettu neuvottelijoille ohjeeksi jatkovalmisteluun. Kaupunginhallitus tekee erikseen ehdotuksen valtuustolle aikaisemman periaatepäätöksen muuttamisesta.

Yleiskannustinpalkkio vuodelta 2015 / Jokilaakson Terveys Oy

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt maksaa 41.850 euroa Jokilaakson Terveys Oy:lle tuotantosopimuksen mukaista yleiskannustinpalkkiota vuoden 2015 CHESS -indeksiluvun muutoksen perusteella.

Kaupunginhallitus päätti, että asia palautetaan päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi uudelleen valmisteluun. Sosiaali- ja terveyslautakunnan, kaupunginhallituksen ja Jokilaakson Terveyden yhteinen iltakoulu järjestetään. Äänestys 5-4.

Jämsän keskusta-alueen yhtenäiskoulun valmisteluprosessi

Perusopetuksessa on valmisteltu Jämsän perusopetuksen koulujen tulevaisuuden yhtenäiskouluratkaisua ja johtamismallia. Sivistyslautakunta on todennut, että toteutettu valmisteluprosessi ydinkeskustan yhtenäiskoulusta on suoritettu hyväksyttävällä tavalla ja hyväksynyt valmisteluprosessin loppuun saatetuksi.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen, että kaupunginhallitus käynnistää Paunun koulun ja Vitikkalan koulun lakkauttamisprosessin. Samalla tulee valmisteltavaksi uuden yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018 alkaen.

Strategiatyöryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti, että
1. Strategiatyöryhmä nimetään kaupunginhallituksen kokouksessa 29.1.2018. Ryhmään pyydetään nimeämään myös henkilöstön edustaja.

2.tarvittaessa ja talousarvion puitteissa työryhmä käyttää työssään ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmä hyödyntää työssään koko organisaation osaamista.

3.työryhmä selvittää sen, miten strategian päivityksestä ja täytäntöönpanosta voitaisiin luoda nykyaikainen toimintamalli, jossa korostuisi dialoginen, vuorovaikutteinen ja verkostoituva strategiatyö. Kuntalaisilla, henkilöstöllä, järjestöillä, yrityksillä ja muilla sidosryhmillä pitäisi olla aidosti oma roolinsa strategian päivityk- sessä ja täytäntöönpanossa. Strategiaa päivitetään seuraavan kerran keväällä 2019.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,

- hyväksyä sopimuksen Lintuvuori II:n kunnallistekniikan rakentamisesta, lisäyksellä, että vesihuollon osalta noudatetaan Himos-Infra Oy:n taksaa ja toimitusehtoja

- antaa Jämsän kaupungin maksamismääräysoikeuden kaupungin ja liikelaitosten pankkitileiltä nimetyille viranhaltijoille ja tiedottaa rahalaitoksille maksamismääräysoikeuden omaavista henkilöistä

- hyväksyä Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen esittämät luottotappiot ja niiden jatkokäsittelyn.

- merkitä tiedoksi Valtiovarainministeriön päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2018 ja päätti ettei oikaisuvaatimusta tehdä

- hyväksyä henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2018. Yksimielisesti hyväksyttiin lisäys, että varmistetaan hiljaisen tiedon siirtyminen ja riittävän pitkäjänteisen osaamisen lisääminen tehtävien jatkajalle.

- hyväksyä esityslistan liitteenä olevan johtajasopimuksen allekirjoitettavaksi ja saattaa sopimuksen kaupunginvaltuuston tietoon. Sopimukseen lisätään kohtaan 5 “…strateginen johtaminen” ja kohtaan 6. lisätään “Kaupunginjohtaja raportoi kaupunginhallitukselle kirjallisesti kerran kuukaudessa käynnissä olevista neuvotteluista”.

Kaupunginhallituksen esityslista

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn