Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus käynnistää Seppolankoulun tontinluovutuskilpailun ja päätti Jämsän osallistumisesta maakunnalliseen soten valinnanvapauspilottiin.

Seppolan koulun alueen tontinluovutuskilpailu

Seppolan entisen koulun alueen asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 15.1.-15.2.2018.Nähtävilläoloaikana on aloitettu kaava-alueella sijaitsevan tontin numero 1 tontinluovutuskilpailun valmistelu. Kilpailualueeseen kuuluu tontin lisäksi sen edessä sijaitseva aukio. Kilpailun tavoitteena on löytää toteuttaja tontin 1 rakentamiselle, kaava mahdollistaa uuden pääkirjaston rakentamisen sekä asunto-, liike- ja toimistotiloja.

Kaupunginhallitushyväksyi laaditun tontinluovutuskilpailun kilpailu- ohjelman ja päättää käynnistää kilpailun. Kaupunginhallitus päätti myös valtuuttaa kaupunkisuunnittelupäällikön ja maankäyttöinsinöörin tekemään tarvittaessa täydennyksiä ja korjauksia kilpailuohjelmaan.

Uuden maanvuokrasopimuksen tekeminen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanssa

Valtuutettu Jyrki Kokko (+10 allekirjoittajaa) on jättänyt valtuustoaloitteen valtuustossa 23.10.2017. Aloitteessa pyydetään Jämsän kaupunkia tekemään uuden maanvuokrasopimuksen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanssa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty ja pyytää teknistä lautakuntaa ottamaan kantaa siihen voidaanko ulkopuolinen neuvottelija palkata ja millä ehdoilla ks. tapauksessa viemään maanvuokrasopimusneuvottelujen eteenpäin sekä päättämään mikä on mahdollinen kustannusjako osapuolten kesken, jos ulkopuolinen neuvottelija valitaan. Äänestys 5-3.

Keskustelun kuluessa Arja Paakkanen esitti Tarja Uusipaaston kannattamana, että “Jämsän kaupunginhallitus päättää perustaa työryhmän käymään Himosvuori Oy:n maanvuokrasopimuksen muutostarpeista ja jatkoksi tehtävästä kehittämissuunnitelmasta. Kaupunginhallitus nimeää ulkopuolisen neuvottelija työryhmän avuksi. Ulkopuolisen neuvottelijan palkkakustannukset jaetaan puoliksi yrittäjän ja kaupungin kesken. Sovun saaminen jo yli 10 vuotta hiertäneeseen erimielisyyteen maanvuokrasopimuksesta on välttämätöntä. Jämsän elinkeinoelämässä ja Himoksessa investoinnit ja palvelut saadaan iskukuntoon vastaanottamaan kylpylän tuomat asiakasvirrat ja kaikkinainen hyöty.”

Äänestystulos: esittelijän ehdotuksen kannalla Ulla Patronen, Jorma Poti, Leena Pärnäjärvi, Jukka Haaparanta ja Lotta Ahola (5), Paakkasen ehdotuksen kannalla Arja Paakkanen, Seija El Sayed ja Tarja Uusipaasto (3)

Jämsän kaupungin osallistuminen maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti keväällä 2017 toteuttavansa maakunnallisia valinnanvapauspilotteja osana uuden valinnanvapauslainsäädännön toimeenpanoa. Tammikuussa 2018 julkaistu va- linnanvapauslakiluonnos mahdollistaa suoran valinnan palveluiden toimeenpanon pilottien avulla.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen, että Jämsän kaupunki on mukana valinnanvapauspilotoinnin valmistelussa siten, että haetaan
1.Sote-keskusta koskevaan pilotointiin sekä 2.Suunhoidon yksikköä koskevaan pilotointiin.
Jämsän kaupunginhallitus hyväksyi, että Jyväskylän kaupungin hallinnoijana hakee valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä Keski-Suomen yhteiseen valinnanvapauspilottiin ja valtuuttaa Jyväskylän kaupungin nimeämän edustajan allekirjoittamaan kuntien ja kuntayhtymien yhteisen hankehakemuksen.

Henkilöstöjohtajan siirtäminen hallintojohtajan virkaan

Kaupunginhallitus päätti siirtää henkilöstöjohtaja, hallintotieteiden lisensiaatti Auli Korhosen viranhaltijalain 24 § 1 mom. nojalla ja suostumuksensa mukaisesti hallintojohtajan virkaan 1.3.2018 lukien. Henkilöstöjohtajan virka lakkautetaan.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viran ja Linnakodin asumisen ohjaajan toimen täyttölupaesitykset

Kaupunginhallituspäätti palauttaa täyttöluvat uudelleen valmisteltavaksi.

Jämsän pääkirjasto

Tilapalvelut on yhdessä sivistystoimen kanssa laatinut kirjastolle tila-ohjelman pohjautuen kirjaston, nuorisotoimen ja kaupungin infopisteen tilatarpeisiin.
Kaupunginhallituspäätti palauttaa tilasuunnitelman valmisteluun.

Terveydenhuoltolain muutos ja kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerit / Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön arviomuistiosta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 9.2.2018 julkaisemassaan arviomuistiossa esittänyt laki- ja asetusmuutoksia terveydenhuoltolakiin sekä asetukseen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.

Laki- ja asetusmuutoksista on toimitettu lausuntopyyntö useille toimijoille mm. sairaanhoitopiireille ja suurimmille Suomessa toimiville yksityisille palveluntuottajille. Jämsän kaupungilta tai muiltakaan kunnilta lausuntoa ei ole pyydetty. Jämsän kaupungissa sijaitseva Jokilaakson sairaala on kunnallinen erikoissairaanhoidon yksikkö, jonka toimintaan muistion mukaisilla lainsäädännön muutoksilla olisi merkittäviä vaikutuksia, ja siksi Jämsän kaupunki pyytää saada tulla kuulluksi kuntalaisilleen olennaisessa kysymyksessä.

Jämsän kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriön 9.2.2018 julkaisemasta arviomuistiosta lausunnon, jota muutettiin esittelytekstistä. Muutettu lausunto liitteenä.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi
- osallistumisen Himos Trail polkujuoksutapahtumaan elokuussa 2018.
- Jämsän kaupungin avustushakemuksen digitalisaation edistämiseen

Kaupunginhallituksen esityslista 26.2.2018


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Seija El Sayed p. 040 730 2405
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn