Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginvaltuuston kokous järjestettiin ensimmäisen kerran osittain sähköisenä kokouksena.

Luottamushenkilöiden valinta Pentti Koskisen tilalle

Kaupunginvaltuusto päätti, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Pentti Koskisen sijalle valtuutetuksi SDP:n 1. varavaltuutetun Mikko Lahtisen. Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginhallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Ulla Patrosen, sd ja varajäseneksi Tuula Peltosen, sd.

Jämsän kaupungin konserniohje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteen mukaisen Jämsän kaupungin konserniohjeen. Konserniohje tulee voimaan 1.3.2018.

Jämsän kaupunkikonsernin omistajapolitiikka

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkikonsernin omistajapolitiikan periaatteet ja omistajapoliittiset omistuksien periaatteet yhtiökohtaisesti. Yhtiökohtaiset omistajapoliittiset periaatteet käsiteltiin kukin erikseen. Aluelämpö Oy:n ja Himosinfra Oy:n omistajapoliittisista periaatteista poistettiin yksimielisesti teksti ”alueellinen monopoli”.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että:
1) yhtiötä perustettaessa tai yhtiön osuuksia ostettaessa jokaiselle yhtiölle luodaan omistuksen ja omistajaohjauksen periaatteet ja -tavoitteet ja
2) omistajapoliittiset periaatteet käsitellään vähintään kerran valtuustokaudessa osana kaupungin strategisia linjauksia

Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen päivittäminen

Kaupunginvaltuusto sai tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän johtajasopimuksen.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 31.12.2017
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelutilanteen 31.12.2017.

Kuntalaisaloitteet 2017

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Seuraaviin aloitteisiin on annettu vastaus, pyydetty lausuntoa tai niiden johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin.

1.Veden saanti Mäntästä päin Suinulan ja Pihlaiston alueelle Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnan vesiputkesta / Pentti Koskinen 23.07.2015.
2.Luonto- ja/tai partiopainotteisuus kasvatuksessa ja palveluissa / Riitta Kivivasara, 6.11.2017.
3.Lamminsuon puistoon ja Jokirantaan liikuntalaitteita kuten Euroopassa / Raija Honkanen 20.4.2016.
4.Kaipolan alueen kehittäminen / Kaipolan-Olkkolan asukasyhdistys 13.3.2017.
5.Koirapuisto Jämsän alueelle. / Merja Väisänen 29.4.2016.
6.Pispalan kaupunginosan entisen Auvilan kartanon Rantapolun kunnossapito / 8 allekirjoittajaa alueelta.
7.Varoitusmerkit ja –valot Punalantielle varoittamaan suojatiestä / Markku Mäki 15.8.2017.
8. Kävelytien saaminen Länkipohjaan / Elise Savolainen 3.10.2017
9.Hiekkapintaisen pyörätien saaminen Kaipolaan Tiirinniementieltä Hulkkion sataman risteykseen / Jyrki Kokko 15.11.2017.
10.Jämsän Äijän aukion ilmoitustaulun korvaaminen LED-taululla / Jämsän Yrittäjät ry. 15.9.2017.
11.Jämsän Äijän aukio ilmoitustaulun teksti 2-puoleisena / Jämsän Äijät 27.9.2017.
12.Koirapuisto Jämsään / Satu Rutanen 11.10.2017
13.Muistomerkin saaminen Halliin koskien v.1952 Olympiasoihdun viestiä Hallin kautta Längelmäelle. / Kari Riekki ja Pentti Koskinen 6.3.2017.
14.Esitys sadekatoksen saamiseksi Kuoreveden koululle. / Kuore- veden koulukyytejä hoitavat autoilijat 8.10.2017.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kuntalaisten vuonna 2017 tekemät aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Loma-asunto- ja yritystonttien myynti kiinteistövälittäjille / Valtuustoaloite 13.2.2017 / Piritta Rantanen (+ 32 allekirjoittajaa)

Kaupunginvaltuusto on palauttanut aloitteen asian uudelleen valmisteluun 23.10.2017.
Kaupungin asuin- ja loma-asuntotontit ovat olleet viime keväästä lähtien etuovi.com palvelussa. Palvelu mahdollistaa asunto- ja loma-asuntotonttien markkinoinnin, joten markkinointinäkyvyys on samanlainen kuin kiinteistövälityksessä olevilla tonteilla.
Yritystonteille ei ole valitettavasti vastaavaa palvelua tarjolla, koska kunnat tunnetaan pääasiallisina yritystonttien luovuttajina, joten uudelle palvelulle ei ole ollut markkinarakoa, vaan kunnat hoitavat omien yritystonttien markkinoinnin omien verkkosivujen/elinkeinotoimen kautta. Yritystonttien siirto kiinteistövälittäjälle lisäisi kaupungin kustannuksia, mutta pitäisi kaupungin työmäärän jokseenkin samana. Kaupungin olisi edelleen valmisteltava viranhaltijapäätökset, kauppakirjat kaupoista ja järjestettävä luovutustilaisuudet. Ilman lainvoimaista päätöstä ostaja ei saisi lainhuutoa ostamaansa kiinteistöön. Työmäärän varsinaisesti vähentymättä pitäisi toteutuneista kaupoista maksaa vielä välityspalkkio (4% +ALV) kiinteistövälittäjälle.

Oikea suuntainen toimenpide olisi markkinoida Jämsää houkuttelevana asuinpaikkakuntana ja vauhdittaa uusien työpaikkojen syntymistä alueelle ja siten pyrkiä kääntämään asukasmäärän väheneminen muuttovoitoksi ja sitä kautta lisäämään tonttien kysyntää.

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupungin omistamien palveluasuntojen pihojen päällystäminen / Valtuustoaloite 10.4.2017 / Sanna Rajala (+ 15 allekirj.)

Kyseessä on kaksi kaupungin omistuksessa olevaa palvelutalokohdetta, jotka ovat Jämsänkoskella sijaitseva Linnakartano ja Länkipohjan palvelutalo. Kohteiden pihojen kunnostuksen suunnittelu on aloitettu vuoden 2017 puolella valmistavilla töillä mm. tekemällä piha-alueilla tarvittavat mittaustyöt ja niiden pojalta maastomallinnukset. Jämsän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion, jossa on varattu määrärahat kyseisten pihojen kunnostuksen suunnitteluun. Taloustilanne ei mahdollista pihojen rakentamista vielä vuoden 2018 aikana. Arvioitu kokonaiskustannus tulee olemaan yhteensä noin 70 000 – 100 000 euroa. Kustannustaso tulee riippumaan pohjustustöiden- ja rakentamistarpeen laajuudesta. Määrärahat esitetään sisällytettäväksi vuoden 2019 talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Korkeakoulutusta Jämsään osaamista päivittämään ja turvaamaan nuorten jatkokoulutus / Valtuustoaloite 10.4.2017 / Jämsän Vasemmiston valtuustoryhmä

Jämsän Vasemmiston valtuustoryhmä ja Tuula Peltonen ovat jättäneet kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.4.2017 valtuustoaloitteen korkeakoulutasoisten jatko-opinto-mahdollisuuksien edistämiseksi Jämsän kaupungissa. Aloitteen mukaan se yhtäältä edistäisi nuorten hakeutumista jatko-opintoihin ja toisaalta onnekkaimmissa tapauksissa helpottaisi nuorten jäämistä kotikonnuille. Aloitteen mukaan korkeakoulutukselle tarpeita luo työelämän muutokset laaja-alaisesti. Asialla nähdään olevan vaikutuksena myös elinkeinoelämän kehittymiseen.

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Uuden maanvuokrasopimuksen tekeminen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanssa / Valtuustoaloite 23.10.2017 / Jyrki Kokko (+ 10 allekirj.)

Aloitteessa pyydetään Jämsän kaupunkia tekemään uusi maanvuokrasopimus Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanssa.

Kaupunginvaltuusto päätti, että aloite on loppuun käsitelty ja valtuusto pyytää teknistä lautakuntaa ottamaan kantaa siihen voidaanko ulkopuolinen neuvottelija palkata ja millä ehdoilla kyseisessä tapauksessa viemään maanvuokrasopimusneuvottelujen eteenpäin sekä päättämään mikä on mahdollinen kustannusjako osapuolten kesken, jos ulkopuolinen neuvottelija valitaan.

Keskustelun kuluessa Arja Paakkanen teki asiassa vastaesityksen:
”Asia on loppuun käsitelty ja kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitusta ottamaan kantaa voidaanko tällainen neuvottelu käynnistää.” Vastaesitystä kannattivat Tarja Uusipaasto, Tapani Lappalainen, Pekka Laaksonen, Jyrki Kokko ja Timo Salokorpi.

Äänestys 33 – 8, 1 tyhjä.

Esityslista 5.3.2018

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn