Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 8.3.2018 toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Kertomusvuodelle laaditun talousarvion menot olivat 38 930 539 euroa. Tilinpäätöksessä menot olivat 37 771 830 euroa.  Menot alittuivat noin 1 159 000 euroa ja toimintakatteen alitus on 1 217 1000 euroa. 

Merkittävimmät talousarvion alitukset tehtiin perusopetuksessa, jossa toi­min­ta­ku­lut toteutuivat 765 000 euroa arvioita alhaisempana. Suurimman alituksen muodostavat palkkakulut, noin 420 000 euroa. Tulosalueen kulut aiheutuvat suurilta osin juuri henkilöstökuluista, joten pienetkin heitot lähtötason arviossa kertautuvat herkästi. Myös var­hais­kas­va­tuk­sessa toimintakulut alittuivat arvioidusta huomattavan paljon, 440 000 euroa.  Selittävinä tekijöinä mm kotihoidon tuen alittuminen arvioudusta lähes 200 000 eurolla. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kuljetuspalvelut alittuivat noin 70.000 eurolla.

Toiminnalliset ta­voit­teet saavutettiin pääosin. Niiden saavuttamista edis­tivät asetetut painopistealueet, toiminnallisten tavoitteiden ra­por­toin­ti ja sivistyslautakunnan tuki johdolle ja toimialalle. Si­vis­tys­lau­ta­kun­nan hyväksymät painopistealueet ovat pääosin toteutuneet. Osa tavoitteista ja painopisteistä on luonteensa mukaisesti sel­lai­sia, että työskentely niiden tiimoilta on kesken ja jatkuu.

Kertomusvuoteen sisältyy monia merkittäviä asioita. Juhlavuonna perustettiin Jäm­sän kaupungin kulttuuripalkinto. Jämsänkosken yhtenäiskoulun ra­ken­ta­mi­sen laajuus ja toteutustapa hyväksyttiin. Ydinkeskustan yh­te­näis­kou­lu­val­mis­te­lu­pro­ses­si saatettiin loppuun. Kau­pun­gin­val­tuus­to päätti Jämsän hakeutumisesta toisen kotimaisen kielen kokeiluun, kun kokeilu myöhemmin käynnistyy. Pääkirjaston ml. ydinkeskustan nuo­ri­so­ti­la ja kaupungin neuvontapalvelut suunnittelu käynnistyi. Ui­ma­hal­lin remontti käynnistyi ja Jokivarren puukoulun peruskorjaus jatkui. Yk­si­tyis­ten päivähoitopalvelujen ostopalvelusopimukset irtisanottiin 1.8.2018 alkaen. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017 alkaen. Talouden tervehdyttämistoimenpiteiden valmistelu aloitettiin.

Toimialan henkilötyövuodet olivat 463, joka on linjassa vuoden 2016 toteutuneen kanssa (466). Toimialan terveysperusteiset poissaolot (sis.työmatka- ja työtapaturmat) 12,7 ktp/htv vähenivät jatkaen myönteistä kehityskulkuaan (2016: 13,08 ja 2015; 14,7)

Sivistyslautakunta kiitti toimialan esimiehiä ja henkilöstöä huo­lel­li­ses­ta talouden pidosta ja kaupungin kokonaistalouden huomioon ot­ta­nees­ta vastuullisesta työskentelystä.


Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn