Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen sekä uuden pääkirjaston tilaohjelman.

Pääkirjasto

Jämsän pääkirjaston rakentaminen sisältyy vuoden 2018 investointisuunnitelmaan ja vuoden 2019 taloussuunnitelmaan. Talousarviossa vuodelle 2018 on varattu 2.750.000 euroa ja vuodelle 2019 1.450.000 euroa. Tilapalvelut on yhdessä sivistystoimen kanssa laatinut kirjastolle tila-ohjelman pohjautuen kirjaston, nuorisotoimen ja kaupungin infopisteen tilatarpeisiin.

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja Piritta Rantanen esitti Tarja Uusipaaston kannattamana, että pääkirjaston alaksi hyväksytään 1200 m2. Edelleen käsittelyn aikana Ulla Patronen esitti mm. Jukka Haaparannan ja Seija El Sayedin kannattamana, että pääkirjaston alaksi hyväksytään 1500 m2.

Kaupunginhallitus päätti, että pääkirjaston alaksi hyväksytään 1500 m2. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi pääkirjaston tilaohjelman esityslistan mukaisesti.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan ja allekirjoittaa Jämsän kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että
1.alijäämä vuodelta 2017 jätetään kokonaisuudessa voitto/tappio tilille.
2.jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
3.antaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Tilinpäätösasiakirja julkaistaan kaupungin verkkosivulla tiistaina 27.3.2018

Henkilöstökertomus2017

Henkilöstökertomus laaditaan kerran vuodessa. Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain talous- ja toimintaraportin yhteydessä henkilöstömäärät, palkkakustannukset  ja terveysperusteiset poissaolot. Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 21.3.2018.

Kaupunginhallitus merkitsi henkilöstökertomuksen 2017 hyväksyttynä tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Eropyyntö luottamustoimista

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää Ulla Patroselle eron sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävistä valtuuston valittua hänet kaupunginhallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi
1.sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja nimeää jäsenistä varapuheenjohtajan
2.ympäristölautakuntaan uuden varajäsenen.

Palkkatoimikunnan nimeäminen v. 2017 - 2018

Kaupunginhallitus päätti
1.nimetä palkkatoimikunnan. Palkkatoimikuntaan nimetään kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginhallituksen toimikauden ajaksi. Palkkatoimikunnan viranhaltijaedustajat ovat kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja palvelussuhdepäällikkö asiantuntijoina. Palkkatoimikunnan esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.
2.delegoida palkkatoimikunnalle työaika- ja palkka-asioita koskevan päätösvallan johtoryhmän palkka-asioita lukuunottamatta.
3.todeta, että mikäli palkkatoimikunnan päätös ei ole yksimielinen, asia saatetaan kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.

Palkkatoimikuntaan nimettiin yksimielisesti Ulla Patronen kaudelle 2017 – 2018.

Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:n sopimuksen irtisanominen

Kaupunginhallitus päätti irtisanoa Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy: jäähallin käyttöä ja jääurheilun tukemista koskevan sopimuksen ja siirtää sopimuksen hallintosäännön mukaisesti sivistyslautakunnan päätettäväksi.

Jääveinä kokouksesta poistuivat Mika Kyrö ja Erkki Kainulainen. Seija El Sayed ehdotti, että sopimus siirtyy sivistystoimelle entisin ehdoin. Esitystä ei kannatettu ja se raukesi.

Jämsänkosken Tekojäärata Oy:n sopimuksen irtisanominen

Kaupunginhallitus päätti irtisanoa Jämsänkosken Tekojäärata Oy:n jäähallin käyttöä ja jääurheilun tukemista koskevan sopimuksen ja siirtää sopimuksen hallintosäännön mukaisesti sivistyslautakunnan päätettäväksi. Äänestys 4-2.

Jääveinä kokouksesta poistuivat Jorma Poti, Erkki Kainulainen ja Mika Kyrö
Seija El Sayed ehdotti ja Tarja Uusipaasto kannatti, että sopimus siirtyy sivistystoimelle ja indeksikorotuksella. Kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Ulla Patronen, Arja Paakkanen, Jukka Haaparanta ja Piritta Rantanen

Kahden perhetyöntekijän toimen täyttölupaesitykset

Kaupunginhallitus päätti myöntää perhetyöntekijöiden täyttöluvat. Vakanssit täytetään portaittain siten, että toinen vakansseista täytetään 1.7.2018 alkaen nykyisen määräaikaisen työsopimuksen päättyessä ja toinen täytetään 1.6.2018 alkaen.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.10. - 31.12.2017

Kaupunginhallitus hyväksyi palvelusopimuksen toteutumisen.
Merkittiin, että kokouksesta poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi jääveinä: Merja Lahtinen, Sanna Rajala, Piritta Rantanen, Mika Kyrö ja Ulla Patronen.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi

Toimielinten pöytäkirjat:
- Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.2.2018 §:t 14-23
- Sivistyslautakunta 8.3.2018 §:t 25-31
- Jämsän jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta 14.3.2018 §:t 1-10
- Ympäristölautakunta 15.3.2018 §:t 11-17 Viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätökset:
15.3.2018 § 7 Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan palkan väliaikainen tarkistaminen
13.3.2018 § 9 Tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet / Himos-Infra Oy
20.3.2018 § 10 Toimistopalveluhankkeen täytäntöönpano
29.1.2018 § 1 Työvoimakustannusten laskenta- ja laskutusperusteet 2018

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tapahtumia ja tilaisuuksia, muun muassa

Maakuntajohtaja Tapani Mattilan vierailu Jämsässä 27.3.2018
Elinvoimapaja 17.4.2018 Välkyssä, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Keski-Suomen maakuntatori 18.4.2018, Paviljonki
Hyvinvointia Yhdessä –messut 16.6.2018 Jämsässä
Jyväskylän Kesä –avajaiskonsertti 4.7.2018 Korpilahden kirkossa
Kaupunginhallituksen ja –valtuuston kokouksia:
Kaupunginhallitus: 9.4.2018 (vara), 16.4.2018 ja 23.4.2018
Kaupunginvaltuusto: 9.4.2018 (talousseminaari) ja 7.5.2018
Kuntalaistapaaminen 19.4.2018 Välkky.

Lausunto koskien kuljetuspalveluiden hankintaa, Suomen Hankintajuristit Oy:

Kaupunginhallitus merkitsi pyydetyn lausunnon tiedoksi ja päätti saattaa lausunnon edelleen tekniselle lautakunnalle otettavaksi huomioon seuraavia kilpailutuksia tehtäessä sekä tiedoksi tilintarkastajalle.

Kaupunginhallituksen esityslista 26.3.2018

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
hallintojohtaja Auli Korhonen p. 040 557 2146 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn