Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupungin tilinpäätös osoittaa, että kaikessa toiminnassa on vuoden aikana huomioitu tiukka talous. – Tilanteeseen nähden palvelut on kuitenkin edelleen pystytty pitämään hyvällä tasolla, kaupunginjohtaja Ilkka Salminen toteaa.

Kuntasektorilla ei ole odotettavissa lihavia vuosia. Jämsän kaupungilla tulevaisuuden rasitteina ovat epäkurantti kiinteistömassa, negatiivinen muuttoliike, työpaikkojen väheneminen ja ikärakenteen muutos.

– Sote- ja maakuntaratkaisun valmistelutyö jatkuu, ja haasteista huolimatta voidaan katsoa luottavaisesti mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Salminen vakuuttaa.

Jämsän kaupungin tilinpäätöksen tulos vuodelta 2017 jäi miinukselle 3,2 milj. euroa, mutta vähemmän kuin lisä-talousarvio osoitti. Kumulatiivista ylijäämää jäi tilinpäätöksessä noin 250.000 euroa.

Vuosikate näyttää sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, sijoi-tuksiin ja lainojen lyhennyksiin. Jämsän kaupungin vuosikate laski vuoden 2016 tilinpäätöksen reilusta 7 milj. eurosta tilinpäätösvuoden 5,0 milj. euroon, tällöin vuosikate ei ole enää riittävä vuosipoistoihin. Asukasta kohden vuosikate oli 240,4 euroa vuonna 2017 ja 334,3 euroa vuonna 2016.

Investoinnit alle arvioidun
Investointien toteuma on monista eri syistä jäänyt alle arvioidun. Mäntykallion kouluhanke päädyttiin toteutta-maan leasingrahoituksella, joten siihen varatut investointikustannukset jäivät pois. Muutamien kohteiden kustan-nukset alittuivat eikä aiottua Lukkoilakodin remonttia aloitettu. Huomattavimpia viime vuosien hankkeita ovat olleet lukion muutostyöt, johon viimeistelytyöt tehtiin vuonna 2017, ja Paunun urheilukentän rakennusinvestointi, joka valmistui aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2017. Uimahallin peruskorjaus jatkuu vielä vuodelle 2018, sa-moin Kelhänkadun virastotalon saneeraus.

Lainamäärä kohtuullinen
Pitkäaikaisia lainoja kaupungilla oli vuoden 2017 lopussa 43,5 milj. euroa, joka on asukasta kohden laskettuna 2.080 euroa. Uutta lainaa vuoden aikana otettiin 10 milj. euroa. Lainamäärä asukasta kohden on ollut Jämsässä jo pitkään kuntakentän keskiarvon alle, joten tällä mittarilla mitattuna tilanne on kohtuullinen. Antolainasaamisia kaupungilla oli 5,4 milj. euroa, joka on 261 euroa/asukas.

Henkilöstömäärä laskenut edellisvuodesta
Henkilöstökulut ovat vähentyneet edelleen ja vuodesta 2012 lukien vähenemä on ollut yhteensä noin 28,7 milj. euroa. Kunta-alan sopimusratkaisuihin pohjautuen palkkakustannusten kehitys oli kuluvana vuonna maltillista. Palveluiden ostosta on kuitenkin muodostunut suurin menoerä, joka johtuu pääosin kaupungin järjestämisvastuul-la olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoista.

Omavaraisuusaste mittaa kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste on hyvällä tasolla, kun se on yli 60 %. Jämsän kaupungin omavaraisuusaste heikkeni tilinpäätösvuonna ollen 59,85 %, kun se edellisenä vuonna oli 63,93 %. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötu-loista tarvittaisiin kunnan vieraan pääoman takaisinmaksuun. Jämsässä suhteellinen velkaantuneisuus vuonna 2017 oli 35,10 % ja vuonna 2016 se oli 30,66 %, joten tässäkin suhteessa on tapahtunut hienoinen heikentymi-nen.

Kunnallisverotuotto toteutui hiukan ylittyen talousarvioon nähden. Yleinen työllisyystilanne alkoi parantua lop-puvuodesta 2017, mutta sitä ennen jatkunut pitkäaikainen matalasuhdanne ja työpaikkojen väheneminen eivät korjaannu kovin pian, joten parantunut työllisyys ei kohenna verotulokertymää nopealla aikataululla. Yhteisöveron tilitykset toteutuivat talousarvioon nähden vain hiukan suurempina. Kiinteistöveron kertymä oli jonkin verran pie-nempi kuin edellisenä vuonna. Kokonaisuutena verotulokertymä oli noin 0,5 milj. euroa parempi kuin talousarvi-ossa, mutta edelliseen tilinpäätökseen verraten verotulot vähenivät 1,54 milj. euroa.

Valtionosuusjärjestelmään on tehty lukuisia oleellisia muutoksia viime vuosina. Käyttötalouteen kirjattavien valti-onosuuksien laskeminen ennakolta on vaikeata ja kunnat ovat valtionvarainministeriön laskennan varassa. Valti-onosuuksia Jämsä sai tilivuonna kaikkiaan noin 1,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Kaupunginhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen maanantaina 26.3.2018.

Tilinpäätöksen tunnusluvut

Lisätietoja:

talousjohtaja Ari Luostarinen
p. 040 593 4655

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn