Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 28.3.2018 esittää  yksimielisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Vitikkalan koulu ja Paunun koulu lakkautetaan 1.8.2018 alkaen. Samalla esitetään, että perustetaan Jämsän kaupungin yhtenäiskoulu 1.8.2018 alkaen. Sivistyslautakunta päättäisi uuden koulun nimestä nimikilpailun jälkeen.

Yhtenäiskoulun perustaminen pohjautuu Jämsän sivistyslautakunnan 20.12.2017 § 146 te­ke­mään päätökseen ja esitykseen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le. Lautakunta totesi tuolloin yhtenäiskoulun val­mis­te­lu­pro­ses­sin tulleen loppuun saatetuksi hyväksyttävällä tavalla ja hyväksyi pro­ses­sin loppuun saatetuksi. Tämän johdosta si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti esittää kaupunginhallitukselle, että kau­pun­gin­hal­li­tus käyn­nis­tää Paunun koulun ja Vitikkalan koulun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sin. Kaupunginhallitus hyväksyi lautakunnan päätöksen kokouksessaan 15.1.2018. 

Taustalla on myös kaupunginvaltuuston kokouksessaan 27.11.2017 § 81 tekemä tahtotilalinjaus, jonka mukaan nykyisistä Vitikkalan ja Paunun kou­luis­ta muo­dos­tet­ta­va yhtenäiskoulu toteutetaan 1.8.2018 alkaen ja Jämsänkosken yh­te­näis­kou­lu 1.8.2019 alkaen.

Päätösvalta koulujen lakkauttamisissa ja perustamisissa on kaupunginvaltuustolla, joka käsittelee asiaa kokouksessaan 7.5.2018.

Koulujen lakkauttamisella ja uuden koulun perustamisella ei arvioida ole­van merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa kuitenkin  kustannuskehitykseen.  Uudessa yh­te­näis­kou­lus­sa erilaiset oppimateriaali- ja välinehankinnat suunnitellaan ja to­teu­te­taan koko kouluyhteisöä palvelevina kokonaisuuksina. Op­pi­las­mää­rän vähenemisen myötä perusopetusryhmät vähenevät ja tämä tarkoittaa jatkossa ongelmia mm. opettajien virkaan vaadittavien opetustuntien täyttymisten osalta. Yhtenäiskoulun arvioidaan antavan kuitenkin erilliskouluja paremmat mahdollisuudet löytää ratkaisuja opetusvelvollisuuden täyttymiseen.

Yhtenäiskoulu yhtäältä mahdollistaa myös joustavammat ratkaisut hyö­dyn­tää opet­ta­jien osaamista nykyistä laaja-alaisemmin ja toi­saal­ta mahdollistaa osaa­mis­tar­pei­den ennakoinnin lisä- ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen avulla, toteaa opetusjohtaja Sami Lahti.

Oppilasmäärä perustettavassa koulussa olisi noin 950 oppilasta ja henkilökuntaa  noin 110. Koulun rehtori johtaisi myös Juokslahden koulua  ja Kaipolan koulua . Nämä mukaan lukien oppilasmäärä on 1130 oppilasta ja henkilökunta määrä noin 125. Kouluun esitetään kahta virka-apulaisrehtoria. Yhtenäiskoulun aloittaessa työ- ja virkasuhteet jatkuvat vakinaisen henkilökunnan osalta katkeamattomina.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Sami Lahti
p. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn