Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistystoimialalla myönnetään kohdeavustuksia järjestöille, yh­tei­söil­le ja yksityisille kuntalaisille. Samat periaatteet koskevat kult­tuu­ri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustustoimintaa. Sivistyslautakunta hyväksyi uudet periaatteet kokouksessaan 25.4.2018 ja periaatteet tulevat voimaan 1.5.2018. Edellisen kerran avustusperusteita käsiteltiin sivistyslautakunnassa 20.12.2017 § 149.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.11.2017 § 96 al­le 20 -vuotiaiden lasten ja nuorten ohjattujen ryhmien sään­nöl­li­seen toimintaan va­rat­tu­jen kaupungin tilojen maksuttomuudesta 1.1.2018 alkaen ja pää­tök­sel­lä on myös vaikutusta avus­tus­toi­min­nan pe­ri­aat­tei­siin. Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta on vahvistanut 21.2.2018 § 18 ko­kouk­ses­saan oh­jeis­tuk­sen sivistystoimialan hallinnoimien tilojen mak­su­va­pau­tuk­ses­ta alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten sään­nöl­li­sen ohjatun har­ras­tus­toi­min­nan osalta kaupunginvaltuuston pää­tök­sen mukaiseksi. Mikäli ohjattua toimintaa järjestetään kaupungin maksuttomissa si­sä­ti­lois­sa, kyseiseen toimintaan ei myönnetä avustusta.

Tositteiden toimittamisaikaan tehtiin myös tarkennuksia. Menotositteet on toimitettava viimeistään kolmen (3) kuu­kau­den kuluessa tuetun tapahtuman toteutumisesta. Mar­ras-jou­lu­kuus­sa tehtyjen päätösten osalta tositteet on toimitettava vii­meis­tään seu­raa­van kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Jos to­sit­teet toimitetaan myöhässä, avus­tus­ta ei makseta.

Avustuksia voi edelleen hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin viimeistään 1.12. mennessä. Hakemuksia täydentäviä liitteitä voi toimittaa myöhemminkin. Määräajan jälkeen tulleisiin ha­ke­muk­siin tehdään kielteinen päätös ei­kä edellisvuoden toimintaan myönnetä avustusta seuraavana ka­len­te­ri­vuon­na.

Tarkistetut avustustoiminnan periaatteet (pdf)


Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
p. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn