Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginhallitus päätti aloittaa neuvottelut Wasa-Group Oy:n kanssa Seppolan koulun tontin luovutuksesta ja rakentamisesta. Lisäksi kaupunginhallituksen kokouksessa hyväksyttiin muun muassa maapoliittinen ohjelma, teknisen toimen työohjelma II sekä Jämsän kaupungin työhyvinvointiohjelma.

Kuoreveden rantayleiskaavan muutos, Kuusjärvi

Metsähallitus on hakenut 9.11.2017 päivätyllä kirjeellä yleiskaavan muutosta Kuusjärven rannalla sijaitseville kiinteistöille 182-458-1-7 ja 182-893-1-5.
Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Seppolan koulun alueen tontinluovutuskilpailu

Tontinluovutuskilpailun I-vaihe järjestettiin 20.3.-30.4.2018 välisenä aikana. Ilmoitus julkaistiin sähköisessä tarjouspalvelussa sekä kaupungin verkkosivuilla avoimissa tarjouspyynnöissä. Määräaikaan mennessä saapui yksi osallistumishakemus. Hakemuksen jätti WasaGoup Oy.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki aloittaa neuvottelut Wasa- Group Oy:n kanssa tontinluovutuksesta ja rakentamisesta. Kaupungin on myös mahdollista jäädä kirjastotilojen osalta vuokralle rakennettavaan kiinteistöön ehdolla, että vuokrakustannukset ovat kohtuulliset.
Asia on seuraavan kerran kaupunginhallituksen käsiteltävänä 4.6.2018 kokouksessa.

Maapoliittisen ohjelman päivitys

Jämsän kaupungin maapoliittinen periaateohjelma linjaa maankäytön ja kaavojen toteuttamisen keskeiset periaatteet:
- maanhankinnasta,
- maankäyttösopimusten käyttämisestä,
- maanluovutuksista, sekä
- toimenpiteet kaavojen toteuttamisen edistämiseksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämsän kaupungin maapoliittisen ohjelman vuosille 2018-2026.

Kadun nimen muutos asemakaava-alueella / Lukkoilantien loppuosa

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Lukkoilantien idänpuoleisen osuuden kadunnimelle Juustotie osoitejärjestelmän selkeyttämiseksi.

Työohjelma II/2018

Kaupunginhallitus hyväksyi työohjelman II/2018 ja antoi työohjelmassa esitetyille hankkeille aloitusluvan.

Talouden toteuma 1 - 3/2018

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2018 maaliskuun toteumaraportit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset.

Taloustoimikunta, raportti työskentelystä 2017-2018

Kaupunginhallitus asetti marraskuussa 2017 kuntalain mukaisen toimikunnan tasapainottamaan Jämsän kaupungin taloussuunnitelmaa 2018 - 2020. Toimenpide-ehdotukset tuli päätöksen mukaan olla valmiina esitettäväksi valtuustolle huhti-toukokuussa 2018. Taloustoimikunta on kokoontunut vuonna 2017 joulu- huhtikuussa 2018 yhteensä 12 kertaa. Lisätalousarvio, joka esitettiin kaupunginhallitukselle 23.4.2018, perustui taloustoimikunnan toimialoilta pyytämiin esityksiin ja selvityksiin. Talousarvion muutos koskee vain vuotta 2018.

Kaupunginhallitus päätti, että taloustoimikunnan työ lakkaa ja talousasiat käsitellään jatkossa kaupunginhallituksessa esimerkiksi iltakoulussa.

Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Linnamäentie 19 ja Kauppakatu 14 myynti

Kaupunginhallitus myönsi Kiinteistö Oy Jämsänmäelle luvan hakea vapautusta aravarajoitteista ja myydä kohteet Linnamäentie 19 ja Kauppakatu 14. Myynnistä saatavat tulot on käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen.

Jämsäläinen hyvän työn malli

Jämsäläinen hyvän työn malli on Jämsän kaupungin työhyvinvointiohjelma vuosille 2018-2021. Malli on samalla kaupungin työsuojelun toimintaohjelma, jonka olemassaolon työturvallisuuslaki edellyttää. Hyvän työn malli linjaa strategiset työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden painopisteet tavoitteineen. Malli kuvaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen kokonaisuutta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsäläisen hyvän työn mallin esitetyn liitteen mukaisesti.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2017

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran nelivuotiskausittain. Jämsän kaupungin hyvinvointikertomus 2017–2020 linjaa jämsäläisten terveyden ja hyvinvoinnin painopisteet, tavoitteet sekä seurannan.

Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointikertomuksen ja antaa raportin edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Henkilöstöetuudet: Liikunta- ja kulttuuriseteleiden käyttöönotto

Jämsän kaupungin henkilöstöpalveluihin on tullut useita toivomuksia liikunta- ja kulttuuriseteleiden käyttöönotosta. Monilla työantajilla liikunta- ja kulttuurisetelit ovat käytössä.

Kaupunginhallitus päätti, että:
1.Otetaan käyttöön liikunta- ja kulttuurisetelit 100 eurolla työntekijää kohti 1.1.2019 alkaen. Kokonaiskustannus noin 100 000 euroa vuodessa ja nettovaikutus nykyisiin kustannuksiin nähden noin 50 000 euroa. Henkilöstöpalvelut budjetoi tämän menoerän ensi vuoden talousarvioonsa.
2.Vastaavasti 1.1.2019 alkaen lakkautetaan työhyvinvointiraha, uimahallin henkilöstölippu/uimahallikompensaatio, jumpat, suunnistuksen tuen ja Pykälän mehun.
3.Henkilöstöpalvelut kilpailuttavat liikunta- ja kulttuuriseteleiden hankinnan, koska se ylittää kansalliset hankintarajat. Päätöksen hankinnasta tekee kaupunginhallitus.

Sivistystoimiala / virkojen ja toimien täyttöluvat sekä vakansseja koskevat muutokset

Kaupunginhallitus,
1. myönsi seuraavien virkojen ja toimien vakinaiset täyttöluvat 1.8.lukien
lastentarhanopettaja
perhepäivähoitaja
lehtori (Kankarisveden koulu)
tuntiopettaja (lukiokoulutus)
opettaja (musiikkiopisto)
tuntiopettaja (musiikkiopisto)
tuntiopettaja (musiikkiopisto)
1.11.2018 lukien apulaisrehtori (uusi yhtenäiskoulu)

2. hyväksyi perhepäivähoitajan nimikkeen muuttamisen 1.8.2018 lukien kiertäväksi lastenhoitajaksi ja kirjastonvirkailijan nimikkeen muuttamisen kirjastonhoitajaksi.
3. lakkautti lehtorin (lukiokoulutus) 430013 vakanssin 1.8.2018 lukien ja kirjastovirkailijan 460004 vakanssin 1.6.2018 lukien.
4. perusti tuntiopettajan vakanssin (sijoituspaikka lukiokoulutus) ja myönsi vakinaisen täyttöluvan 1.8.2018 alkaen.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017 on luettavissa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen internetsivuilta http://koskeverkko.fi/julkaisut/julkaisut-keski-suomen-sosiaalialan-osaamiskeskuksen-raportteja/

Kaupunginhallitus merkitsi sosiaaliasiamiehen raportin tiedokseen.

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 7.5.2018

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston 7.5.2018 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä. Päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätetään panna täytäntöön.

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston kokouksessa jätetyn valtuustoaloitteen valmisteluvastuu on teknisellä johtajalla.

Lausunto ulosottovirastojen toimipaikoista

Jämsän kaupungin lausunto:
Jämsän kaupunki toteaa lausuntonaan, että Keski-Suomen ulosottoviraston Jämsän toimipaikkaa ei tule lakkauttaa. Mikäli toimipisteen lakkauttaminen on väistämätön rakenneuudistuksen toimenpide, kuntalaisten oikeusturva ei saa vaarantua uudistuksen seurauksena. Ulosotto on tärkeä osa kansalaisten oikeusturvaa. Ulosottotyö on luonteeltaan lainkäyttöä, jonka vuoksi kentän toiminnan voimavarat on turvattava vaikka hallintoa keskitettäisiinkin. Muutoksessa on huolehdittava siitä, että sen seurauksena ei menetetä palveluksessa olevan työvoiman paikallista velallisten ja talouden tuntemusta.

Kaupunginhallitus merkitsi annetun lausunnon hvyäksyttynä tiedoksi.

Kontupohjan kaupungin kirjelmä ystävyyskuntatoiminnan solmimisesta

Kontupohjan kaupunki on joulukuussa 2017 lähettänyt Jämsän kaupungille kirjelmän, jossa ehdotetaan Jämsän ja Kontupohjan ystävyyskuntasuhteiden virallistamista. Ennen kuntien yhdistymistä Kontupohja on ollut Jämsänkosken ystävyyskunta. Kaupungin strategiassa ei ole linjauksia ystävyyskuntatoiminnalle tai kansainvälistymiselle.

Kaupunginhallitus totesi vuonna 2009 kuntaliitoksen yhteydessä tehdyn linjauksen: Kaupunki ei osallistu ystäväkuntatoimintaan, mutta kaupunki toimii ystävyysseurojen kautta.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi

- Kaupunginjohtajan kuukausiraportti/huhtikuu 2018
- Erkki Kainulaisen antama tilannekatsaus seutulippujärjestelmään, joka on loppumassa.
- JRV :n hakemus, asia käsitellään talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä.

Toimielinten pöytäkirjat:

- Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta 25.1.2018 ja 27.2.2018
- Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.4.2018 §:t 33-42
- Yhteistyötoimikunta 18.4.2018 §:t 9-14
- Jämsän jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunta 25.4.2018 §:t 11-16
- Tekninen lautakunta 26.4.2018 §:t 44-54

Viranhaltijapäätökset:
Kaupunginjohtaja:
2.5.2018 § 11 Talousjohtajan tehtäväkohtaisen palkan väliaikainen tarkistaminen
2.5.2018 § 12 Sijaisen määrääminen / sosiaali- ja terveysjohtaja 2.5.2018 § 13 Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan palkan väliaikainen tarkistaminen
2.5.2018 § 14 Palvelusopimuksen mukaisen ohjausryhmän nimeäminen / Jämsän kaupunki ja Jämsän Terveys Oy

Hallintojohtaja:
3.5.2018 § 5 Hankintapäätös/HimosJamsa -sivusto
9.5.2018 § 6 Virastojen sulkuaika 25.6.-28.7.2018

Tilaisuudet:
- 11.6. Himos Master Plan maankäytön ideavaihtoehtojen linjauksen esittely
- Kunnallisjohdon seminaari
- Maakuntavaltuusto 31.8. 2019, joka esitetään järjestettäväksi Jämsässä klo
- JAMK Unesco Päijänne brändiksi hanke; Tarja Uusi paasto edustaa 15.5.2018
- Nuorisokoti metsäkonttoriin tutustuminen 29.5.2018

Kaupunginhallituksen esityslista 14.5.2018
http://jamsa.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20181136

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
hallintojohtaja Auli Korhonen p. 040 557 2146
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn