Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta käsitteli liikuntapaikkaverkkoselvitystä ja liikuntapaikkojen hoidon sekä liikuntatoimen kustannusleikkausesityksiä kokouksessaan 29.5.2018. Lautakunnan päätökset olivat yksimielisiä. Voimassa olevaan taloussuunnitelmaan vuosille 2019-2020  kustannuksia vähentävä vaikutus on  noin 69 000 € (netto).  Esitys pitää sisällään menoleikkauksia sekä säästötoimenpiteistä johtuvia yksittäisiä määrärahalisäyksiä  esim. avustuksiin. Vuoden 2018 osalta säästöt (45 000 €) ovat toteutuneet kaupunginvaltuuston 7.5.2018 hyväksymässä lisätalousarviossa

Lautakunta päätti, se luopuu Särkijärven kuntotalon käytöstä ja sen toiminnot siir­re­tään kaupungin muihin liikuntatiloihin ja/tai yksityisten toimijoiden lii­kun­ta­ti­loi­hin 1.6.2019 alkaen. Vaikutus käyttötalouteen on nettona noin 31 000 €. Samalla väl­ty­tään peruskorjaukselta tai uuden kiinteistön rakentamiselta. Jäl­kim­mäi­sen kustannukset poistoineen 70 000€ /vuosi (20.v.)  Rakennuksen peruskorjausaste on kuntotutkimuksen mukaan liki 98 %. Toi­min­ta­kau­den 2018 - 2019 vuorot myönnetään ehdollisina.

Lautakunnan näkemyksen mukaan Särkijärven kuntotalon jatkokäytöstä päätettäessä tulee tontin lohkominen toteuttaa siten, että Särkijärven uimaranta pukuhuoneineen, beachvolley-kentät, kuntorata/hiihtolatu sekä matonpesupaikat säilyvät kaupungin omistuksessa. Autopaikoitus ko. alueille sekä kulku kuntoradan ja hiihtoladun käyttäjille on säilytettävä.

Sivistyslautakunta päätti, että se luopuu vanhalla lukiolla si­jait­se­vis­ta kamppailulajitiloista 1.6.2019 alkaen ja tiloihin voidaan myön­tää käyt­tö­vuo­ro­ja ehdollisina kaudelle 2018 - 2019. Kaupungin tasolla ylläpitokustannus on 36 000 €.

Vanhan lukion liikuntahallista sivistyslautakunta päätti omalta osaltaan, että halli säilyy liikuntakäytössä elinkaarensa loppuun tai kunnes toisin päätetään. Kaupunki voi tarvittaessa avustaa yhdistyksiä sopivien tilojen etsimisessä sekä määrärahoista riippuen myöntää avustuksia vuokrakustannuksiin.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että jäähallien toi­min­nas­ta ja edellytyksistä tehdään kokonaisselvitys.  Selvityksellä on kiinteä yhteys kaupungin omistajapolitiikkaan.

Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:n ja Jämsänkosken Tekojäärata Oy:n sopimukset val­mis­tel­laan siten, et­tä siirtymäkaudelle 1.7.2018 – 30.6.2019 avustukset py­sy­vät nykytasolla (yhteensä 155 000 €). Tämän jälkeen kolmen seuraavan toimintakauden aikana avustuksia vähennetään siten, että saavutetaan yhteensä 10 %:n (yht. 15 000€) säästö avustusten nykytasoon nähden. Näin yhtiöille jää enemmän aikaa varautua leikkauksiin ja sopeuttaa toimintaansa.  Siirtymäkauden käyttöönoton ehdoksi lautakunta asetti, että avustusten vaiheittainen leikkaus ja sopeuttamistoimet kirjataan sopimuksiin.

Jämsänkosken Tekojäärata Oy:n esittämää avustussumman korotusta ei hyväksytty.

Kaupungin hoitamista uimarannoista sivistyslautakunta päätti lakkauttaa Järvensivun ja Jaa­ti­lan­järven uimarannat 1.6.2018 al­kaen. Kaupungin hoitoon jää yhdeksän uimarantaa.

Edelleen esitetään kaupunginhallitukselle, että ulkoliikuntapaikkojen hoito hallinnollisesti siirretään yhdyskuntatoimelle 1.1.2019.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 4.6.2018 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 11.6.2018. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa määrärahamuutoksina voimassa olevaan taloussuunnitteluvuosiin 2019 ja 2020 nähden.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400542 062
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki p. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn