Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan kouluja ei lakkauteta. Kuoreveden kirjaston toimintatapaa esitetään muutettavaksi omatoimikirjastoksi. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi eri liikuntapaikkojen hoitoon ja toimintoihin suunnitellut supistukset.

Kouluverkkoselvitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan kouluja ei lakkauteta, vaan kaupunginvaltuusto edellyttää, että vastaava säästösumma toteutetaan hakemalla rakenteellisia muutoksia kaupungin organisaatiossa ja todellisia tuloja lisäämällä.

Kirjastoverkkoselvitys

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
1.Kuoreveden kirjaston toimintatapa muutetaan omatoimikirjastoksi vuoden 2018 loppuun mennessä.
2.Länkipohjan kirjasto lakkautetaan 1.9.2018 alkaen.
3.Ehdotetut vuoden 2018 talousarvion muutokset tehdään syksyllä talousarvion muiden muutoksien yhteydessä ja niiden tarkennettua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2019 talouden muutokset huomioidaan kaupunginhallituksen talousarvion raamissa ja muiden taloussuunnitelmavuosien määrärahamuutokset taloussuunnitelman laadinnassa.

Liikuntapaikkaverkostoselvitys

Kaupunginhallitus päätti ottaa huomioon talousarvion 2019 raamituksessa seuraavat sivistyslautakunnan esittämät toimenpiteet ja määräraha-asiat menoja vähentävänä tekijänä:
1)kohdan 1. mainitun ohjelman kokonaissäästön.
2)kohdan 3.1 Jäähallien avustusten vähentämisen ja kohdan 5. Särkijärven kuntotalon toimenpiteet.
3)kohdan 10. määrärahalisäykset.
Taloussuunnitelmavuosia 2020 – 2021 koskevat määräraha-asiat otetaan huomioon tulevassa taloussuunnitelmassa.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä:
1)kohdan 4. mukaisen kokonaisselvityksen tekemisestä Jäähallien toimintaedellytyksistä. Tavoitteena on kestävän ratkaisun hakeminen jääurheilutoimintaan.
2)kohdan 6. mukaisen lausuman Särkijärven jatkotoimista.
3)kohtien 7. ja 8. vanhan lukion liikuntahallin ja kamppailutilojen käytön suunnitelman.
4)huomioi kohdan 11. hankkeen valmistelun taloussuunnitelman yhteydessä.

Kaupunginhallitus saattaa selvityksen muilta osin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Liikuntatoimen alueiden hoidon siirto (kohta 9) tullaan esittämään vuoden 2019 talousarviossa yhdyskuntatoimeen.

Talousarvion vuodelle 2019 raamitus ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 ohjeistus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessa esitettävien talousennusteiden pohjalta talousarvioprosessin käynnistämisestä ja talousarvion 2019 raamituksesta toimialoittain siten, että raamiliitteen toimintakatemuutos on – 2% .

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen esityslistan liitteenä olevan talousarvion laadinnan käytännön ohjeistuksen ja aikataulun.

Sairaalan A- ja B-osien käyttövesiputkiston uusinta

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 90.000 euron lisämäärärahan myöntämistä ko. hankkeelle ja päätti antaa hankkeelle aloitusluvan ehdolla, että valtuusto myöntää ko. määrärahan.

Seutulipun korvaavan lipputuotteen käyttöönotto

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki ei ota käyttöön Matkahuollon palveluseteliä tässä vaiheessa, koska palveluseteli ei ole nykylainsäädännön mahdollistama lipputuote ja sen valtiontukeen liittyvä tulkinta on vielä kesken.

Wanhan Witosen veneilyreitin kunnostus

Kaupunginhallitus päätti kunnostaa Wanhan Witosen veneilyreitin yhteistyössä Petäjäveden kunnan kanssa. Vesuri ry:ltä haetaan yleishyödyllistä hankerahoitusta infran kunnostamiseen. Talousarviossa varaudutaan hankkeen rahoittamiseen myös vuosina 2019 – 2020. Hankkeen toteuttaminen edellyttää vielä yhdyskuntatoimelta lopullisten lupien hankkimista maanomistajilta.

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmässä käsitellään lasten hakemukset varhaiskasvatukseen, tehdään päätökset varhaiskasvatusoikeudesta, lasten sijoittumisesta ja asiakasmaksuista. Lisäksi järjestelmällä seurataan lasten läsnäoloa, tehdään sen pohjalta kuukausittain asiakasmaksujen laskutus ja kerätään tarvittavaa raportointi ja tilastointitietoja.

Kaupunginhallitus päätti antaa luvan käynnistää toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen.

Erikoisammattimiehen toimen täyttölupa sairaalalle ja kiinteistönhoitajan toimen täyttölupa

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat määräaikaisena vuoden 2019 loppuun.

Täyttölupa / Tietohallintasihteerin virka

Kaupunginhallitus myönsi tietohallintasihteerin täyttöluvan sisäisellä haulla.

Länkipohjan varhaiskasvatuspalvelujen muutoksesta johtuvat vakanssimuutokset

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen, että
1) Länkipohjan esiluokanopettajan virka lakkautetaan
2) Varhaiskasvatuksessa tehdään eräitä nimikemuutoksia (esityslista)
3) lastentarhanopettajan toimelle myönnetään määräaikainen täyttölupa ajalle 1.8.2018 – 31.7.2020 . Määräaikaisuuden perusteena on alle kouluikäisten lasten ikäluokkien pieneneminen ja siitä johtuva palvelutarpeen muutos, minkä arvioidaan tarkoittavan palveluverkon uudelleen arviointia vuotta 2020 varten.

Henkilöstösuunnitelma 2018-2020

Kaupunginhallitus merkitsi henkilöstösuunnitelman 2018 – 2020 hyväksyttynä tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää toimialoilta huolellisuutta henkilöstön määrän suunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja raamitavoitetta.

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017 – 2020

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017 - 2020.

Marja-Liisa Juvenin eronpyyntö kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Marja-Liisa Juvenille myönnetään ero Jämsän kaupungin luottamustoimista 1.7.2018 lukien paikkakunnalta muuton vuoksi.

Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
1.valtuuston puheenjohtaja kutsuu Marja-Liisa Juvenin sijalle valtuutetuksi Vasemmiston 1. varavaltuutetun Kari Niemisen.
2.valtuusto valitsee jäsenet tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Marja-Liisa Juvenin tilalle.

Hallintosääntömuutos 1.8.2018 alkaen /palveluohjaus varhaiskasvatus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaiset muutokset hallintosääntöön. Muutos astuu voimaan 1.8.2018.

Antolainauksen delegointi / Vastaanottohallin rakentaminen Myllymäki II -alueelle Jämsän Yrityskiinteistöt Oy

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää kaupunginhallitukselle valtuuden myöntää Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle enintään 1,5 milj.€ suuruisen antolainan vastaan-ottohallinhallin rakentamiseen normaalein konsernilainaehdoin. Laina-aika on enintään 15 vuotta.

Kaupunginhallitukselle delegoidun lainan antamisen ehtona on, että Yrityskiinteistöt Oy:llä on rakennettavaan halliin yli 50 %:a tiloista esivuokrasopimukset tai muu pitkäaikainen sitoumus hallin käytöstä ja niille riittävät vakuudet. Hallin on sijaittava Myllymäki II alueella. Yrityskiinteistöjen on lisäksi annettava kaupungille KuntaL mukaiset vastavakuudet.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

- Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos 22.5.2018 §:t 14-20
-Tekninen lautakunta 24.5.2018 §:t 55-62

Kaupunginjohtaja: 29.5.2018 § 15 Anomus/Sydäniskuri Porkkalan kylätalolle
Hallintojohtaja: 25.5.2018 § 7 Sähköinen allekirjoitusoikeus
Hyrrä-ohjelmaan/rahoitushakemus Wanhan Witosen melontareitin kehittämiseen

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Sote- ja maakuntatilaisuus 5.6.2018 klo 16-18 ja 18-20
FinnMetko 30.8.-1.9.2018
- Kaupunginhallitus nimeää messuosastolle esittelijöitä myös luottamushenkilöistä.
Kunnallisjohdon seminaari, Lappeenranta 15.-16.5.2019
Valtuustoseminaari 5.-6.9.2018

Kaupunginjohtajan kuukausiraportti toukokuu
Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunginjohtajan toukokuu 2018 kuukausiraportin tiedokseen.

Kaupunginhallituksen esityslista 4.6.2018

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
hallintojohtaja Auli Korhonen p. 040 557 2146
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn