Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Opetushallitus on laatinut koulutuksen järjestäjille  malliohjeet mobiililaitteiden käytöstä hyö­dyn­net­tä­väk­si kuntakohtaisten ohjeiden laatimiseksi.  Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan  29.8.2018 perusopetuksen kouluille ohjeet koskien oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttämisestä kouluissa.

Mobiililaitteella tarkoitetaan älypuhelimia, tablet-tietokoneita ja kan­net­ta­via tietokoneita. Omilla laitteilla käytetään esimerkiksi tie­don­ha­ku­pal­ve­lu­ja, sähköisiä oppimateriaaleja sekä koulun verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­töä. Niillä voidaan ottaa mm. koulutehtäviin liittyviä va­lo­ku­via.

Lähtökohtana on, että opetuksessa käytetään koulun laitteita, mutta myös oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää osana opetusta. Huol­ta­jat päättävät, tuoko oppilas oman mobiililaitteen kouluun.

Oppilaiden omien laitteiden käytössä noudatetaan Jämsän kau­pun­gin perusopetuksessa seuraavia pe­ri­aat­tei­ta:

1. Oman mobiililaitteen saa tuoda kouluun koulun antamaan ohjeen mu­kai­ses­ti. Oman laitteen tuominen tai sen käyttäminen koulussa ei ole pakollista, eikä koulu edellytä laitteen hankintaa.

2. Laitteiden tuontilupa ei tarkoita laitteiden jatkuvaa käyttölupaa kou­lus­sa. Koulusta kerrotaan, milloin laitteita saa käyttää. Laitteiden käy­tös­sä tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Opettaja päättää, mil­lä oppitunnilla laitteita käytetään ja mihin käyttötarkoitukseen.

3. Oppilaiden laitteet ovat koulussa omalla vastuulla. Jos oppilaan omai­suut­ta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys op­pi­laan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta. Oppilas vastaa itse oman lait­teen­sa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lu­kien mahdolliset mobiilidatakustannukset.

Oppilaalla ja oppilaan huoltajilla on aina oikeus valita, että oppilaalle an­ne­taan koulussa käyttöön koulun laite.

Koulun järjestyssäännöillä voidaan rajoittaa mobiililaitteiden käyttöä ope­tuk­sen aikana, sanoo ma. opetusjohtaja Sini Käkönen.

Mal­li­so­pi­mus­poh­ja
Ohje oppilaiden omien mobiililaitteiden käytöstä kou­lus­saLisätietoja:
ma opetusjohtaja Sini Käkönen
p. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn