Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän Jätehuolto -liikelaitoksen sulauttaminen kaupungin organisaatioon siirtyi ensi vuodelle. Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutumisesta pyydetään lisätietoja.

 

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.4. - 30.6.2018

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta ajalla 1.4. - 30.6.2018 suoritettiin heinä-elokuussa 2018. Valvonnan suoritti kunkin alueen tulosaluejohtaja käymällä tuotantoyksiköissä ja toteamalla palvelusisällön ja laatutavoitteiden toteutumisen.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Jämsän Terveys Oy:lle siirtyi vuoden 2016 alusta alkaen kokonaisvastuu erikoissairaanhoidosta ja koko palvelusopimuksen käsittävästä toiminnasta, jolloin kuukausimaksu on ollut 5.675.000 euroa ja vuosihinta 68.100.000 euroa vuoden 2016 loppuun saakka.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut valvontakäyntien ja ohjausryhmän antamien selvitysten perusteella Jämsän Terveys Oy:n toiminnan 1.4.-30.6.2018 olleen palvelusopimuksen mukaista lukuun ottamatta yhtä lievää poikkeamaa sekä yhtä merkittävää poikkeamaa. Poikkeamiin on pyydetty palveluntuottajan vastausta ja lisäselvitystä ja niitä käsitellään vielä seuraavassa ohjausryhmässä. Valvonta-aineisto on lähetetty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Työohjelma III /2018 täydentäminen

Talousarviossa on esitetty Kiinteät rakenteet ja laitteet-määräraha, joka on jaettu hankkeisiin. Määrärahat kohdennetaan tarkemmin teknisen lautakunnan kaupunginhallitukselle kolme kertaa vuodessa tekemän kunnallistekniikan käyttösuunnitelman mukaisesti, samassa yhteydessä tarkennetaan puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen suunnitelma.

Työohjelmaa III/2018 on esitetty täydennettäväksi 40.000 eurolla Sairaalantien alittavan rummun uusimiseen varattavalla määrärahalla. Sairaalantien siltarummun korjaus tehdään liikenneväylien yleisistä varoista ja ne jäävät tällä lisäyksellä alle kaupunginvaltuuston lisätalousarviossa hyväksymän 1.590.000 euron.

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen.

Talousarvio 2018 Puistot ja liikuntapaikat - investointi määrärahojen ylityslupa

Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Liikenneväylät yleiset määrärahasta esitetään siirrettäväksi 16 000 € leikkikenttien ja puistojen perusparantamisen määrärahaan. Jämsäpuistoon/ Maauimalan alueelle esitetään liikenneväylien määrärahasta siirrettäväksi 65 000 €. Himoksen reitistöihin liittyvään määrärahaan esitetään liikenneväylien määrärahasta siirrettäväksi 5 000 €.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
1.leikkikenttien ja puistojen perusparantaminen kohdan määrärahan ylitys katetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti liikenneväylät määrärahasta.
2.Himoksen reitistöt kohdalle myönnetään 5.000 euron määräraha Kuikkajärven reitin valaistuksen toteuttamiseen, joka katetaan liikenneväylät määrärahasta.
3.maauimalan määrärahan osalta ei määrärahan siirtoa tehdä, eikä ylityslupaa myönnetä.

Tarja Uusipaasto esitti Mika Kyrön kannattamana, että 65 000 euroa siirrettäisiin puistot osioon. Äänestys 6-3, päätös pohjaesityksen mukainen.

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen sulauttaminen kaupungin organisaatioon

Mika Kyrö ehdotti Seija El Sayedin kannattamana, että Jätehuolto liikelaitoksen sulauttamista ei vielä tehtäisi, vaan asia ratkaistaisiin samassa kokonaisuudessa kuin muutkin rakenneuudistukset. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 rakennemuutokset

Kaupunginhallitus päätti:
1.siirtää palkkahallinnon kustannuspaikan talouspalvelut
-tulosalueelle ja muut henkilöstöpalveluiden kustannuspaikat hallintopalvelut -tulosalueelle oman tuloyksikön alle
2.hankinta- ja logistiikkayksikön joukkoliikenne -kustannuspaikka siirretään kaupunginhallituksen tulosalueelle ja lähettipalvelut hallintopalveluiden alle
3.merkitä tiedokseen tilit ja tunnisteet -liitteen vuodelle 2019

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto lakkauttaa henkilöstöpalvelut -tulosalueen, hankinta- ja logistiikkapalvelut -tulosalue jatkaa hankintapalveluina yleishallinnon toimialalla toistaiseksi edellä mainituin muutoksin. Jämsän Jätehuolto liikelaitos jää vuoden 2019 talousarvioon.

Lausunto / maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019 / Keuruun kaupunki

Keuruun kaupunki pyytää maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kunnilta lausuntoa 2.11.2018 mennessä. Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen vuoden 2019 talousarvioon ja toiminta- suunnitelmaan. Kaupunki osallistuu yhteistoiminta-alueen kehittämisyksikön toimintaan. Kehittämisohjelman toteuttamisessa on tehtävä yhteistyötä Jämsek Oy:n kanssa. Jatkossa talousarviotavoitteet toimitetaan kaikille sidosryhmille.

Yhteistyösopimuksen hyväksyminen/työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP-toiminta)

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos arvioivat yhdessä työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsän kaupungin osalta yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta.

Kahden sairaanhoitajan toimen, kahden lähihoitajan toimen ja laitoshuoltajan toimen täyttölupaesitys Kuhmoisten vanhuspalveluihin

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Kuhmoisten kunnanhallitukselle ja Kuhmoisten mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen edelleen Jämsän kaupunginhallitukselle, että täyttölupa yllä kahdelle sairaanhoitajan toimelle ja kahdelle lähihoitajan toimelle sekä laitoshuoltajan toimelle myönnetään.

Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille.

Kuhmoisten kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 174 päättänyt myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle luvan em. toimien täyttämiseen.

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat sairaanhoitajan (2 kpl), lähihoitajan (2 kpl) ja laitoshuoltajan toimille.

Irtisanoutuminen luottamustoimista / Reino Velling

Reino Velling on 1.10.2018 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa kaikista Jämsän kaupungin luottamustoimista henkilökohtaisiin syihin vedoten. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Reino Vellingille myönnetään ero Jämsän kaupungin luottamustoimista.

Valtuustoaloite 5.3.2018 / Jämsälle omat nimikkolajit esim. nimikkokasvi ja -eläin

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Jämsän nimikkolajeiksi nimetään koskikara ja mustikka.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat:

- Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta 6.9.2018
- Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.9.2018 §:t 74-82
- Tekninen lautakunta 27.9.2018 §:t 95-109
- Jämsän jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta 3.10.2018 §:t 37-41

Viranhaltijapäätökset:

Kaupunginjohtaja:
25.9.2018 § 24 Erillistarkastuksen hankinta
28.9.2018 § 25 Ylitöiden maksaminen tekniselle johtajalle

Hallintojohtaja:
4.10.2018 § 12 Tietohallintasihteerin viran vakinainen täyttäminen 1.3.2019 alkaen

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Yrittäjäjuhla 3.11.2018
Kuhmoinen 150vuotta 10.11.2018

Kaupunginhallituksen esityslista 22.10.2018

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn