Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Valtakunnallinen yleisten kirjastojen asiakaskysely toteutettiin ku­lu­van vuoden huhti-toukokuussa.  Kyselyä koordinoivat Alue­hal­lin­to­vi­ran­omai­set ja sen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Vastaava ky­se­ly on aiemmin toteutettu vuosina 2005, 2008 ja 2013. Sivistyslautakunta käsitteli  kyselyn tuloksia kokouksessaan 24.10.2018.

Tavoitteena on myös tar­kas­tel­la uuden kirjastolain (voimassa v. 2017 alusta) toteutumista tällä het­kel­lä asiakkaiden näkökulmasta. Vastaajia oli valtakunnallisesti lähes 30 000 ja mukana oli suurin osa Manner-Suomen kunnista. Kysely to­teu­tet­tiin kirjastojen asiakkaille netti- ja paperilomakekyselynä kir­jas­tois­sa ja niiden verkkopalveluissa. Kirjastoautoja ei kyselyssä ar­vioi­tu.

Jämsän kirjaston saamat arviot noudattivat valtakunnallista linjaa.  Vas­taa­jia oli noin 150.  Heistä 82% arvioi kirjaston parantaneen elä­män­laa­tu­aan erittäin tai melko paljon.  Kirjaston koettiin myös tar­jon­neen virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin (78%) ja auttaneen löy­tä­mään tarvittua tietoa (76%).

Monipuolinen ja uudistuva kirjakokoelma koettiin tärkeäksi (4,67 as­tei­kol­la 0-5), mutta tavoitteen toteutumista ei arvioitu yhtä myön­tei­ses­ti (4,19).  Äänikirja- ja e-kirjakokoelmien sen sijaan koettiin ole­van odotuksia paremmat.

Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan tekstimuodossa, mihin asioi­hin hän on tyytyväinen arvioimassaan kirjastossa ja mihin asioihin ei ole tyytyväinen. Henkilökunnan ammattitaitoa ja palveluhalukkuutta ar­vioi­tiin pääosin myönteisesti, vastaavasti pääkirjaston sijainti Jäm­sän­kos­kel­la ja sokkeloiset tilat sekä(kyselyn ajankohtana) pelko lä­hi­kir­jas­to­jen lopettamisesta aiheutti tyytymättömyyttä. 

Jämsän kirjaston saama kokonaisarvosana palveluille ja toiminnalle as­tei­kol­la 4-10 oli 8,42.

Sivistyslautakunta lausui kirjaston henkilöstölle kiitoksen laadukkaasta työstä ja kiitti kaikkia asiakaskyselyyn osallistuneita.

Lisätietoja:
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen
p. 040 832 1123

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn