Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginhallitus esittää valtuustolle veroprosenttien säilyttämistä ennallaan. Jämsän tuloveroprosentti on 21. Jokivarren puukoululle esitetään myönnettäväksi lisämäärärahaa. Toimistopalveluhankkeessa tehdyt uudelleenjärjestelyt hyväksyttiin.

Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus, osa-alueet 2-4, osa 2

Himoksen osa-alueiden 2-4 osa 2 osayleiskaavaehdotus IV on ollut nähtävillä 15.1.-15.2.2018. Kaavaehdotuksesta IV antoivat lausunnot Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristölautakunta, Keski-Suomen liitto, Telia Finland Oyj, Keski-Suomen museo, Metsähallitus ja Jämsän jätehuolto liikelaitos. Lausuntojen lisäksi kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta. Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineen näihin on esitetty selostuksen liitteessä 10d.

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen tarkistuksia kaavakarttaan ja kaavaselostukseen. Kaavakarttaan tehdyt muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, ettei kaavaa ole tarvetta asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus päätti:
1. hyväksyä kaavaehdotukseen tehdyt korjaukset.
2. hyväksyä kaavan laatijan tekemät vastineet sekä antaa vastineet muistutuksen tehneille.
3. esittää kaupunginvaltuustolle Himoksen osa-alueiden 2-4 osa 2 osayleiskaavan hyväksymistä.

Jämsänkosken Koulutien asemakaavamuutos

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on esittänyt asemakaavan päivittämistä omistamallaan Jämsänkosken Koulutien kampusalueella. Hankkeen tarkoitus on mm. parantaa Jämsän ammattiopiston kampusalueen pysäköintimahdollisuuksia, liikenneturvallisuutta, sekä piha-alueiden monipuolista käyttöä.

Asemakaavan uusi muutosehdotus pidettiin nähtävillä 10.9.-10.10.2018. Ehdotusvaiheesta lausunnon antoi Keski-Suomen ELY-keskus. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnossaan ELY totesi, että sen aiemman lausunnon esiin tuomat asiat on huomioitu kaavamuutoksessa. Ehdotusvaiheen jälkeen ei ole tehty sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät kaavan asettamista uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus hyväksyi Koulutien asemakaavan muutoksen.

Joutsenentien asemakaavan muutos

Kyseessä olevien tonttien omistaja on hakenut kaavamuutosta. Hakija on esittänyt kaavamuutoksen tavoitteeksi tonttien välisen rajan siirtämisen, tonttien tehokkuusluvun nostamisen ja yhden tontin osalta kerrosluvun muuttamista. Muutosehdotus on ollut nähtävillä 24.9. - 24.10.2018.

Kaupunginhallitus hyväksyi Joutsenentien asemakaavan muutoksen.

Kunnallinen tuloveroprosentti vuodelle 2019

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää Jämsän kaupungin tuloveroprosentiksi 21,00 % vuodelle 2019

Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

Vakituinen asuinrakennus 0,45 %
Muu asuinrakennus 1,05 %
Yleinen kiinteistövero
- rakennukset 1,00 %
- maapohja 1,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Jokivarren puukoulun lisämääräraha vuodelle 2018

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää 590.000 euron lisämäärärahan Jokivarren puukoulun investointihankkeelle sekä 60.000 euron lisämäärärahan Jokivarren puukoulun valtuustosalin kalusteisiin. Lisämäärärahat käsitellään yleiskatteisina.

Talouden toteuma 1 – 9/2018

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2018 syyskuun toteumaraportit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset.

Toimistopalveluhanke

Kaupunginhallitus hyväksyi toimistopalveluhankkeessa tehdyt uudelleenjärjestelyt samalla kun se korostaa tulevaisuuden haasteiden tunnistamista toimistotyössä ja sen yhdyspinnoilla. Kaupunginhallitus merkitsi toimistopalveluhankkeen loppuraportin hyväksyttynä tiedoksi.

Äitienpäiväkunniamerkit

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt esityksiä vuoden 2019 äitienpäiväkunniamerkin saajista. Äitienpäivän kunniamerkki myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteis- vastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajana toimivalle kunniamerkkiä ei myönnetä. Kunniamerkin saajaksi voi esittää 40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai sijaisäitiä.

Kaupunginhallitus teki esityksen äitienpäiväkunniamerkin saajiksi.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat:
- Ympäristölautakunta 11.10.2018 §:t 54-59

Viranhaltijapäätökset:
Talousjohtaja:
15.5.2018 § 5 Talouspalveluiden kirjanpitäjien ylityömääräys/myyntireskontra
16.5.2018 § 6 Effica-laskutuksen projekti/ palkankorotus lisävastuusta
24.8.2018 § 7 Kuljetusten laskutuksen sisäinen tarkastus
24.8.2018 § 8 TOPA hanke/Taloustiimin järjestelyt
2.10.2018 § 9 Talouspalveluiden kirjanpitäjien ylityömääräys/myyntireskontra
19.10.2018 § 10 Talouspalveluiden kirjanpitäjien ylityömääräys/ostoreskontra

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävä asiat

3.12. Iltakoulu klo 16 työhyvinvointiasiat
17.12. klo 18 yhteinen teehetki Vitikkalan kartanossa
5.11. Raide -foorumi (liikenneseminaari)

Valtuustoaloite 24.9.2018 /Lain tulkinta/Vaikeavammaisen oikeus valita käyttämänsä taksi, ns. vakiotaksi/Arja Paakkanen (+ 13 allekirjoittajaa)

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jämsän kaupunki harkitsee uudelleen tiukkaa linjaansa, jonka mukaan vaikeavammaiselle myönnetään oikeus itse valita käyttämänsä ns. vakiotaksia. Edelleen aloitteessa esitetään, että vammaispalvelu selvittäisi valtuutetuille, millaisin perustein vakiotaksi evätään, ja mikä tilanne on tällä hetkellä. Mitä vaikutuksia muutoksella on ollut esim. kuljetusten määrään? Miten muutoksesta kerrottiin vammaispalvelulain mukaisiin matkoihin oikeutetuille etukäteen? Ja o nko vakiotaksin käyttö kaupungilla kalliimpaa kuin tilauskeskuksesta tuleva taksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut laajan vastauksen valtuustoaloitteessa esitettyihin kysymyksiin. Vastaus on luettavissa kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen esityslistalta.

Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaisen lausunnon valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi. Aloite on loppuun käsitelty.

Kaupunginhallituksen esityslista 29.10.2018

 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn