Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupungin organisaatioselvitys on julkaistu. Selvitys sisältää useita konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kaupungin talouden kohentamiseksi.

Vuosien kuluessa heikentynyt kaupungin talous johti viime keväänä kokonaisvaltaisen organisaatioselvityksen tilaamiseen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Kaupungin talouden tasapainottamistarve on vähintään 2-3 miljoonaa euroa. Organisaatioselvityksen tavoitteena oli kaupungin organisaation, johtamisjärjestelmän ja elinvoimaan liittyvien palveluiden organisoinnin ja tuottamisen terävöittäminen suhteessa arkea ylläpitäviin toimintoihin. Selvitys sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia konsernin organisaatiorakenteeseen, palveluverkkoon sekä toiminnan tehostamiseen.

Merkittävin kaupungin organisaatiorakenteeseen vaikuttava ehdotus on uuden elinvoimatoimialan perustaminen. Toimialan tehtävänä on elinvoiman kasvattaminen. Toimiala huolehtisi kahdesta keskeisestä prosessista. Kaupunki-infrastruktuuri koostuisi nykyisistä kunnallisteknisistä palveluista, tilapalveluista sekä Jämsän Vesi liikelaitoksen ja Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen toiminnasta. Toinen elinvoimaprosessi sisältäisi nykyisen kaavoitus- ja tonttituotannon, valvontatoimen, Koy Jämsänmäen, Jämsän Yrityskiinteistöt sekä Jämsek Oy:n sijoittumispalvelut. Jämsän Aluelämpö Oy liittämistä osaksi elinvoimatoimialaa tulisi myös harkita. Toimialan perustamisen ja sen tarvitsemien henkilöresurssien vähenemisen myötä säästöjä on arvioitu saavutettavan 900 000 euroa.

Sosiaali - ja terveystoimen osalta ehdotetut toimenpiteet kohdistuvat lastensuojeluun ja vammaispalveluihin. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset Jämsässä ovat selvityksen mukaan korkeat vertailukuntiin nähden. Laitoshuoltopainotteisuutta tulisi vähentää ja jatkaa panostusta ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, selvityksessä todetaan. Kahden lapsen sijoittaminen laitoshoidosta perhehoitoon tuottaisi vuositasolla 150 000 euron säästöt. Vammaispalveluissa yhden viidentoista henkilön asumispalveluyksikön muuttaminen 12/7 palveluksi 24/7 sijaan, alentaisi kustannuksia noin 320 000 euroa.

Sivistystoimessa ehdotetut toimenpiteet lakkauttaisivat Länkipohjan koulun ja varhaiskasvatuspalvelut vuoden 2019 elokuusta lukien ja Juokslahdella vastaavasti elokuusta 2021 lähtien. Koskenpään koulu jatkaisi toimintaansa, kunnes esioppilaat mukaan lukien oppilasmäärä jää alle 35. Taloudelliset kokonaisvaikutukset sivistystoimen osalta olisivat vuositasolla yhteensä noin miljoona euroa.

Puistojen ja liikuntapaikkojen ylläpitoa keskittämällä ja liikenneväylien luokitusta muuttamalla voidaan taloutta keventää 173 000 eurolla. Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalveluille selvityksessä ehdotetaan toiminnan tehostamista. Mitoituksia kiristämällä ja toiminnan uudelleen organisoinnilla liikelaitos voisi alentaa kustannuksia 100 000 euroa. Topan kautta saatavien mittakaavaetujen ja palvelutarjonnan yhtenäistämisen sekä karsinnan kautta säästöä nykytilanteeseen verrattuna on kerrytettävissä 720 000 euroa. Kaikkien selvityksessä ehdotettujen toimenpiteiden yhteisvaikutus kaupungin talouteen on noin 3,3 miljoonaa euroa.

Selvityksen tekijä Kuntalainen.com Oy:n toimitusjohtaja Petri Härkönen toteaa, että Jämsällä on kaikki mahdollisuudet olla myös tulevaisuuden menestyjä, mutta kaupungin talous tulee saada kestävään tilanteeseen ennen kuin menestystä voidaan lähteä onnistuneesti rakentamaan.

Organisaatioselvityksen loppuraporttia käsitellään yhteistyötoimikunnassa 7.marraskuuta ja kaupunginhallituksessa 12.marraskuuta 2018.

Jämsän kaupungin organisaatioselvitys

 

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p.040 142 7111

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn