Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvioehdotuksen hyväksymistä.
Kaupunginhallitus vie organisaatioselvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja siirsi selvityksen jatkokäsittelyn joulukuulle.


Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 -2021

Valmisteltu Vuoden 2019 talousarvio ei ole täysin tasapainossa. Talousarvio on -1,6 milj. euroa alijäämäinen ja suunnitelmavuodet vain hieman ylijäämäisiä. Taloussuunnitelma perustuu nykyisiin veroprosentteihin ja aleneviin valtionosuuksiin. Suunnitelmassa on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan eläkelöitymisen hyödyntäminen eri tulosalueilla, maanmyyntiin panostaminen sekä yhtiöiden maksama sijoitetun pääoman tuotto sekä vapaiden pääomien tulouttaminen kaupungin käyttöön sekä korko- ja tukipolitiikan tiukentamista

Toimintakatteen raami oli -2 %:a vuoden 2018 karsitusta lisätalousarviosta, eli -119.820.614 euroa sisältäen palkankorotukset vuodelle 2019. Valmistellun talousarvion toimintakate on -123.163.718 euroa, eli 3,3 milj. euroa enemmän. Palkankorotusten lisäksi eroon vaikuttaa Jämsän Terveyden ennakoitu maksuosuuden kasvu sekä muut ulkoa ostettujen palveluiden hinnan nousu.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2019 – 2021. Koska talousarvio ei ole tasapainossa, kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle esityksen organisaatioselvittelyjen pohjalta tasapainotusehdotuksen huhtikuun alkupuolella

Organisaatioselvitys

Kaupunginhallitus päätti viedä organisaatioselvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle ja jatkaa käsittelyä 3.joulukuuta 2018.

Kaupunginhallitus asetti tavoiteaikatauluksi 4.maaliskuuta 2019, jolloin organisaatioselvityksen toimenpiteet ja talousluvut ovat kaupunginhallituksen käsiteltävänä lisätalousarviota varten.

Työllistämissuunnitelma 2019

Työllistämisyksikkö koordinoi käytännön työllistämistoimia Jämsän kaupungissa. Työyhteisöistä on toivottu löytyvän uusia työllistämiseen soveltuvia paikkoja jo pitkään työllistettävillä täytettävien tehtävien lisäksi, jotta kaupungin yksiköistä löytyisi monipuolisemmin tilaisuuksia työllistettäville.

Vuodesta 2018 työllistämisen määrärahat on keskitetysti varattu työllistämisyksikön budjettiin ja paikkojen suunnitelmallinen täyttö on helpompaa ja seuranta selkeämpää. Vuonna 2019 on tarkoitus jatkaa vuoden 2018 tapaan ja kehittää työllistämisen prosessia sujuvammaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi työllistämissuunnitelman vuodelle 2019.

Vammaispalveluohjaajan toimen täyttölupa perhetyöhön ja palveluohjaukseen

Vammaispalveluohjaaja on irtisanoutunut vammaispalvelun vammaispalveluohjaajan toimesta 5.10.2018 lukien. Toimen täyttö on välttämätöntä kehitysvammalain, vammaispalvelulain ja -asetuksen sekä sosiaalihuoltolain mukaisten lakisääteisten velvoitteiden ja tehtävien ja asiakastyön hoitamiseksi.

Kaupunginhallitus myönsi vammaispalveluohjaajan toimen täyttöluvan.

Irtisanoutuminen luottamustoimista / Olli Pesonen

Olli Pesonen on 5.11.2018 lähettänyt kirjeen, jossa hän on pyytää eroa kaikista Jämsän kaupungin luottamustoimista henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Kaupunginhallitus myönsi Olli Pesoselle eron Jämsän jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja valitsi varajäseneksi hänen tilalleen Joonas Valkeajärven jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1.myöntää Olli Pesoselle eron Jämsän kaupungin luottamustoimista.
2.valitsee hänen tilalleen tekniseen lautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Konsernikeskustelut Jämsän Aluelämpö

Jämsän Aluelämpö Oy:n kanssa käydään konsernikeskustelu torstaina 22.11.2018. Kaupunginhallituksella oli mahdollisuus ottaa kantaa konsernikeskusteluissa käsiteltäviin asioihin etukäteen.

Kaupunginhallitus päätti antaa konserniohjeen, jonka mukaan ylimääräisen osingon palautus on 0,5 milj. euroa.

Konserniohjaus / Kiinteistö Oy Jämsänmäki

Kaupunginhallitus päätti antaa Kiinteistö Oy Jämsänmäelle tarvittavat konserniohjeet menettelytavasta Apialantien kiinteistöstä saadun myyntihinnan osalta ja vuokrien määräytymisestä.

Kaupunginhallitus myönsi asuntojen remonttiin tarvittavasta kokonaisremonttisummasta puolet ja edellytti kiinteistöstä saadulla myyntihinnalla kaupungin lainan lyhentämistä puolella.

Kaupunginvaltuuston 5.11.2018 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston 5.11.2018 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston kokouksessa jätetyissä valtuustoaloitteissa valmisteluvastuu on seuraava:

Valmisteluvastuu sivistystoimenjohtaja: Naisille oma uintivuoro Koskikara-uimahallissa kokeiluna / Arja Paakkanen, Sirpa Peltonen ja Saara Peutere-Heikka

Valmisteluvastuu sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja:
Kenkiin laitettavien liukuesteiden jakaminen ikäihmisille / Jyrki Niittymaa (+ 27 allekirjoittajaa)

Kaupunginjohtajan kuukausiraportti / lokakuu 2018

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan lokakuu 2018 kuukausiraportin tiedokseen.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi seuraavat päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.
Toimielinten pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunta 24.10.2018 §:t 108-115
- Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.10.2018 §:t 83-95
- Tekninen lautakunta 25.10.2018 §:t 109-118

Viranhaltijapäätökset:
Hallintojohtaja:
1.11.2018 § 13 Jämsän kaupungin henkilöstön liikunta- ja kulttuuripalveluiden maksukortin/sähköisen maksuvälineen hankinta
5.11.2018 § 14 Tietohallintasihteerin tehtävien hoitaminen ajalla 28.11.2018-28.2.2019

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Tilaisuudet:
26.11.2018 valtuuston kokous Vitikkala-salissa
3.12. Kaupunginhallitus klo 16
17.12. Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen esityslista 12.11.2018

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn