Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.10.2018 päättänyt myöntää järjestyksessään toisen Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon Hallinportti Ilmailumuseolle ansiokkaasta työstä ilmailuhistorian tallentajana ja perinteen vaalijana. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa.  Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon perustamisesta päätti Jämsän kaupunginhallitus 20.2.2017 juhlavuoden päätöksenä.

Hallinportti Ilmailumuseo sai alkunsa 50 vuotta sitten, jolloin Il­ma­voi­mien Teknillinen koulu ja Lentotekniikan Kilta avasivat Kauhavalla len­to­ka­lus­te­ai­hei­sen näyttelyn. Teknisen koulun siirtyessä Halliin siir­tyi myös Lentotekniikan Kilta uudelle paikkakunnalle ja Hal­lin­por­tin ilmailunäyttely avattiin vuonna 1971. Nykyisellä paikalla museo avat­tiin vuonna 1980. Museo toimii yhteistyössä Sotamuseon ja mui­den ilmailumuseoiden kanssa.

Museon kaarihallissa on esillä noin 10 lentokonetta, mm. Bristol Bull­dog, Caudron G III, VL Haukka ja Rumpler 68. Osa koneista on maa­il­ma­luo­kan harvinaisuuksia. Näytteillä on myös lentomoottoreita ja museolla entisöidään lentokalustoa. Museon elementtitalossa on esillä ilmavoimien pukuja eri ai­ka­kau­sil­ta, len­to­va­rus­tei­ta, mittareita, sekä ase- ja radiovarusteita. Kir­jas­tos­sa on kir­jal­lis­ta materiaalia useita satoja hyllymetrejä. Esinekokoelmassa on noin 2 000 esinettä ja noin 1 500 valokuvaa.

Hallinportti Ilmailumuseo on tehnyt arvokasta työtä suomalaisen il­mai­lu­his­to­rian tallentamisessa, jossa on yhtymäkohtia myös Hal­lin (en­ti­nen Kuo­re­ve­si) lentokoneteollisuuteen. Museon kokoelmat tun­ne­taan alan har­ras­ta­jien keskuudessa kautta maailman. Museossa käy vuosittain noin tuhat vierailijaa, joista merkittävä osa on ulkomaalaisia alan harrastajia.

Museon yh­teis­työ­ver­kos­tot ulot­tu­vat eri puolille maailmaa ja myös Suo­mes­sa yh­teis­työ alan toi­mi­joi­den kanssa on tiivistä.  Hallinportti Il­mai­lu­mu­seon yl­lä­pi­dos­ta vastaavan Lentotekniikan Killan jäseniä käy­te­tään asian­tun­ti­joi­na van­ho­jen lentokoneiden entisöinti- ja kun­nos­tus­pro­jek­teis­sa ja he ovat kysyttyjä luennoitsijoita ilmailun har­ras­ta­jien ti­lai­suuk­sis­sa. Tikkakoskella Ilmasotamuseon ja Lentotekniikan Killan yhteistyönä jär­jes­te­tyt Historic-lentokonekurssit ovat perusteellisia ja pe­rus­tu­vat par­hai­den asiantuntijoiden osaa­mi­seen. Kurssit ovat pää­sään­töi­ses­ti ”lop­puun myytyjä”.

Hallinportti Ilmailumuseota pidetään yllä Lentotekniikan Killan va­paa­eh­tois­voi­min, ke­sä­ajal­le rekrytoidaan paikallisia nuoria ke­sä­op­paik­si. Muutaman vuo­den ajan on valmisteltu museorakennusten pe­rus­kor­jaus­ta, jolla tur­vat­tai­siin arvokkaiden kokoelmien säilyvyys.


Ilmavoimien 100-vuotisjuhlavuosi on hyvä ajankohta palkita Hal­lin­por­tti Ilmailumuseossa tehty pitkäaikainen työ ilmailuhistorian tal­len­ta­mi­ses­sa ja ilmailuhistorian perinteen vaalijana.

Lisätietoja
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt
p. 040 538 0452

http://www.lentotekniikankilta.fi/museo.htm

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn