Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän varhaiskasvatuksessa kerätään säännöllisesti palautetta. Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa oleville yli 3-vuotiaille lapsille tehdään kysely vuo­sit­tain, parittomina vuosina tehdään kysely vanhemmille ja pa­ril­li­si­na vuosina työntekijöille. Tänä vuonna kyselyt on tehty työn­te­ki­jöil­le ja yli 3-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä oli hyvä; lasten kyselyyn saatiin 414 vastausta ja työn­te­ki­jöil­le tehtyyn kyselyyn yhteensä 120. Vastanneista työn­te­ki­jöis­tä 73 työskenteli päiväkodin varhaiskasvatuksessa, 24 esi­ope­tuk­ses­sa ja 23 perhepäivähoidossa joko omassa kodissaan tai ryh­mä­per­he­päi­vä­hoi­dos­sa.

Pääsääntöisesti työntekijät arvioivat varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetussuunnitelman toteutuvan työssään joko useimmiten tai jat­ku­vas­ti. Eniten hajontaa vastauksissa oli arvioitaessa lasten leikin ha­vain­noin­tia ja dokumentointia, sääntöjen laadinnassa ja ar­vioin­nis­sa yhdessä lasten kanssa ja toiminnan arvioinnissa tii­mi­pa­lavereissa.

Vanhempien osallisuutta tukevia kokemuksia ja käytänteitä oli mai­nit­tu paljon. Yleisimpiä olivat erilaiset vanhempainillat ja perheiden yh­tei­set illat sekä tapahtumat, vasukeskustelut ja päivittäiset ta­paa­mi­set lapsen tuonti- ja hakutilanteissa.

Yli 3 vuotiaille lapsille tehtiin sama kysely kuin vuonna 2017.  Vas­tan­neet lapset olivat suurimmaksi osaksi (n.  86% - 98 %) tyytyväisiä hoi­to/es­ka­ri­paik­kaan­sa, heillä on kavereita. Tosin lähes viidesosa (19 %) lapsista oli sitä mieltä, että heidän eskarissaan/ hoitopaikassaan on lapsi, jonka kanssa kukaan ei leiki. 21 % lapsista oli sitä mieltä, että eivät voi jättää leikkejä kesken ja jatkaa niitä myöhemmin.

90 % lapsista oli sitä mieltä, et­tä on oppinut uusia asioita; niitä oli lueteltu laidasta laitaan avoi­mis­sa vastauksissa: pelaamista, leikkimistä, lauluja, lukemista, istumaan rauhassa, kaikkien kanssa pitää leikkiä. Lasten mielestä ruoka on hyvää ja värikästä (94 %) ja he olivat oppineet maistamaan uusia ruokia (95 %).
 
Kokonaisuudessaan kysely antaa hyvän pohjan varhaiskasvatuksen henkilöstölle jatkaa työtään ja kohdentaa sitä kyselyssä esiin tulleisiin kehitystä vaativiin kohtiin, tiivistää varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen 19.12.2018, 27-28.12.2018 ja 31.12.2018
p. 040 507 9571
vs. varhaiskasvatusjohtaja Leena Puoliväli-Kananen ajalla 20. – 21.12.2018
p. 040 507 9571

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn