Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain (540/2018) 12 §:n mu­kaan oikeus varhaiskasvatukseen on säilynyt ennallaan: lapselle on jär­jes­tet­tä­vä varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa sen ajan päätyttyä, jol­ta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- tai van­hem­pain­ra­haa tai osittaista vanhempainrahaa. Var­hais­kas­va­tus­ta on järjestettävä kokopäiväisesti tai tarvittavassa laajuudessa van­hem­pien työn tai opiskelun, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuok­si tai jos se on lapsen kehityksen, tuen tarpeen, perheen olo­suh­tei­den takia tai jos se on muutoin lapsen edun mukaista.

 

Lain 19 §:n mukaan varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevan lapsen van­hem­mal­la tai muulla huoltajalla on oikeus päättää, osallistuuko lap­si varhaiskasvatukseen päivittäin vai osaviikkoisesti. Kunta puo­les­taan voi päättää lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat sään­nöl­li­set varhaiskasvatuksen toiminta-ajat.

 

Sivistyslautakunta päätti 12.4.2016 subjektiivisen päi­vä­hoi­to-oi­keu­den rajaamisesta varhaiskasvatuslain muuttuessa vuonna 2016 sää­dös­ten sallimalla tavalla 1.8.2016 alkaen. Päätöksen mukaan lap­sel­le, jonka päivähoito-oikeutta rajataan, tarjotaan seuraavia sub­jek­tii­vi­sen päivähoito-oikeuden vaihtoehtoja: 5 pv x 4 h tai 2 pv x 7 h + 1 pv 6 h viikossa. Kaikille niille lapsille, joilla on ollut tarve 20 tun­tia/vii­kos­sa laajempaan varhaiskasvatukseen, on sitä järjestetty tarvittavassa laa­juu­des­sa.

Asiakasperheiltä on tullut toiveita, että he voisivat käyttää ra­jat­tua oikeutta niin, että lapsi olisi 10 päivää kuukaudessa var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, jolloin oikeus myös toteutuisi 80 tuntina kuu­kau­des­sa, keskimäärin 20 tuntia viikossa. Sivistyslautakunta päätti muuttaa tarjottuja vaihtoehtoja niin, että 1.1.2019 alkaen vaihtoehdot ovat: 5 pv x 4 h/viikko tai 2 pv x 7h + 1 pv 6h/viikko tai 10 pv x 8 h/kuukausi.

 

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen 19.12, 27-28.12. ja 31.12.2018
p. 040 507 9571
vs. varhaiskasvatusjohtaja Leena Puoliväli-Kananen ajalla 20. – 21.12.2018
p. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn