Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Hallitus päätti keväällä 2018 jatkaa vuosina 2019 - 2020 vii­si­vuo­tiai­den maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua halukkaiden kuntien kans­sa.  Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 14.11.2018 haettavaksi eri­tyis­avus­tuk­sen 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin var­hais­kas­va­tuk­sen kokeiluun ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020. Kokeiluun varattu mää­rä­ra­ha on noin 9 000 000 €. Avustusta voivat hakea kunnat 25.1.2019 mennessä.

Kokeilun aikana on tarjottava kaikille vuonna 2019 5 vuotta täyt­tä­vil­le lapsille maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Yli­me­ne­väs­tä osuudesta voidaan periä asiakasmaksulain 6 §:n mukainen mak­su. Avustus on tarkoitettu kompensoimaan vain 5-vuotiaille (syn­ty­neet vuonna 2014) järjestettävän 20 tunnin maksuttoman var­hais­kas­va­tuk­sen aiheuttamaa asiakasmaksutulojen vähenemistä. Kun­nal­le maksettava avustus kattaa 40 % toteutuneesta asia­kas­mak­su­tu­lo­jen vähenemisestä.

Jämsässä on vuonna 2014 syntyneitä lapsia yhteensä 159. Heistä on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa 130 lasta, joista 121 on kun­nal­li­sis­sa päiväkodeissa ja kuusi (6) perhepäivähoidossa, kolme (3) las­ta on ostopalvelupäiväkodissa. Omassa kodissaan on tällä het­kel­lä 29 lasta.

Mikäli Jämsän kaupunki hakisi mukaan kokeiluun, olisi var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lu­jen varauduttava järjestämään varhaiskasvatusta koko ikä­luo­kal­le eli lisäystä olisi noin 30 lasta vuoden 2019 ta­lous­ar­vio­en­nus­tee­seen. Lapset todennäköisesti mahtuisivat nykyisille paikoille, mut­ta vapaita paikkoja muille uusille tulijoille ei jäisi syksylle 2019.

Erityisavustus kattaa 40 % maksutuottojen vähentymisestä, ei esi­mer­kik­si varhaiskasvatuspaikkojen lisäämisestä aiheutuvia kus­tan­nuk­sia, joita syntyisi muille uusille tulijoille järjestettävästä pal­ve­lus­ta. Asiakasmaksupäätösten perusteella vuonna 2014 syn­ty­nei­den las­ten maksukertymä vuodessa on noin 177.000 euroa. Maksuton 20-tun­nin varhaiskasvatus vähentäisi maksukertymää arviolta 40 % eli noin 71.000 €/ vuosi. Erityisavustus on tästä summasta 40 % eli noin 28.500 €. Tulojen menetys olisi noin 45.500 €. Taloudellinen tilan­ne ei mahdollista tällaista tulomenetystä.

Kokeilun tavoitteita voidaan pitää oikeansuuntaisin, mutta sen ta­lou­den reunaehtoja ei. Paikallinen taloudellinen tarkastelu antaa sa­mal­la joiltain osin viitteitä myös siihen, mikä olisi julkisuudessa esiin nos­te­tun yhden ikäluokan osittaisen varhaiskasvatuspalvelun mak­sut­to­muu­den vaikutus kunnalle, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen 19.12 ja 27-28.12 ja 31.12.2018
p. 040 507 9571
vs. varhaiskasvatusjohtaja Leena Puoliväli-Kananen ajalla 20. – 21.12.2018
p. 040 507 9571

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn