Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Vuoden ensimmäisessä kaupunginhallituksen kokouksessa hyväksyttiin muun muassa kaupungille tarpeettomiksi jääneiden toimitilojen ja kiinteistöjen toimenpidesuunnitelma ja annettiin teknisen lautakunnan työohjelman hankkeille aloituslupa.

Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeen hankinta

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat tarjonneet Pirkanmaan kunnille osakkuutta Tuomi Logistiikka Oy:ssä. Lisäksi Tampereen kaupunki on tarjonnut yhtä osaketta Jämsän kaupungin ostettavaksi. Jämsän kaupunki käyttää Tuomi Logistiikkaa Oy:n palveluita lähinnä soisaali- ja terveydenhuollon tarvitsemien tarvikkeiden hankinnoissa ja tilauksissa.

Kaupunginhallitus päätti;
1) hyväksyä liitteenä olevan Tuomi Logistiikka Oy:n osakassopimuksen;
2) että Jämsän kaupunki hankkii yhden (1) Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeen hintaan 1.973,87 euroa;
3) oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään sopimusasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja
4) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Työohjelma I/2019

Vuoden ensimmäisessä työohjelmassa varataan määräraha Mulikontien ja Linnavuorentien käynnissä olevien hankkeiden jatkamiseen sekä Sairaalantien alittavan rummun uusimiseen.

Katujen päällystysurakka kilpailutetaan ja Koskenpään katuvalaistuksen saneerausurakan valmisteluun varataan määräraha. Koskentiellä Saharannan ja Siltakadun välisellä osuudella kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välinen viheralue muutetaan kiveysalueeksi.

Keskuskadun saneeraus jatkuu sääolosuhteiden asettamissa rajoissa. Länsikeskuksentien linjauksen muuttaminen ja Himosraitin rakentaminen ja niiden edellyttämä kiertoliittymäjärjestely kilpailutetaan. Maauimalan sekä Jämsänkosken yhtenäiskoulun lähiliikuntapaikan urakan kilpailutusta valmistellaan.

Vaherin ja Hulkkion satama-aluiden kunnostustöiden osalta kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 21.1.2019.

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja myönsi työohjelman hankkeille aloitusluvan.

Mäntykallion koulun ja Kankarisveden koulun lakkauttamisprosessi sekä Jämsänkosken yhtenäiskoulun perustaminen

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 1.8.2019 alkaen aloittaa toimintansa Jämsänkosken yhtenäiskoulu. Koulun perustaminen ja toiminnan aloittaminen kytkeytyy Mäntykallion koulun kiinteistön uudisrakentamiseen. Rakennuksen suunnittelun lähtökohta on ollut kahden erilliskoulun yhteensaattaminen siten, että rakennuksessa toimii yksi koulu, ei kahta erilliskoulua.

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan esityksen ja päätti käynnistää Mäntykallion koulun ja Kankarisveden koulun lakkauttamisprosessin sekä uuden yhtenäiskoulun perustamisen.

Jämsän kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen toimenpiteet

Jämsän kaupungilla on kiinteistöjä ja rakennuksia, joille ei kuntaliitoksen jälkeen ole nykytilanteessa enää käyttöä tai käyttötarve on muuttunut. Esityslistan liitteenä on taulukko, jossa on eri rakennusten substanssiarvot, arvioidut myyntihinnat ja vuosikustannukset.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelytekstissä mainitut toimenpiteet ja suunnitelmat. Särkijärven kuntotalon osalta kaupunginhallitus lisäksi päätti, että kuntotaloa voidaan käyttää siihen saakka, kun sen käyttö on turvallista. Kuntotalosta järjestetään "myynninedistämistilaisuus" järjestöille ennen muille tarjoamista.

Kuolinpesän omaisuus

Valtiokonttori on ilmoittanut Jämsän kaupungille, että henkilö on kuollut 13.8.2017 Jämsässä ilman perillistä. Perintökaaren 5.luvun mukaan perintö menee tällöin valtiolle, jonka etua valvoo Valtiokonttori.

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki ei hae vainajan omaisuutta Valtiokonttorilta.

Vuoden 2019 eduskuntavaalit / Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019 ja laitos- ja kotiäänestys ennakkoäänestysaikana 3.-9.4.2019.

Vaalilautakuntien ja toimikuntien nimeäminen siirrettiin kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen, joka on 21.1.2019.

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2018

Laskelma kuntien valtionosuusrahoituksesta ja sen yhteydessä maksettavista muista eristä vuonna 2019 osoittaa Jämsän kaupungin saavan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 43.510.722 euroa. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on em. summasta 3.525.694 euroa.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Valtiovarainministeriön päätöksen ja päätti, ettei oikaisuvaatimusta tehdä.

Valtuustoaloite 5.3.2018 / Lasten kotihoidontuen kuntalisä käyttöön Jämsässä / Jouni Kotiaho + 4 allekirjoittajaa

Kuntalisän maksaminen lisäisi tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustannuksia. Kuntaliiton kyselyn mukaan kuntalisää maksavien kuntien määrä on vähentynyt puolella viimeisen kuuden vuoden aikana eikä kyselyn mukaan sillä ole merkittävää vaikutusta perheiden valintoihin varhaiskasvatuspalvelujen suhteen. Kevään 2019 eduskuntavaalit näyttävät, mihin suuntaan valtakunnan tasolla perhepolitiikkaa ja varhaiskasvatusoikeutta lähdetään kehittämään. Tällä hetkellä ei ole tarkoituksenmukaista lähteä laajentamaan kotihoidontukea kuntalisän maksamisella.

Kaupunginhallitus päätti antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Kaupunginjohtajan kuukausiraportti / joulukuu 2018

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan joulukuun 2018 kuukausiraportin tiedokseen.

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Keski-Suomeen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on lähettänyt Keski-Suomen kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille kirjelmän, joka koskee sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa Keski-Suomeen.

Kirjelmän perusteella Keski-Suomen sairaanhoitopiiri odottaa sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja myös Jämsän kaupungilta kannanottoa siihen, että sitoutuuko kaupunki/kunta osallistumaan ko. hankintaan.

Kaupunginhallitus päätti:
1.Jämsän kaupunki ilmoittaa olevansa kiinnostunut uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) hankinnasta osana KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hankintakonsortiota.
2. Jämsän kaupunki tekee lopullisen päätöksen option käytöstä ja puitesopimuksen mukaisesta liittymisestä APTJ-hankintaan vasta sen jälkeen, kun maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö on käsitelty ja hyväksytty eduskunnassa ja Jämsän kaupunki päätetty kuulumaan uuteen Keski-Suomen maakuntaan.

Jotta APTJ-tietojärjestelmähankinnan toimitussopimuksessa voidaan ottaa huomioon Jämsän kaupungin osallistuminen, niin kaupunki pyrkii tekemään päätöksen puitesopimukseen ja hankintaan sitoutumisesta ennen toimitussopimuksen allekirjoitusta.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

1.Varataan vanhusneuvostolle 2000 euron toimintaraha.
2. Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen koskien
Topa-hanketta/Organisaatioselvityksen täytäntöönpano/Konsernin toimistopalvelujen integrointi emon toimistopalveluihin ja muut toimenpiteet.

Muilta osin kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että muiden päätösten osalta otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Kuntaliitto ja Keski-Suomen liitto järjestävät maakuntatilaisuuden 1.2.2019 Jyväskylän Paviljongissa
Piispan visitaatio Jämsässä 15.3.2019
Jyväskylän kesän avajaiset 3.7.2019

Organisaatioselvityksen eteneminen

Ylimääräisenä asiana kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen organisaatioselvityksen toimenpiteiden etenemisaikataulusta.

Kaupunginhallituksen esityslista 14.1.2019

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn