Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus sai selvityksen organisaatioselvityksen etenemisestä eri toimialoilla.
Jämsänkosken Tekojäärata Oy:n toiminta jatkuu avustuksen turvin helmi-maaliskuun. Hallintoylilääkärin ja kiinteistöpäällikön viroille myönnettiin täyttöluvat.

Organisaatioselvityksen eteneminen

Organisaatioselvityksen etenemistä seurataan jokaisessa kaupunginhallituksen kokouksessa.
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kokouksessa annetut toimialojen selvitykset ja totesi, että valmistelu etenee. Asian käsittelystä ja prosessin etenemisestä lähetetään tiedote jokaisen kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.

Avoin kuntalaistilaisuus järjestetään 27.maaliskuuta 2019 klo 18-20. Sosiaalisessa mediassa virallisena keskustelukanavana toimii Jämsän kaupungin Facebook -sivut.

Jämsänkosken Tekojäärata Oy:n toiminta

Jämsänkosken Tekojäärata Oy on todennut joutuvansa osakeyhtiölain nojalla tekemään päätöksen yhtiön toiminnan päättämisestä 1.3.2019 alkaen, mikäli kaupunginhallitus kaupunki jatkaa kausiavustuksen pidättämistä yhtiön lainan lyhennyksiin. Yhtiön liikevaihto kattaa toimitilojen käyttö-kulut mutta ei toiminnan ylläpitämisestä syntyviä kustannuksia eivätkä yhtiön kassavarat riitä lainan lyhentämiseen.

Kaupunginhallitus päätti, että helmi- ja maaliskuun 2019 avustuksesta jätetään kuittaamatta lainan lyhennystä 4.166,66 euroa/ kk yhtiön kassatilanteen parantamiseksi.

Vuoden 2019 eduskuntavaalit / Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi henkilöt seuraaviin vaalilain 15§:n mukaisiin toimielimiin vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten: Eduskuntavaalit 2019

- Kaipolan äänestysalueen vaalilautakunta
- Seppolan äänestysalueen vaalilautakunta
- Kuoreveden äänestysalueen vaalilautakunta
- Jämsänkosken äänestysalueen vaalilautakunta
- Koskenpään äänestysalueen vaalilautakunta
- Vaalitoimikunta nro 1
- Vaalitoimikunta nro 2
- Vaalitoimikunta nro 3 (kotiäänestys)

Eropyynnöt luottamustoimesta / tarkastuslautakunnan jäsen Pirjo Lindeman ja varajäsen Ella Myllymäki

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. myöntää Pirjo Lindemanille ja Ella Myllymäelle eron em. luottamustoimesta ja
2. nimeää tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen ja tälle varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:n hallitusedustajan nimeäminen

Kaupunginhallitus esitti Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista ja ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseneksi valitaan va.kiinteistöpäällikkö Mika Maahi.

Kaupunginjohtajan johtajasopimus / tavoite-ja tuloskeskustelu

Jämsän kaupungin ja kaupunginjohtajan välisen johtajasopimuksen tarkoituksena on sopia johtamisen edellytyksistä kuntalain 42 §:n (johtajasopimus) tarkoittamalla tavalla. Sopimuksella edistetään strategista johtamista ja luodaan keskinäistä luottamusta kaupunginjohtajan ja poliittisen johdon välille. Sopimuksella parannetaan johtamistyön tavoitteiden asettamista ja kunnanjohtajan työn tulosten ja palkkauksen arviointia. Yhteistyön sujuvuuden ja toimivuuden edistämiseksi sovitaan myös vuorovaikutus-ja yhteistyökäytännöistä. Johtajasopimuksella ennaltaehkäistään mahdollisia ristiriitatilanteita.
Jämsän strategian ja talousarvion toiminnan ja talouden tavoitteiden perusteella kaupunginjohtajan työn tavoitteet vuodelle 2019 ovat:

- Talousarvion valmistelun kehittäminen ja aikataulutus niin, että siitä ehditään aidosti
keskustelemaan kuntalaisten ja poliittisten päättäjien kesken
- Organisaation tarvitseman muutosprosessin johtaminen ja läpivienti
- Viestinnän kehittäminen henkilöstölle, johtoryhmälle ja kuntalaisille avoimemmaksi, ennakoivaksi ja tavoitteellisemmaksi

Kaupunginhallitukselle raportoitiin kaupunginjohtajan tavoite-ja tuloskeskustelu, joka on käyty 18.12.2018.

Työohjelma I/2019

Kaupunginhallitus myönsi edellisessä kokouksessaan työohjelman I/2019 hankkeille aloitusluvan. Satamien ja venerantojen osalta asia käsiteltiin uudelleen.

Hulkkion ja Vaherin satamien laiturirakenteiden kunnostus vaatii vuodelle 2019 työohjelmassa varatun 200 000,00 euron määrärahan. Satamien kunnossapito ja hoito on tarkoitus siirtää yrittäjävetoiseksi. Siirtoa ennen laiturirakenteet on kunnostettava, jotta realistinen yritystoiminta voi alkaa.

Päijänteen matkailu- ja virkistyskäytön edistäminen on Keski-Suomen maakunnan yksi kärkihankkeista. Jämsän satamien rakenteiden ja palveluiden parantaminen edistää tätä hanketta.

Kaupunginhallitus myönsi satamien kunnostushankkeille aloittamisluvan työohjelmassa suunnitellulla tavalla.

Hallintoylilääkärin ja kiinteistöpäällikön virkojen täyttö

Kaupunginhallitus päätti käynnistää hallintoylilääkärin vakinaisen viran täyttöprosessin mahdollisimman pikaisesti. Hallintoylilääkärin rekrytointia varten nimetään työryhmä, johon viranhaltijoista kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Erkki Kainulainen, sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehu ja hallintoylilääkäri Matias Lahti. Työryhmään luottamushenkilöedustajaksi kaupunginhallitus nimesi Sanna Rajalan, Merja Lahtisen ja Markku Kankaisen.

Lisäksi kaupunginhallitus myönsi tekniselle lautakunnalle kiinteistöpäällikön viran täyttöluvan.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävä asiat

- KunTeko on palkinnut kunniakirjalla Topa -hankkeen ja Jämsäläisen hyvän työn mallin
- Kaupunginhallitus kokoontuu: 4.2. klo 16, 21.2. klo 17, 4.3. klo 9 (poikkeuksellinen kellon aika)
25.3. klo 17, 1.4. klo 17, 15.4. klo 17, 6.5. klo 17 ja 20.5. klo 17
- Kaupunginvaltuusto 18.3., 17.4. klo 17 ja 27.5. klo 18
- 18.2. kaupunginvaltuuston seminaari klo 17 -20 sairaalan auditorio
- 27.3. kuntalaisten kuulemistilaisuus klo 18

 

Kaupunginhallituksen esityslista 21.1.2019
http://jamsa.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191220

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn