Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunki toteutti asukkailleen kuntalaiskyselyn tammikuussa 2019. Vastauksia saatiin yhteensä 659, mikä on noin 3 prosenttia kaupungin asukasmäärästä. Kyselytulokset on julkaistu kaupungin nettisivuilla.

Kyselyllä kartoitettiin ensinnäkin jämsäläisten näkemyksiä tuoreessa organisaatioselvityksessä ehdotetuista palvelumuutoksista. Ehdotettujen muutosten toteuttaminen johtaisi palveluiden vähentämiseen erityisesti Länkipohjan, Juokslahden ja Koskenpään alueilla. Toisena tavoitteena oli selvittää kuntalaisten ajatuksia Jämsän kaupungin tulevaisuudesta ja suunnittelun painopisteistä yleisemmin.

Hallintojohtaja Auli Korhonen muistuttaa, että jo Kuntalaki edellyttää kuntalaisten osallistamista.
– Päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Kuntalaissa määrätään palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Annetulla aikataululla meillä oli mahdollisuus järjestää sähköinen kuntalaiskysely. Suunnitelmissamme on pitää 27.maaliskuuta klo 18 avoin kuntalaistilaisuus, josta ilmoitamme vielä tarkemmin. Kuntalaiskyselyllä saatiin muun muassa esiin kuvauksia siitä, miten selvityksessä ehdotettujen palvelujen supistaminen vaikuttaisi asukkaiden arkielämään, Korhonen toteaa.

Jämsäläiset haluavat äänensä kuuluviin

Tuoreen kyselyn tulokset osoittavat, että kaupungin tulisi onnistua valitsemaan rajattu strateginen suunta löytääkseen paikkansa tulevaisuudessa erilaisten muutospaineiden puristuksessa. Vastaajat arvostavat, että kuntalaisten mielipiteitä kuullaan ja heidän näkemyksillään on merkitystä. Kyselyn perusteella jämsäläiset haluaisivat kaupungin keräävän enemmän kehittämisideoita jämsäläisiltä palveluiden parantamiseksi. Vastaajat toivovat myös, että kaupunki järjestäisi äänestyksiä merkittävistä päätöksistä tai rahankäyttö-kohteista. Kaupunkilaiset haluavat vaikuttaa kaupungin profiiliin ja tärkeimpiin valintoihin.

Pitkän aikavälin visio on yksittäisiä säästötoimenpiteitä tärkeämpi

Kyselyn tavoitteena oli kerätä kuntalaisten näkemyksiä erityisesti ehdotettujen palvelumuutosten vaikutuksista jämsäläisten elämään. Kyselyvastauksissa korostuu jämsäläisten huoli säästötoimenpiteiden vaikutuksista pitkällä aikavälillä. Vastaajat ovat huolissaan erityisesti siitä, että lasten ja nuorten palveluista sekä liikuntapalveluista säästäminen voi osoittautua pitkällä aikavälillä kannattamattomaksi. Noin vuosi sitten toteutetun kuntalaiskyselyn mukaan erinomaiset liikuntamahdollisuudet ovat Jämsän vahvuus.

Päätöksentekijöiden on tarkkaan pohdittava palvelumuutosten vaikutuksia hyvinvointiin ja kuntalaisten haluun pysyä Jämsän asukkaina. Nykyisten asukkaiden pitäminen kaupungissa on todennäköisesti helpompaa kuin uusien asukkaiden houkuttelu.

Toimiva strategia edellyttää selkeitä valintoja ja suunnitelmallista toteuttamista

Kuntalaiskyselyn perusteella Jämsän kaupungin tärkeimmät haasteet ovat väestörakenteen muutos, hyvinvoinnin muutokset ja eriarvoistuminen sekä näihin kytkeytyvä talouden epätasapaino. Tärkeimpinä keinoina elinvoiman lisäämiseksi pidetään yritystoiminnan tukemista ja työpaikkojen luomista, asuinalueiden ja kylien kehittämistä sekä kaupungin johtamisen ja päätöksenteon kehittämistä. Kyselyn perusteella uudessa strategiassa tulisi tehdä linjauksia siis ainakin elinkeinoelämän kehittämisestä, aluerakenteesta ja asumisesta sekä johtamisen ja päätöksenteon uudistamisesta. Myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on syytä ottaa kantaa.

Moni kyselyyn vastannut jämsäläinen kokee, että kaupunkia tulisi johtaa nykyistä suunnitelmallisemmin, linjakkaammin ja yhteistyöllä.

Strategian uudistamisen hetkellä on erityisen tärkeää pysähtyä tämän kysymyksen äärelle: millaisin keinoin, säännöin ja toimintamallein johtamista ja päätöksentekoa uudistetaan niin, että kaupunkilaisten luottamus säilyy tulevaisuudessa ja keskusteluilmapiiri puhdistuu?

Kyselyn toteutti BDO Oy yhteistyössä kaupungin kanssa.


Kuntalaiskyselyn raportti

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Auli Korhonen p. 040 557 2146

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn