Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Henkilöstölle tammikuussa suunnatussa kyselyssä kerättiin työntekijöiden näkemyksiä kaupungin strategian päivittämistyön tueksi. Lisäksi henkilöstö otti kantaa työnteon edellytyksiin ja työn kehittämiseen. Kyselyyn vastasi 206 (21%) kaupungin työntekijää.

Hallintojohtaja Auli Korhonen olisi toivonut henkilöstökyselyyn korkeampaa vastausaktiviteettia.

– Vaikka vastausprosentti ei mairittele, niin ihan päteviä johtopäätöksiä voidaan joidenkin yhteenvetojen pohjalta tehdä. Sekä henkilöstö että kuntalaiset ovat tunnistaneet täsmälleen samat muutosilmiöt, joihin on otettava kantaa, kun tavoitteita asetetaan. Niitä ovat huoli väestönkehityksestä, hyvinvoinnin muutoksista ja väestön eriarvoistumisesta, talouden haasteista sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista. Työnantajamainetta heikentävät jatkuvat säästöpaineet ja epävarmuus, päätöksenteon lyhytjänteisyys sekä sekavuus.

Strategiatyö lähemmäksi arkea

Kyselyn perusteella strategiasta olisi syytä keskustella aktiivisemmin läpi organisaation. Henkilöstön vastauksissa korostettiin erityisesti, että strategiaa pitäisi käsitellä kunkin yksikön ja toimialan omasta näkökulmasta. Lisäksi pitäisi tuoda paremmin esille, miten strategia vaikuttaa eri työtehtäviin. Strategian toimeenpanon tueksi kaivataan selkeämpiä linjauksia.

Osa vastaajista pitää nykyistä strategiaa ympäripyöreänä ja jopa tarpeettomana. Strategian pitäisi tuntua riittävän realistiselta eikä kaukaiselta utopialta, jotta sen omaksuminen olisi helpompaa. Erityisesti visiolta toivottiin vahvempaa yhteyttä tavallisen jämsäläisen arkeen. Nyt uuden strategian päivittämisen hetkellä onkin tarpeellista keskustella myös sen toimeenpanosta. Pelkkä strategia on ensimmäinen askel uudistumiseen, ja vasta sen toteutus ratkaisee onnistumisen.

Näkemykset tulevaisuuden Jämsästä

Kyselyn perusteella henkilöstö toivoo, että strategiakeskustelussa tulisi esiin ainakin väestönkehityksen tuomat haasteet, hyvinvoinnin muutokset ja väestön eriarvoistuminen sekä talouden haasteet. Erityisesti huolta kannetaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Huolta lisää lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästöt. Vastaajat toivoivat myös, että kaupungin strategiassa otettaisiin kantaa myös asumiseen ja elinympäristöön.

Henkilöstö haluaisi parantaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia etenkin keräämällä kaupunkilaisilta ideoita palveluiden kehittämiseksi sekä hyödyntämällä äänestyksiä merkittävistä päätöksistä tai rahankäyttökohteista. Myös aktiivisen tiedottamisen rooli koetaan tärkeäksi. Havainnot ovat samansuuntaisia kuin kuntalaiskyselyn vastauksissa.

Jatkuva epävarmuus ja muutokset heikentävät työilmapiiriä

Moni kyselyyn vastanneista nosti esille jatkuvan epävarmuuden ja säästöpaineiden vaikuttavan työilmapiiriin ja työssä jaksamiseen. Kyselyn perusteella henkilöstössä ollaankin varsin tyytymättömiä poliittiseen päätöksentekoon ja kaupungin johtamiseen, ja niitä tulisi vastaajien mielestä uudistaa pitkäjänteisemmäksi ja avoimemmaksi.

Työntekijät tunnistavat työnantajamielikuvan huonontumisen merkittävänä riskinä ja pitävät osaavan työvoiman houkuttelua Jämsään haastavana jo nyt. Myönteistä on, että suurin osa vastaajista on tyytyväinen omaan osaamiseensa sekä mahdollisuuteensa kehittyä ja kouluttautua. Osaava työvoima onkin keskeinen voimavara muutoksen keskellä ja henkilöstön jaksamisesta on syytä huolehtia. Jämsän kaupungin tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, miten linjakkaaksi uusi strategia onnistutaan laatimaan ja miten sen toteutuksessa onnistutaan.

Kysely toteutettiin tammikuun 2019 aikana kaupungin ja BDO Oy:n yhteistyönä.

Henkilöstökyselyn raportti

 

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Auli Korhonen p.040 557 2146

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn