Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallituksessa kuultiin tytäryhtiöiden esitykset organisaatioselvityksestä.
Himoksen kylpylähankkeen aiesopimuksen määräaikaa jatkettiin.
Kaupunginpuutarhurin toimen täyttöluvan käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.

Organisaatioselvityksen eteneminen

Organisaatioselvityksen etenemistä seurataan jokaisessa kaupunginhallituksen kokouksessa.
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tytäryhtiöiden toimitusjohtajien esitykset organisaatioselvityksestä ja kävi lähetekeskustelun organisaatioselvityksen elinvoimaosuudesta. Asian käsittelyä jatketaan 21.2.2019, jolloin lautakuntien esitykset ovat käytettävissä. Lisäksi tiedoksi merkittiin, että organisaatioselvityksestä on käynnissä välittömiä yhteistoimintaneuvotteluja ja henkilöstöinfoja.

Hallovantien asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus asetti Hallovantien asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Lintuvuoren alueen rakennuskiellon jatkaminen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa rakennuskieltoa kolmella vuodella Lintuvuoren 2. osan asemakaava-alueen kortteleissa 4319, 4320, 4323, 4324, 4325, 4326 ja 4329.

Haiskankujan katualueen ostaminen

Kaupunginhallitus päätti ostaa asemakaavan mukaiseen katualueeseen kuuluvan 4 126 m2:n suuruisen erottamattoman määräalan 4 126,00 euron kauppahinnalla. Muilta osin kaupassa noudatetaan esityslistan liitteenä olevan kauppakirjan ehtoja.

Himoksen kylpylähankkeen aiesopimuksen määräajan jatkaminen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Jämsän kaupunki jatkaa osaltaan Himos kylpyläprojektin aiesopimuksen kohdan 7.2 määräaikaa 3.2.2020 asti, ajankohtaan mennessä on oltava investointipäätös ja rakennustyöt on aloitettava, muutoin ko. aiesopimus raukeaa.

Jämsän Jätehuollon luottotappiot

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen luottotappioiden määrä on 6.405,68 euroa, jotka poistetaan saatavatileiltä. Saatavien perinnästä ei kuitenkaan luovuta vaan ne siirretään jälkiperintään tai ulosottoon. Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen esittämät luottotappiot ja niiden jatkokäsittelyn.

ICT-leasingsopimuksen uusiminen

Kaupunginhallitus hyväksyy ja merkitsee tiedokseen 3StepIT:n kanssa tehdyn ICT leasingsopimuksen uusimisen kuntahankintojen kautta.

Kaupunginpuutarhurin toimen täyttölupa

Tekninen lautakunta on myöntänyt kaupunginpuutarhurin tehtävälle täyttöluvan. Lautakunnan päätöksen jälkeen palvelusuhdepäällikön lausunnon mukaan toimialalta on pyydetty selvitys vaikutuksista, joita kaupungin puutarhurin täyttöluvan epäämisestä syntyy. Kaupunginhallituksen linjana on ollut tähän saakka pidättäytyä hallinnon ja esimiestehtävien täyttämisestä aina, kun siihen on toimintoja vaarantamatta ollut mahdollisuus. Täten ennakkoarvioinnissa on otettava kantaa myös avaintehtävien jakamisesta/siirtämisestä toimialalla. Lisäksi organisaatioselvityksen tavoitteena on ollut henkilöstösäästöt. Annettavan selvityksen ja lisätalousarvion 2019 jälkeen täyttöluvan myöntäminen tarkastellaan uudestaan.

Kaupunginhallitus siirsi asian käsittelyn 21.2.2019 kokoukseen.

Terveydenhuollon täyttöluvat Kuhmoisissa

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat terveyskeskushammaslääkärin viralle, lähihoitajan toimelle ja laitoshuoltajan toimelle.

Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien ulkomainonta

Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien kaupungin järjestämät ulkomainontapaikat ja vaalimainoskehikoiden sijoituspaikat ovat seuraavat:
- Jämsän Äijän aukio (Koskentien suuntaisesti),
- Kaipolan tori
- Halli
- Länkipohja
- Jämsänkoski (Kenraalintie 5)
- Koskenpää (Jämsänkoskentie 3:n parkkipaikka)

Kaupunginhallitus antoi yhdyskuntatoimen tehtäväksi vaalimainoskehikoiden asentamisen ja
hyväksyi Työvalmennussäätiö Avituksen tarjouksen mainosten liimauksesta ja kuljetuksesta.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutettiin antamaan tarkempia ohjeita ulkomainonnasta.

Särkijärven kuntotalon kehittäminen/ Valtuustoaloite 7.5.2018

Jämsän kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarviota käsitellessään päättänyt, että kaupungin liikuntatoimen järjestämä toiminta Särkijärven kuntotalossa lakkaa toukokuun 2019 lopussa ja rakennus jää kiinteistötoimen hallintaan. Sivistyslautakunta on esittänyt rakennuksen myymistä paikallisille seuroille tai yhdistyksille. Kaupungin toiminnan lakkauttamista perustellaan rakennuksen huonolla kunnolla ja korkealla korjausasteella (97,9 %). Särkijärven kuntotalon käyttöaste on ympäri vuoden verrattain korkea. Talon käytön lakkaaminen on paikallisille seuroille merkittävä takaisku.

Kaupunginhallitus on aiemmin päättänyt aloitteessa linjatun mukaisesti, että Särkijärven kuntotalo myydään vuokratontilla ja että ensisijaisesti kuntotaloa markkinoidaan paikallisille seuroille ja yhdistyksille. Aloitteesta ja kaupunginhallituksen ohjeistuksesta johtuen tilapalvelut järjestää vielä talven 2019 aikana markkinointitilaisuuden, johon kutsutaan paikallisia seuroja ja yhdistyksiä keskustelemaan kuntotalon toiminnan jatkosta muutoin, kuin kaupungin toimesta. Tilaisuuteen kutsutaan myös rahoituksen asiantuntija Vesuri-ryhmästä.

Jämsän kaupungin talousarvioon vuodelle 2019 ei ole varattu rahoitusta Särkijärven kuntotalon korjaukseen eikä ylläpitoon 1.6.2019 alkaen. Kansalaisadressi on ollut sivistyslautakunnan käsittelyssä talousarviokokouksessa 24.10.2018.

Kaupunginhallitus päätti antaa teknisen lautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Jämsälle voidaan luoda uusi potentiaalinen elinvoimamahdollisuus/ Valtuustoaloite 24.9.2018

Aloitteessa on ehdotettu tavaraterminaalin perustamisen selvittämistä Jämsään
Jämsek Oy:n hallitus on todennut, että kokonaisuus vaatii vahvan nykytilan ja tulevaisuuden analyysin sekä kilpailu- ja yritysnäkökulman. Erityisesti on painotettu sitä, että selvityksen lähtökohdan tulisi nousta yrityksiltä. Kaavoituksessa on jo varaus logistiikka-alueelle 9/24 –tien risteysalueella. Kaava on kuluvana vuonna nähtävillä ja asia on esillä maankäytön johtoryhmässä.

Jämsek on tehnyt alustavan kyselyn tavaraterminaalin tarpeesta paikallisilta yrittäjiltä sekä muualla toimivilta isommilta yrityksiltä. Johtopäätöksissä on mm. todettu, että liiketoiminnallisesti kannattava tavaraterminaali edellyttäisi jonkin isompi tavaraerien käsittelijä. Realistisin vaihtoehto Jämsään olisi logistiikkakeskus maantieliikenteen tavarankuljetukseen (useampi tavarankäsittelijä saman katon alle).

Kaupunginhallitus päätti antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Kaupunginjohtajan tammikuun kuukausiraportti

Kaupunginjohtajan tammikuun 2019 kuukausiraportti merkittiin tiedoksi.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi
- kaupunginhallitukselle osoitettu Jämsänkosken Tekojäärata Oy:n 22.1.2019 päivätty kirje avustusten palautuksesta.
- Piispan visitaatio 15.3.2019

Kaupunginhallituksen esityslista 4.2.2019
http://jamsa.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191225

 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn