Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallituksessa käsiteltyjen asioiden laajuuden vuoksi kokous alkoi poikkeuksellisesti jo maanantaiaamuna ja jatkui pitkälle iltapäivään. Organisaatioselvityksen toimenpiteistä ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä on julkaistu erilliset tiedotteet kaupungin verkkosivulla ajankohtaisissa uutisissa.

Raportti ISRS 4400 standardin mukaisesta tarkastuksesta / Jämsän Terveys Oy

Raportissa selvitetään onko lähipiirihinnoittelu ja toiminta Jämsän Terveys Oy:n edun mukaista ja onko liiketoiminta kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaista. Tilintarkastaja Jukka Vuorio esitteli kaupunginhallitukselle tarkastusraportin.

Kaupunginhallitus merkitsi tarkastuksen raportin tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että tarkastusta ei ole toteutettu täysin toimeksiannon mukaisesti lähipiirin hinnoittelun osalta. Jämsän kaupunginhallitus haluaa tiedon Jämsän Terveyden ja Jokilaakson Terveyden välisestä palveluhinnoittelusta.

Vuoden 2018 tilinpäätöstilanne ja merkittävimmät ylitykset ja alitukset

Kaupunginvaltuuston on hyväksyttävä talousarviosta poikkeavat toimialan ja sen tulosalueiden määrärahojen ylitykset ja alitukset ennen tilinpäätöksen käsittelyä. Toimialat ovat käyneet läpi alustavia lukuja ja merkittävimpiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia käyttötalouden toteuman osalta.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen käyttötalouden alustavan toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy selvitykset tulosaluetason ylitysten osalta ja merkitsee muilta osin annetut selvitykset tiedokseen. Lisäksi kaupunginhallitus pyysi lisäselvitykset metsätaulukosta ja peltomaiden määristä.

Organisaatioselvityksen toimenpiteet

Organisaatioselvityksen toimenpiteitä koskevista kaupunginhallituksen päätöksistä ja esityksestä kaupunginvaltuustolle on tänään 4.3.2019 julkaistu.

Kaupungin eri toimielimet ovat käsitelleet syksyn 2018 ja tammi-helmikuun 2019 aikana organisaatioselvityksen eri toimenpiteitä ja antaneet niistä esityksensä kaupunginhallitukselle. Organisaatioselvityksen tavoitteena oli saada noin yhtä veroprosenttia vastaava käyttötalous- menojen nettosäästö suunnitelmakaudelle.

Organisaatioselvityksen toimenpiteet ja toimialojen esityksen ovat laajoja. Lautakuntien ja johtokuntien pöytäkirjat löytyvät kaupungin verkkosivuilta www. jamsa.fi Esityslistassa asiakohdassa 4 toimielinten esitykset ovat tiivistettyinä toimialoittain.

Linkki asiakohtaan esityslistassa

Organisaatioselvitys / sivistystoimialaa koskevat toimenpiteet

Organisaatioselvityksen sivistystoimialaa koskevista päätöksistä on julkaistu erillinen tiedote.

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä.
Asiaa koskevasta päätöksestä on julkaistu erillinen tiedote.

ICT- ja puhepalvelusopimus Jämsän kaupunki - Pihlajalinna Oy

Pihlajalinna irtisanoi yksipuolisesti ICT-ja puhepalvelusopimuksen muiden sopimusten kanssa kesällä 2018. Mikäli irtisanominen astuisi voimaan, sopimus raukeaisi irtisanomisajan (9 kk) jälkeen 14.4.2019.

Syksyllä 2018 on käyty vuoropuhelu Pihlajalinnan ICT-johdon ja Jämsän Terveys Oy:n johdon kanssa. Neuvotteluissa avattiin kaikki Jämsän kaupungin tuottamat ICT- ja puhepalvelut kustannuksineen ja niitä verrattiin Pihlajalinnan vastaavien palveluiden tuottamiseen heidän palvelumallillaan ja kustannuksillaan.

Pihlajalinnan on esittänyt kolmen henkilöresurssin siirtämistä Jämsän kaupungin Tietohallinnosta Pihlajalinnan Tietohallintoon. Kaupungin kannalta esitettyyn henkilöstön siirtoon ei ole olemassa perusteita. Sen sijaan muutoksella olisi hyvin haitallisia vaikutuksia kaupungille. Tietohallinnon resurssien vähentäminen kolmella henkilöllä halvaannuttaisi koko kaupungin ICT-palveluiden tuottamisen.

Kaupunginhallitus päätti, viitaten palvelusopimuksen kohtiin 14 ja 15, valvonta- ja raportointi- velvoitteisiin sekä kustannuksiin, että Jämsän kaupungin Tietohallinnon kokoonpano ja toiminta jatkuu ennallaan eikä kolmen henkilön siirtoa/liikkeenluovutusta Jämsän Terveyteen tehdä.

Virkavaali / hallintoylilääkärin viran vakinainen täyttäminen

Terveydenhuoltolain 57 §:n mukaan kunnan terveydenhuollon toimintayksikössä (terveyskeskuksessa) on oltava toiminnasta vastaava lääkäri. Jämsän kaupungin hallintosäännön 51 §:n mukaan hallintoylilääkärin viran täyttää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus on valinnut sosiaali- ja terveystoimen hallintoylilääkärin virkaan 1.3.2019 alkaen lääketieteen tohtori, urologian erikoislääkäri Antti Pöyhösen Jyväskylästä.

Viran säännöllinen työaika on vähintään 60 %. Tehtävän palkkaus määräytyy kokoaikaisen tehtävän kokonaispalkasta, joka on 8 000 euroa kuukaudessa. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkasuhteen tarkemmista ehdoista päätetään virkamääräyksessä

Jyrkän tilan ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Kankarisveden länsirannalla noin 7 km Jämsänkosken keskustasta pohjoiseen. Ranta-asemakaava laaditaan yksityisen omistajan aloitteesta kiinteistölle 182-420-7-32 (Jyrkkä). Kiinteistön pinta-ala on noin 11 ha ja rantaviivaa on 485 m.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on Jyrkän tilakeskukseen liittyen muodostaa loma-asuntojen rakennuspaikkoja. Tavoitteena on tähän liittyen suunnitella viihtyisät ja alueen luonnonolosuhteet huomioon ottava loma-asuntoalue. Ranta-asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.-26.10.2018.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä 30 päivän ajan.

Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Särkijärvi III asemakaava

Särkijärven alue on osoittautunut suosituksi alueeksi omakotitalorakentajien keskuudessa. Suurimmalla osalla Särkijärven alueella vapaana olevilla tonteilla maastonmuoto on sellainen, että uudisrakentaminen on toteutettava rinneratkaisuna.

Särkijärvi III asemakaavan suunnittelualue sijaitsee nykyisen Särkijärven kaava-alueen koillispuolella rajoittuen osittain Moiskalantiehen. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueelle on mahdollista kaavoittaa arviolta 15-20 uutta pientalotonttia, joista suurin osa sijaitsisi kohtalaisen tasaisessa maastossa, joka mahdollistaisi omakotitalojen rakentamisen yhteen tasoon.

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.-26.11.2018. Kaavaluonnoksesta antoivat lausunnon Keski-Suomen ELY-keskus sekä Keski-Suomen museo. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaan kaavaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä 30 päivän ajan.

Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Kuntalaisaloitteet 2018

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Seuraaviin vuoden 2018 aikana jätettyihin kuntalaisaloitteisiin on annettu vastaus tai ne ovat valmistelussa (9 ja 10).

1. Jalankulkutie rautatieasemalle Pääskyläntien reunaan/portaat Kiukkoilantielle junasillan viereen
2. Länkipohjan koulun kehittäminen Vihreä metsä-ajatuksella
3. Länkipohjan kirjasto alueen aloittavaksi digitointikirjastoksi, 28.2.2018
4. Lähiliikunta-alueen perustaminen Hallin taajamaan keskusta-alueelle, 27.3.2018
5. Hallin urheilukentän alueen peruskunnostus
6. Kaupunki rakentaa vuoden 2019 aikana Himoksen kaavan mukaisen uimarannan ja venesataman laitureineen sekä tarvittavine laitteineen
7. Tien talvikunnossapito Haaparaitti/Viialantie
8. Kuntalaisaloite / Hallin taajama-alueen rantalehtopallokentän peruskorjaaminen
9. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kaipolan koulutien yhteyteen - Vastaus valmistelussa
10. Längelmäen kunnan kuntaliitoksen vääryyden korjaaminen; Jämsän kaupunki 1) selvittää kuinka tämän kuntaliitoksen toteuttaminen olisi mahdollista, 2) aloittaa toimet Längelmäen kunnan alueen yhtenäiseksi saattamiseksi joko osana Oriveden kaupunkia tai Jämsää, 3) toteuttaa Längelmäen asukkaille tärkeän kunnan alueen jälleen yhtenäiseksi palauttamisen. - Vastaus valmistelussa.
11. Kaikilla koululaisilla mahdollisuus hankkia edullinen kuukausi- lippu, jolla pääsisi linja-autolla kouluun
12. Länkipohja - Rantakujan tyhjillään/kylmillään olevien rivitalojen purkaminen
13. Jämsä-mitalin myöntäminen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi kuntalaisten vuonna 2018 tekemät aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 31.12.2018

Keskeneräisä valtuustoaloitteita on kaikkiaan 18 kappaletta (esityslista)

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelutilanteen 31.12.2018.

Kaupunginjohtajan kuukausiraportti / helmikuu 2019

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan helmikuu 2019 kuukausiraportin tiedokseen

Konserniohje Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokousedustajalle

Jämsän Terveys Oy on Jämsän kaupungin osakkuusyhteisö. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49 %:a. Kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että kaupungin konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä.

Jämsän kaupungilla ja Jämsän Terveys Oy:llä on eri näkemys palvelusopimuksen hinnasta koskien vuotta 2018.

Kaupunginhallitus nimesi uudeksi yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Ari Luostarisen.

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokousedustajaa siten, että Jämsän Terveys Oy:lle ei myönnetä vastuuvapautta esittelytekstissä mainituilla perusteilla. Lisäksi vaaditaan vähemmistöosakkaalle kuuluva vähemmistöosingonjako.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

- Valtuustoseminaari 5.3. klo 17-19 Välkky

Kokouksen 4.3.2019 esityslista


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn