Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen vuodelta 2018.
Yrityskiinteistölle myönnetään lainaa vastaanottohallin rakentamiseen.
Lisäksi kaupunginhallitus keskusteli muun muassa Jämsän Terveyden palvelusopimuksen toteutumisesta sekä laajemmin kaupunkikonsernin omistajaohjauksen onnistumisesta.

Esityslista

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.10. - 31.12.2018

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta ajalla 1.10. - 31.12.2018 suoritettiin tammi-helmikuussa 2019. Kaupunginhallitus totesi valvontakäyntien ja ohjausryhmän antamien selvitysten perusteella Jämsän Terveys Oy:n toiminnan ko. ajanjaksolla olleen palvelusopimuksen mukaista, lukuun ottamatta puutteita kotihoidon sairaanhoitajien sijaistuksessa ja mitoituksessa.

Keskustelun kuluessa esittelijä lisäsi esitykseen, että Jämsän kaupunki edellyttää sopimuksen tarkkaa noudattamista. Jämsän kaupungilla on palvelusopimuksen mukaisesti oikeus saada 30.000 euron korvaus (kohta 9.4). Henkilöstön mitoitus- ja pätevyyspuutteet edellytetään korjattavaksi 30.4.2019 mennessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän lisäyksen ja merkitsi tiedokseen saadun valvonta-aineiston ajalta 10-12/2018.

Jämsän kaupunkikonsernin ohjaus ja valvonta

Kaupunginhallitus arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja tekee laajemman arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa.

Kaupunginhallitus keskusteli vuoden 2018 konserniohjauksen onnistumisesta ja alustavasti vuodelle 2019 asetettavista kaupunkikonsernin tavoitteista. Keskustelu käytiin valtuuston asettamista omistajapoliittisista lähtökohdista ja näkökulmasta, huomioiden yhtiöiden tuloksentekomahdollisuudet.

Tilinpäätös vuodelta 2018

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan ja allekirjoitti Jämsän kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. ylijäämä vuodelta 2018 1.514.382,56 euroa, jätetään kokonaisuudessa voitto/tappio tilille.
2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
3. antaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Vuoden 2018 tilinpäätöksestä on tänään julkaistu erillinen tiedote.

Antolainauksen delegointi / Vastaanottohallin rakentaminen Myllymäki II –alueelle, Jämsän Yrityskiinteistöt Oy

Kaupunginhallitus myönsi Jämsän Yrityskiinteistöille enintään 850.000 € antolainan 15 vuoden laina-ajalla. Lainan korko 6 kk euribor +1 %, aina kuitenkin vähintään 1 %. Hallin on sijaittava Myllymäki II alueella. Yrityskiinteistöt antaa kaupungille KuntaL mukaiset vakuudet lainan takaisinmaksamisen vakuudeksi.

Antolaina Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle Juustolan höyrykontti investointia varten

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää höyrykontti-investointia varten enintään 100.000 euron lainan viiden vuoden maksuajalla. Lainan korko on euribor 12 kk + 1 %, aina kuitenkin vähintään 1 %. Yrityskiinteistöt velvoitetaan antamaan kaupungille riittävät vakuudet.

Henkilöstökertomus 2018

Henkilöstökertomus tehdään kerran vuodessa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain talous- ja toimintaraportin yhteydessä henkilöstömäärät, palkkakustannukset ja terveysperusteiset poissaolot.

Jämsän kaupungin vakinaisen henkilöstön todellinen määrä vuoden 2018 lopussa oli 674 ja määräaikaisten 155 henkilöä, kun lukumäärästä on vähennetty Kuhmoisten soten 90 henkilöä. Kaupungin vakinaisen henkilöstön eläköitymisennuste vuosille 2019 – 20124 on 175 henkilöä. Vuoden 2023 loppuun mennessä ennusteen mukaan toimistotyöntekijöistä jää eläkkeelle jopa 49 prosenttia.

Kaupunginhallitus merkitsi henkilöstökertomuksen 2018 hyväksyttynä tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Jämsän kaupungin esitys Pro Ysitie ry:n hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Pro Ysitie ry:n hallitukseen toimikaudeksi 2019 – 2020 ehdotetaan valittavaksi kaupunginjohtaja Ilkka Salminen.

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit / Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Kaupunginhallitus jätti vaalilautakuntien ja – toimikuntien nimeämisen pöydälle.

Määräalan myynti/ Juha ja Minna Rantanen

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki myy noin 9 500 m2:n suuruisen määräalan tilasta 182-423-2-60 (Lassila) Juha ja Minna Rantaselle 27 265 euron kauppahinnalla ja muilta osin esityslistan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Kuhmoisten vuodeosasto 10:n sairaanhoitajan toimen ja Kuhmoisten tehpan lähihoitajan toimen täyttöluvat

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan sairaanhoitajan ja lähihoitajan toimille.

Varhaiskasvatuspalvelut ja perusopetus / virkojen ja toimien täyttöluvat sekä nimikemuutos

Kaupunginhallitus myönsi seuraavien virkojen ja toimien vakinaiset täyttöluvat ja hyväksyy nimikemuutoksen 1.8.2019 alkaen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti:

Varhaiskasvatus:
- varhaiskasvatuksen opettajan virka)
- perhepäivähoitajan toimi (nimikemuutoksen jälkeen kiertävä lastenhoitaja)

Perusopetus:
- erityisluokanopettajan virka (lievemmin kehitysvammaisten opetus)
- erityisopettajan virka (vaikeimmin kehitysvammaisten opetus)
- erityisluokanopettajan virka (nuorisokodilla toimiva pienluokka 7-9N)
- erityisluokanopettajan virka (oppimisvaikeuksia kuntouttava opetus 7-9H)

Hallintoylilääkärin viran täyttäminen / Työryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 4.3.2019 hallintoylilääkärin virkaan valitun Antti Pöyhösen ilmoituksen, ettei hän ota virkaa vastaan.

Kaupunginhallitus päätti, että hallintoylilääkärin rekrytointia varten perustetaan työryhmä, johon nimetään viranhaltijoista sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Erkki Kainulainen, vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen ja vt. hallintoylilääkäri Matias Lahti. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi työryhmään Markku Kankaisen ja Merja Lahtisen.

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun päättäminen

Kaupunginhallitus keskusteli soten maakunnallisesta ja Jämsän tilanteesta.

Joukkoliikenteen hankinta Jämsän ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien välille

Jämsän ja Mänttä-Vilppulan kaupungit ovat yhteistyössä järjestäneet bussiyhteyden kaupunkien välille tukemaan jämsäläisten ja mänttäläisten nuorien mahdollisuutta opiskella kotipaikkakunnilta käsin. Vuorot palvelevat myös muuta liikennöintitarvetta. Linja-autovuoroja on ajettu syksystä 2016 saakka. Kuljetusten kustannukset jaetaan neljään osaan kaupunkien ja Ely-keskusten kesken. Jämsän osuus on 25 % kokonaissummasta.

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki osallistuu edellä todetun joukkoliikenteen järjestämiseen ja sitoutuu omalta osaltaan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin lukuvuonna 2019-2020.

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston 26.11.2018 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätetään panna täytäntöön.

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston kokouksessa jätetyissä valtuustoaloitteissa valmisteluvastuu on seuraava:
1. Jämsän Auvilan vastaanottokeskus lakkautettava - Sosiaali-ja terveystoimen toimialajohtaja
2. Varhaiskasvatuksen tilanne kuntoon – Sivistystoimenjohtaja


Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn