Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän työllisyyttä edistävälle Osaava -hankkeelle myönnettiin rahoitus.
Jämsek Oy:n yhtiöjärjestystä halutaan muuttaa palveluiden myynnin mahdollistamiseksi.

Esityslista

1. kaupunginosan osan korttelin 1 asemakaavan muutos (Rinnetie)

Kyseessä oleva alue sijaitsee Seppolan taajamassa, Koskentien ja Rinnetien välisellä alueella Jämsänjoen läheisyydessä. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2 529 m2. Hakija on esittänyt, että kaava muutettaisiin siten että se sallisi joen puoleiselle tontin osalle V-kerroksisen kerrostalon rakentamisen, jonka kerrosala olisi 1 200 k-m2. Koskentien puoleisen tontin osan kaavaa muutettaisiin niin että se vastaisi olemassa olevaa rakentamistilannetta.

Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Lukkoilakoti / Saksalankatu 1, vesikaton osittainen uusiminen

Kaupunginhallitus myönsi Lukkoilakodin kattohankkeelle aloitusluvan.

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit: Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi valittavat henkilöt vaalilain 15 §:n mukaisiin toimielimiin vuoden 2019 europarlamenttivaaleja varten.

Osaava Jämsä –hanke

Osaava Jämsä -hankkeen keskeisenä tavoitteena on työnantajaverkoston rakentaminen osaajien rekrytointia helpottamaan ja mahdollisessa jatkohankkeessa yhteisöllisen työtilan perustaminen etä- ja joustotyön mahdollisuuksien parantamiseksi ja paluumuuttojen helpottamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti osallistua Osaava Jämsä -hankkeeseen ja myöntää Osaava Jämsä –hankkeelle 50 %:n omarahoitusosuuden, maksimissaan 35.000 euroa siten, että 17.000 euroa varataan talousarvion muutoksessa vuodelle 2019 ja loppuosa 18.000 euroa talousarvion yhteydessä vuoden 2020 menoksi.

Jämsän kaupungin esitykset itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajiksi 2019

Kaupunginhallitus hyväksyi kunniamerkkityöryhmän esityksen kunniamerkkien saajista.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän edustajan vaihtuminen strategiatyöryhmässä

Kaupunginhallitus myönsi Jukka Haaparannalle eron strategiatyöryhmän jäsenyydestä
ja nimesi strategiatyöryhmään perussuomalaisten valtuustoryhmän edustajaksi Pekka Katajan.

Eropyyntö luottamustoimesta

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää teknisen lautakunnan jäsen Teija Sneckille eron ko. luottamustehtävästä ja että se nimeää uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan.

Lausunto Kuhmoisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

Jämsän kaupunki hyväksyy Kuhmoisten kunnan esityksen kunnan siirtämisestä Keski-Suomen maakunnasta ja vaalipiiristä Pirkanmaahan. Muutos voidaan toteuttaa kunnan toivomassa aikataulussa.

Jämsän kaupungilla on runsaasti käytännön yhteistyötä Kuhmoisten kunnan kanssa. Jämsä ja Kuhmoinen muodostavat sosiaali-ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteistyötä on myös sivistystoimialalla (musiikkioppilaitos ja työväenopisto) sekä tukipalveluissa. Jämsän kaupunki on valmis tekemään palvelujen järjestämisessä yhteistyötä maakunnan vaihdon jälkeenkin.

Valtuustoaloite 23.10.2017: Länkipohjan kuolemanloukkuun on tehtävä kevyenliikenteen väylät

Aloitteen johdosta on pyydetty lisäselvitystä Längelmäentiellä sijaitsevasta ylikulkusillasta. Keski-Suomen ELY-keskuksesta saatujen tietojen perusteella Länkipohjan ylikulkusillalle KeS-1299 on suoritettu yleistarkastus elokuussa 2018, jolloin sillan kuntoluokka on todettu tyydyttäväksi. Siltaan ei ole tarvetta toteuttaa suurempia korjaustoimenpiteitä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kaupungin taloustilanne huomioiden määrärahan varaaminen kaupungin talousarvioon hankkeen toteuttamista varten ei ole mahdollista. Kaupungin tuleviin talousarvioihin varattavat määrärahat kohdennetaan pääosin kaupungin oman katuverkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Kaupunginhallitus päätti antaa seliteosan mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Kuntalaisaloite: Längelmäen kunnan kuntaliitoksen vääryyden korjaaminen

Aloitteessa vaaditaan, että Jämsän kaupunki järjestää äänestyksen Längelmäen postinumeroalueiden alueella asuville ihmisille, jotta he voisivat äänestää haluavatko he yhdistää kuntansa Jämsään vai Oriveteen.

Kuntalain mukaan, aloitteen tekijöitä on oltava vähintään neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista, jotta aloite tulisi kansanäänestysaloitteena valtuuston ratkaistavaksi. Hallintosäännön mukaan aloitteen tekijöitä on oltava vähintään kaksi prosenttia kaupungin asukkaista, jotta aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti, että kuntalaisaloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toimenpidealoite: pelisäännöt hulevesimaksun kohtuullistamiseksi

Kaupunginhallitus päätti antaa toimenpidealoitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan maaliskuun 2019 kuukausiraportti 

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan maaliskuun 2019 kuukausiraportin tiedokseen.

Jämsek Oy:n yhtiökokous ja yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiöjärjestyksen muutos on tullut ajankohtaiseksi, koska kehittämistyössä on tullut esille tarve mm. opetuspalvelujen myyntitoiminnan kokeilun järjestämiseksi.

Kaupunginhallitus päätti antaa Jämsek Oy:n yhtiökokousedustajalle konserniohjeen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että se mahdollistaa palveluiden myynnin.

Kari Stenlundin tilalle ei toistaiseksi valita yhtiön hallituksen virkamiesjäsentä, hänen tehtävänsä siirtyvät varajäsenelle.

Varhaiskasvatuspalvelut: virkojen ja toimien määräaikaiset ja vakinaiset täyttöluvat sekä nimikemuutokset

1. Kaupunginhallitus päätti, että varhaiskasvatuksessa tehdään seuraavat nimikemuutokset varhaiskasvatuksen vakinaisen henkilöstön osalta:

- vastaava hoitaja muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi
- ryhmäperhepäivähoitaja muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi
- ryhmäperhepäivähoitaja muutetaan avustajan toimeksi
- perhepäivähoitajan toimi muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi.

2. Kaupunginhallitus myöntää vakinaisen täyttöluvan kahdelle (2) varhaiskasvatuksen opettajan toimelle 1.8.2019 alkaen.

Perusopetus ja lukiokoulutus: virkojen ja toimien täyttöluvat

Kaupunginhallitus myönsi seuraaville viroille ja toimille vakinaisen täyttöluvan 1.8.2019 lukien:

- lehtori, Kuoreveden yhtenäiskoulu
- laaja-alainen erityisopettaja, Kuoreveden yhtenäiskoulu
- tuntiopettaja, Jämsänkosken yhtenäiskoulu
- luokanopettaja, Jämsänkosken yhtenäiskoulu
- luokanopettaja, Jämsänkosken yhtenäiskoulu
- luokanopettaja, Jämsänjoen yhtenäiskoulu
- luokanopettaja, Juokslahden koulu
- tuntiopettaja, Jämsänjoen yhtenäiskoulu ja lukio
- luokanopettaja, Koskenpään koulu
- luokanopettaja, Länkipohjan koulu

Tietopyyntö Jämsän Terveydeltä: lähipiirin palveluhinnoittelu

Osakassopimukseen perustuen Jämsän kaupunginhallitus edellyttää, että Jämsän Terveyden hallitus toimittaa sille 30.4.2019 mennessä kaikkien lähipiiriin kuuluvien tahojen palveluhinnaston ja sopimukset yhtiön toiminnan aloittamisesta lukien.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

- Rakennushanke aloite asumisoikeusasunnoista edelleen tekniseen lautakuntaan
- Tilaisuus uusille kuntalaisille järjestetään 6.6.2019
- Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 6.5.2019 klo 16

 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn