Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallituksen kokouksessa todettiin 17.4. tehty aloite kaupunginjohtaja Ilkka Salmisen irtisanomiseksi. Kaupunginjohtajan kanssa on laadittu sopimus tällaista tilannetta varten. Johtajasopimuksessa mahdollistetaan kaupunginjohtajan omaehtoinen irtisanoutuminen korvausta vastaan. Ilkka Salminen on käyttänyt tätä mahdollisuutta ja on oikeutettu erokorvaukseen sopimuksen mukaisesti. Väliaikaiseksi kaupunginjohtajaksi kaupunginhallitus valitsi Anna-Liisa Juurisen.

Kaupunginjohtaja Ilkka Salmisen eroilmoitus

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun esityksen:

1. kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi aloitteen kaupunginjohtajan irtisanoutumiseksi. Aloite on saatettu kaupunginjohtajalle tiedoksi 17.4.2019.
2. kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan irtisanoutumisen luottamuspulan johdosta. Osapuolet ovat päätyneet johtajasopimuksessa sovittuun menettelyyn virkasuhteen päättämiseksi.
3. kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee 25.4.2019 päivätyn irtisanoutumisen tiedoksi ja toteaa virkasuhteen päättyväksi 13.8.2019 lukien.
4. kaupunginhallitus merkitsee hyväksyttynä tiedoksi johtamissopimuksen perusteella laaditun täytäntöönpanoasiakirjan / päättämissopimuksen.
5. kaupunginjohtajan virkaa väliaikaisesti 8.5. lukien hoitaa kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurinen Jämsek Oy:stä siihen saakka, kunnes uusi viranhaltija ottaa tehtävän vastaan. Kokonaispalkka on 9.311,42 euroa/kk.
6. uuden viranhaltijan rekrytointi aloitetaan välittömästi. Kaupunginhallitus valitsee keskuudestaan enintään viisi valintatyöryhmän jäsentä. Työryhmän tehtävänä on rekrytointiprosessin eri vaiheiden läpivienti, hakuilmoituksen suunnittelu ja pätevyysvaatimuksen tarkempi määrittely. Ryhmään kuuluvat Merja Lahtinen (varajäsen Mika Kyrö), Piritta Rantanen (Ulla Patronen), Jorma Poti (Sanna Rajala), Pekka Laaksonen (Seija El Sayed), Jukka Haaparanta (Eila Sahala)

Elinvoimatoimialan perustaminen ja valmistelutyöryhmään nimeäminen

Kaupunginvaltuusto palautti kokouksessaan 17.4.2019 elinvoimatoimialan valmisteluun. Hallitus perusti valmistelua varten kuuden hengen työryhmän. Työryhmän tehtävänä on mm muodostaa yhteinen näkemys ja määrittely elinvoimasta. Ryhmään valittiin Sanna Rajala, Esko Järvenpää, Tarja Uusipaasto, Mika Kyrö, Seija El Sayed ja Tarmo Konstari.

Himos MasterPlan

Hallitus hyväksyi yksimielisesti laaditun Himoksen Master Plan 2035 -suunnitelman ja esittää kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.

Himos Master Plan 2035 -suunnitelmaa on laadittu syksystä 2017. Sen on tehnyt Sweco Ympäristö Oy. Alikonsultteina ovat olleet Nordic Marketing, Studio Puisto sekä Mainostoimisto Oddy.

Master Planissa on esitetty toimenpideohjelmassa kehittämistoimenpiteiden vaiheistusaikataulu, vastuutaho, kustannusarviot sekä rahoitusmahdollisuudet.

Suunnitelman visiona on, että "Himos on matkailun ympärivuotinen keskus, joka tarjoaa luonnonläheistä tekemistä ja tapahtumia vuoden ympäri. Himos on houkuttelevan lähellä ja sinne on helppo tulla. Himoksen keskusta on elävä ja monipuolisia palveluja tarjoava tapahtumapaikka. Himos on kiinnostava paikka kokea, harrastaa, harjoitella, testata ja kilpailla talviurheilulajeja myös kesällä. Retkeily- ja harrastusreitit, vesistöt ja luonnonläheinen yöpyminen tarjoavat elämyksiä. Liikkuminen alueella on helppoa, turvallista ja ekologista."

Ennen kokousta kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkkä Sweco'sta esitteli suunnitelmaa.

Kaupunginhallituksen vaali

Kaupunginhallitus hyväksyi, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

Vuoden urheilija -palkinnon perustaminen

Sivistyslautakunnan esitti Vuoden urheilija -palkinnon perustamista. Lotta Ahola esitti keskustelun kuluessa, että asia jätetään pöydälle ja palautetaan valmisteltavaksi. Ehdotusta kannatti Seija El Sayed. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian lautakunnan valmisteluun.

Talouden toteuma 1 - 3 / 2019

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2019 maaliskuun toteumaraportit ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset.

Tilinpäätös vuodelta 2018

Jämsän kaupungin tilikauden tulos on liikelaitokset mukaan lukien 1.387.579,46 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja esittää, että

- tuloutetaan investointien rahoitukseksi tehtyjä poistoeroja 246.611,26 euroa
- kirjataan konsernirahastoon sääntöjen mukainen rahastojen lisäys vuosilta 2017 ja 2018 yhteensä 119.808.16 euroa
- siirretään siirtoerien jälkeen tilikauden ylijäämä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Tilinpäätössiirtojen jälkeen ylijäämää syntyy tilikaudelta 1.514.382,56 euroa. Se siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Kumulatiivista ylijäämää kaupungilla on tilinpäätöksen jälkeen 1.766.246,10 euroa. Jokilaakson Terveys Oy:n osakkeiden myyntivoitto 4.252.200 euroa on kirjattu satunnaisiin eriin ja se sisältyy tulokseen.

Työohjelma II/2019

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen työohjelmasta II/2019.

Ohjelmaan kuuluvat mm.

  • Sairaalantien alittavan rummun viimeistelytyöt
  • Siltakadun kevyen liikenteen ramppi
  • Kumpulantien saneeraus
  • Päällystystöitä Länsihuipuntiellä sekä Paattilantiellä ja Urheilutiellä
  • Katuvalaistuksen saneerausta Koskenpäällä sekä valaistuksen uusimista Länkipohjassa
  • Seppolan sillan liikuntasaumojen ja -saumalaitteiden kunnostaminen
  • Keskuskadun kiveys- ja päällystystyöt
  • Himoksessa Länsikeskuksentien linjauksen siirtäminen ja kiertoliittymän sekä Himosraitin rakentaminen
  • Hulkkion ja Vaherin sataman töiden viimeistely
  • Jämsänkosken yhtenäiskoulun lähiliikuntapaikka

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viran ja lapsiperheiden sosiaalityöntekijän viran täyttöluvat

Kaupunginhallitus myönsi lapsiperheiden sosiaalityöntekijän viralle (vakanssi 330004) ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän viralle (vakanssi 320708) vakinaisen täyttöluvan.

Potilasasiamiehen kertomus sekä sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018

Kaupunginhallitus merkitsee kertomuksen ja selvityksen tiedoksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksen 17.4.2019 päätösten täytäntöönpano

Valtuustoaloitteet:

1. Sanna Rajala: Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessin yhteydessä selvitetään koulun oppilaiden siirtyminen Jämsän keskustan kouluihin. Vastauksen valmistelee sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen.

2. Voitto Suosaari + 37 allekirjoittajaa: Uusien kuntalaisten tervetulotoivotus. Vastauksen valmistelee hallintojohtaja Auli Korhonen.

3. Arja Paakkanen + 3 allekirjoittajaa: Asiantuntijatyöryhmä kehittämään Vinnin tilaa. Vastauksen valmistelee sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

4. Arja Paakkanen + 5 allekirjoittajaa: Vanhempien ennakkovalmennus avuksi lastensuojelutyöhön. Vastauksen valmistelee Sosiaali-ja terveystoimen toimialajohtaja Erkki Kainulainen.

5. Arja Paakkanen + 5 allekirjoittajaa: Koko kaupunki haltuun /keskustelujen sarja kaupungin taajamissa. Vastauksen valmistelee hallintojohtaja Auli Korhonen.

Jämsän Terveyden palvelusopimuksen mukaisen hinnan tarkistaminen vuodelle 2019 

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen kokonaishinnasta vuodelle 2019. Se on 68.489.381,77 euroa. Nousua viime vuodesta on 428.623,48.

Palvelusopimuksen mukainen kiinteä hinta on ollut 68.100.000 euroa vuodessa. Vuoden 2017 alusta asti vuosittaiseen hinnan tarkistamiseen vaikuttavat henkilökustannukset, väestön määrä sekä väestön ikääntyminen (yli 75-vuotiaiden määrä)

Jämsän kaupungilla ja Jämsän Terveydellä on erimielisyys vuoden 2018 sopimushinnasta.

Hallintoylilääkärin viran uudelleen auki julistaminen

Kaupunginhallitus päättää laittaa hallintoylilääkärin viran uudelleen haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana ja täysiaikaisena virkana. 

Hankintojen elinkaaripalvelu / uuden sähköisen kilpailutusjärjestelmän hankintaan osallistuminen

Jämsän kaupunki sitoutuu osallistumaan Hankintojen elinkaaripalvelun yhteishankintaan, käyttämään puitesopimusta sekä hankkimaan tuotteita valitulta toimittajalta.

Kilpailutusjärjestelmää käytetään eniten yhdyskuntatoimen kansallisen tason hankinnoissa ja urakoissa.

Nykyinen puitesopimus kilpailuttamisjärjestelmästä on päättymässä Cloudian kanssa maaliskuussa 2020. Uuden kilpailutuksen valmistelu on aloitettu KL-Kuntahankinnoissa jo syksyllä 2018. Hankintailmoitus on tarkoitus julkaista viimeistään kesäkuussa. Tavoitteena on hankkia koko Suomen julkista hankintaa mahdollisimman monipuolisesti palveleva kokonaisuus.

Esityslista

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn