Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti esittää kokouksessaan 8.5.2019 kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Mäntykallion koulun ja Kankarisveden koulun lakkauttamista ja Jämsänkosken yhtenäiskoulun perustamista 1.8.2019 alkaen. Sivistyslautakunta päättää koulun nimestä pe­rus­ta­mis­pää­tök­sen jälkeen.

Taustalla on pitkäkestoiseen prosessi ja laa­ja valmistelutyö. 

Koulun johtaminen ja opetuksen järjestäminen perustuvat tiimimalliin. Jokainen koulun henkilökunta kuuluu johonkin valitsemistaan tiimeistä. Tiimimalli on luotu osana työyhteisövalmennusta, joka on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Yhteistyö on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uutta luova asiantuntijuus –hanketta.

Uuden yhtenäiskoulun johtamisjärjestelyyn liittyen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti Similä esitti kaikkien lautakunnan jäsenten kannattamana, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle Jämsänkosken uudelle yhtenäiskoululle perustettavaksi väliaikainen virka-apulaisrehtorin virka. Virka perustetaan kolmeksi vuodeksi 1.8.2019-31.7.2022 ja viran vakinaistamisen tarve arvioidaan määräaikaisuuden loppuvaiheessa. Virka-apulaisrehtorin tehtävät ja rehtorin tehtävät sovitetaan yhteen ma. opetusjohtajan johdolla. Apulaisrehtorin tehtävää hoitava toimii rehtorin sijaisena myös Koskenpään koulun osalta. Johtamisjärjestelmän toimivuutta arvioidaan jatkossa osana kehityskeskusteluja. 

Mikäli väliaikainen virka perustetaan, sivistyslautakunta myönsi ennakollisesti sille määräaikaisen täyttöluvan.

Virka-apulaisrehtorin viran perustamisen puolesta oli jätetty lukuisia kannanottoja.

Esittelijän ehdotuksessa johtamisjärjestelyksi esitettiin rehtorin lisäksi yhtä luottamustoimista apulaisrehtoria ja 1-2 yhteysopettajaa. Järjestelyn kustannukset olisivat luottamustoimisen apulaisrehtorin huojennuksista riippuen noin 87 000 – 96 000 €. Esittelijän ehdotuksen tautalla ovat kaupungin taloudellinen tilanne, yhteistoimintamenettelyt ja kaupunginhallituksen linjaus, jonka mukaan taloudellistuotannollisia irtisanomisia ei toteuteta. Tällöin on haettava ratkaisuja, jotka tukevat tätä linjausta.

Suoritetussa äänestyksessä Matti Similän esitys sai yhdeksän (9) ääntä ja esittelijän ehdotus ei saanut yhteen ääntä.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen, koululla on yksi virkarehtori ja yksi väliaikainen, määräaikaisesti otettu virka-apulaisrehtori Lisäksi Koskenpään koululla on yhteysopettaja, jolle maksetaan tva-perusteinen korvaus. Rehtori voi lisäksi halutessaan asettaan Korven koululle yhteysopettajan. Järjestelyn kustannukset ovat noin 133 000 €.

Rehtori johtaa koulun koko toimintaa, mutta apulaisrehtorilla on koko kou­lu­yh­tei­söä kattava oma vastuualueensa. Rehtorin pää­vas­tuu­alu­eet ovat henkilöstö, talous, pedagoginen johtaminen ja viestintä.

Apulaisrehtorin tehtävät painottuvat yhteisölliseen oppilas- ja opis­ke­li­ja­huol­toon ja erityisopetukseen. Tehtävänä myös lyhytaikaisiin si­jai­suuk­siin liittyvät järjestelyt. Apulaisrehtori toimii myös rehtorin sijaisena.

Edelleen päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että perusopetuksen rehtorin virka (vakanssinumero 420401) lakkautetaan 1.8.2019 alkaen.

Kaupunginhallitus käsittelee yhtenäiskoulun perustamista kokouksessaan 20.5.2019 ja kaupunginvaltuusto 27.5.2019.  Apulaisrehtorin viran perustaminen kuuluu kuitenkin kaupunginhallituksen päätäntävaltaan.

 

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 0400-542 062.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn