Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 8.5.2019 pyytää kaupunginhallitukselta lupaa toteuttaa Länkipohjan kirjaston omatoimivarustus nykyisen kirjaston tiloihin.

Kaupunki on saanut kaksi avustusta omatoimikirjastoa varten. Aluehallintovirasto on myön­tä­nyt kahden lähikirjastojen omatoimivarustuksen hankkimiseen yhteensä 30 000 euron avustuksen. Lisäksi Tunkelon säätiö on myön­tä­nyt 10 000 euroa omatoimivarustuksen vaatimiin muu­tos­töi­hin Länkipohjassa. Tässä avustuspäätöksessä on ehtona, et­tä oma­toi­mi­va­rus­tus toteutetaan Länkipohjan ny­kyi­sen kirjaston tiloihin.  Avustuksen käytöstä on esitettävä selvitys 31.10.2019 mennessä.

Sivistyslautakunta esitti kokouksessaan 13.2.2019 (§ 22) kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le, ett­ei organisaatioselvityksen loppuraportissa esitettyä Län­ki­poh­jan kirjaston lakkauttamista teh­dä, vaan kau­pun­gin­val­tuus­ton 11.6.2018 § 22 päättämä Län­ki­poh­jan lähikirjaston oma­toi­mi­va­rus­tus toteutetaan. Varustus esi­tet­tiin tehtäväksi niihin tiloihin, joissa ti­lo­jen tehokkaan käytön periaate to­teu­tuu.  Tilojen käytöstä tehtäisiin kokonaisselvitys. Siihen saakka lähikirjasto jat­kai­si nykyisillä aukioloajoilla. Tä­mä tuli myös sisällöksi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen 4.3.2019 § 58 esi­tyk­seen valtuustolle ja esitys hy­väk­syt­tiin valtuustossa 17.4.2019.

Esityksessään kaupunginhallitukselle sivistyslautakunta katsoo, etteivät kau­pun­gin­val­tuus­ton päätökset selvityshenkilö Här­kö­sen raportista tässä vaiheessa anna aihetta tilojen ko­ko­nais­sel­vi­tyk­sen laadintaan. Sivistyslautakunta toteaa päätöksessään, että saadun avus­tuk­sen myötä tilaratkaisu on taloudellisesti tehokas.

Länkipohjan kirjaston omatoimivarustuksen kustannus tulee ole­maan 10 000-15 000 euroa, riippuen mm. tarvittavien val­von­ta­ka­me­roi­den ja kaiuttimien määrästä.  Tarkkaa hintaa ei voida vielä esittää, kos­ka tilaratkaisun puuttuessa katselmusta yrityksen kanssa ei ole teh­ty.  Lisäksi tarvitaan kaapelointeja ym. kiinteistössä tehtäviä muu­tos­töi­tä, joista yhdyskuntatoimen antama kustannusarvio on 14 000 eu­roa.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 20.5.2019.

Lisätietoja:
torstaina 09.05.2019
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
puh. 0400 542 062

Muutoin
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen
p. 040 832 1123

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn